Giáo lý hàng tuần: Chúa Nhật XXV Thường niên - Năm B
Giáo lý hàng tuần: Chúa Nhật XXV Thường niên - Năm B

/ 88 / Học hỏi
    CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: NGƯỜI PHỤC VỤ “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết” (Mc 9,35) ...
Giáo lý hàng tuần: Chúa Nhật XXIV Thường niên - Năm B
Giáo lý hàng tuần: Chúa Nhật XXIV Thường niên - Năm B
/ 179 / Học hỏi
    CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: THẦY LÀ AI? “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta” (Mc 8,34)   ...
Giáo lý hàng tuần: Chúa Nhật XXIII Thường niên - Năm B
Giáo lý hàng tuần: Chúa Nhật XXIII Thường niên - Năm B
/ 164 / Học hỏi
    CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: HÃY MỞ RA “Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được” (Mc 7,37)   ...
Giáo lý hàng tuần: Chúa Nhật XXII Thường niên - Năm B
Giáo lý hàng tuần: Chúa Nhật XXII Thường niên - Năm B
/ 164 / Học hỏi
    CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: LÒNG THÀNH “Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, ...
Giáo lý hàng tuần: Chúa Nhật XXI Thường niên - Năm B
Giáo lý hàng tuần: Chúa Nhật XXI Thường niên - Năm B
/ 132 / Học hỏi
    CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: THEO CHÚA “Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống” (Ga 6,68). ...
Giáo lý hàng tuần: Chúa Nhật XX Thường niên - Năm B
Giáo lý hàng tuần: Chúa Nhật XX Thường niên - Năm B
/ 167 / Học hỏi
  CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: THÁNH THỂ CHÚA “Thịt Ta thật là của ăn, và Máu Ta thật là của uống” (Ga 6,55). ...
Giáo lý hàng tuần: Chúa Nhật XIX Thường niên - Năm B
Giáo lý hàng tuần: Chúa Nhật XIX Thường niên - Năm B
/ 203 / Học hỏi
  CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: BÁNH BAN SỰ SỐNG “Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống” (Ga 6,41)   ...
Giáo lý hàng tuần: Chúa Nhật XVIII Thường niên - Năm B
Giáo lý hàng tuần: Chúa Nhật XVIII Thường niên - Năm B
/ 144 / Học hỏi
  CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: BÁNH TỪ TRỜI “Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ” (Ga 6,35).   ...
Giáo lý hàng tuần: Chúa Nhật XVII Thường niên - Năm B
Giáo lý hàng tuần: Chúa Nhật XVII Thường niên - Năm B
/ 191 / Học hỏi
  CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: PHÉP LẠ CỦA CHÚA “Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích” (Ga 6,11). ...
Giáo lý hàng tuần: Chúa Nhật XVI Thường niên - Năm B
Giáo lý hàng tuần: Chúa Nhật XVI Thường niên - Năm B
/ 212 / Học hỏi
  CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: HỒN TÔNG ĐỒ “Họ như đàn chiên không người chăn” (Mc 6,34) ...
Giáo lý hàng tuần: Chúa Nhật XV Thường niên - Năm B
Giáo lý hàng tuần: Chúa Nhật XV Thường niên - Năm B
/ 219 / Học hỏi
  CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: SAI ĐI “Người bắt đầu sai các ông đi” (Mc 6,7)   ...
Giáo lý hàng tuần: Chúa Nhật XIV Thường niên - Năm B
Giáo lý hàng tuần: Chúa Nhật XIV Thường niên - Năm B
/ 212 / Học hỏi
  CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: CỨNG LÒNG TIN “Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương” (Mc 6,4)   ...