Các Giáo xứ trong Giáo phận Mỹ Tho  từ 1960 đến nay
Các Giáo xứ trong Giáo phận Mỹ Tho từ 1960 đến nay

/ 674 / 60 Năm GP Mỹ Tho
      (WGPMT) Nếu sự phát triển của một giáo xứ được đặt trên nền tảng đời sống đức tin của mỗi gia đình thì sự phát triển của một giáo phận được đặt nền trên sự tiến triển của các giáo xứ. Trải qua 60 năm, từ ngày ...
60 năm GP Mỹ Tho: Bài 2. Các vị Chủ Chăn đáng kính: Đức Cha Giuse
60 năm GP Mỹ Tho: Bài 2. Các vị Chủ Chăn đáng kính: Đức Cha Giuse
/ 1841 / 60 Năm GP Mỹ Tho
  60 NĂM GIÁO PHẬN MỸ THO 1960 - 2020     ...
60 năm GP Mỹ Tho: Bài 1. Quyết Định Lịch Sử
60 năm GP Mỹ Tho: Bài 1. Quyết Định Lịch Sử
/ 2521 / 60 Năm GP Mỹ Tho
  60 NĂM GIÁO PHẬN MỸ THO 1960 - 2020       Bài 1. QUYẾT ĐỊNH LỊCH SỬ ...