Từ ngày 24.07 đến ngày 29.07.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 24.07 đến ngày 29.07.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

/ 211 / Phút lắng đọng Lời Chúa
24.07.2017 THỨ HAI TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN Mt 12,38-42 ...
Từ ngày 17.07 đến ngày 22.07.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 17.07 đến ngày 22.07.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 738 / Phút lắng đọng Lời Chúa
17.07.2017 THỨ HAI TUẦN XV THƯỜNG NIÊN Mt 10,34-11,1 ...
Từ ngày 10.07 đến ngày 15.07.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 10.07 đến ngày 15.07.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 683 / Phút lắng đọng Lời Chúa
10.07.2017 THỨ HAI TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN Mt 9,18-26   ...
Từ ngày 03.07 đến ngày 08.07.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 03.07 đến ngày 08.07.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1015 / Phút lắng đọng Lời Chúa
03.07.2017 THỨ HAI TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN LỄ THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ Ga 20,24-29 ...
Từ ngày 26.06 đến ngày 01.07.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 26.06 đến ngày 01.07.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 766 / Phút lắng đọng Lời Chúa
26.06.2017 THỨ HAI TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN Mt 7,1-5 ...
Từ ngày 19.06 đến ngày 24.06.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 19.06 đến ngày 24.06.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 860 / Phút lắng đọng Lời Chúa
19.06.2017 THỨ HAI TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN Mt 5,38-42 ...
Từ ngày 12.06 đến ngày 17.06.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 12.06 đến ngày 17.06.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1094 / Phút lắng đọng Lời Chúa
12.06.2017 THỨ HAI TUẦN X THƯỜNG NIÊN Mt 5,1-12   ...
Từ ngày 05.06 đến ngày 10.06.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 05.06 đến ngày 10.06.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1085 / Phút lắng đọng Lời Chúa
05.06.2017 THỨ HAI TUẦN IX THƯỜNG NIÊN Mc 12,1-12   ...
Từ ngày 29.05 đến ngày 03.06.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 29.05 đến ngày 03.06.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 900 / Phút lắng đọng Lời Chúa
29.05.2017 THỨ HAI TUẦN 7 PHỤC SINH Ga 16,29-33 ...
Từ ngày 22.05 đến ngày 27.05.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 22.05 đến ngày 27.05.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1021 / Phút lắng đọng Lời Chúa
22.05.2017 THỨ HAI TUẦN 6 PHỤC SINH Ga 15,26-16,4a ...
Từ ngày 15.05 đến ngày 20.05.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 15.05 đến ngày 20.05.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1705 / Phút lắng đọng Lời Chúa
15.05.2017 THỨ HAI TUẦN 5 PHỤC SINH Ga 14,21-26   ...
Từ ngày 08.05 đến ngày 13.05.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 08.05 đến ngày 13.05.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1482 / Phút lắng đọng Lời Chúa
08.05.2017 THỨ HAI TUẦN 4 PHỤC SINH Ga 10,1-10   Lời ...