Từ ngày 23.07 đến ngày 28.07.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 23.07 đến ngày 28.07.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa

/ 619 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    23.07.2018 THỨ HAI TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN ...
Từ ngày 16.07 đến ngày 21.07.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 16.07 đến ngày 21.07.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1721 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    16.07.2018 THỨ HAI TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN ...
Từ ngày 09.07 đến ngày 14.07.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 09.07 đến ngày 14.07.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 4087 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    09.07.2018 THỨ HAI TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN ...
Từ ngày 02.07 đến ngày 07.07.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 02.07 đến ngày 07.07.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 4351 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    02.07.2018 THỨ HAI TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN ...
Từ ngày 25.06 đến ngày 30.06.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 25.06 đến ngày 30.06.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 2323 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    25.06.2018 THỨ HAI TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN ...
Từ ngày 18.06 đến ngày 23.06.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 18.06 đến ngày 23.06.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 2216 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    18.06.2018 THỨ HAI TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN ...
Từ ngày 04.06 đến ngày 09.06.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 04.06 đến ngày 09.06.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 3525 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    04.06.2018 THỨ HAI TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN ...
Từ ngày 16.04 đến ngày 21.04.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 16.04 đến ngày 21.04.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 3721 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    16.04.2018 THỨ HAI TUẦN 3 PHỤC SINH Ga 6,22-29 ...
Từ ngày 09.04 đến ngày 14.04.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 09.04 đến ngày 14.04.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 3098 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    09.04.2018 THỨ HAI TUẦN 2 PHỤC SINH LỄ TRUYỀN TIN Lc 1,26-38 ...
Từ ngày 02.04 đến ngày 07.04.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 02.04 đến ngày 07.04.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 3290 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    02.04.2018 THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH Mt 28,8-15 ...
Từ ngày 26.03 đến ngày 31.03.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 26.03 đến ngày 31.03.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1505 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    26.03.2016 THỨ HAI TUẦN THÁNH Ga 12,1-11 ...
Từ ngày 19.03 đến ngày 24.03.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 19.03 đến ngày 24.03.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 2077 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    19.03.2018 THỨ HAI TUẦN 5 MÙA CHAY Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria ...