Từ ngày 24.04 đến ngày 29.04.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 24.04 đến ngày 29.04.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

/ 301 / Phút lắng đọng Lời Chúa
24.04.2017 THỨ HAI TUẦN 2 PHỤC SINH Ga 3,1-8 ...
Từ ngày 17.04 đến ngày 22.04.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 17.04 đến ngày 22.04.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 896 / Phút lắng đọng Lời Chúa
17.04.2017 THỨ HAI TRONG TUẦN BAT NHẬT PHỤC SINH Mt 28,8-15 ...
Từ ngày 10.04 đến ngày 15.04.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 10.04 đến ngày 15.04.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1744 / Phút lắng đọng Lời Chúa
10.04.2017 THỨ HAI TUẦN THÁNH Ga 12,1-11   ...
Từ ngày 03.04 đến ngày 08.04.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 03.04 đến ngày 08.04.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 3496 / Phút lắng đọng Lời Chúa
03.04.2017 THỨ HAI TUẦN 5 MÙA CHAY Ga 8,1-11   ...
Từ ngày 27.03 đến ngày 01.04.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 27.03 đến ngày 01.04.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1444 / Phút lắng đọng Lời Chúa
27.03.2017 THỨ HAI TUẦN 4 MÙA CHAY Ga 4,43-54 ...
Từ ngày 20.03 đến ngày 25.03.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 20.03 đến ngày 25.03.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1155 / Phút lắng đọng Lời Chúa
20.03.2017 THỨ HAI TUẦN 3 MÙA CHAY Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria Mt 1,16.18-21.24a ...
Từ ngày 13.03 đến ngày 18.03.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 13.03 đến ngày 18.03.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1749 / Phút lắng đọng Lời Chúa
13.03.2017 THỨ HAI TUẦN 2 MÙA CHAY Lc 6,36-38 ...
Từ ngày 06.03 đến ngày 11.03.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 06.03 đến ngày 11.03.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 2165 / Phút lắng đọng Lời Chúa
06.03.2017 THỨ HAI TUẦN I MÙA CHAY Mt 25,31-46 ...
Từ ngày 27.02 đến ngày 04.03.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 27.02 đến ngày 04.03.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1093 / Phút lắng đọng Lời Chúa
27.02.2017 THỨ HAI TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN Mc 10,17–27 ...
Từ ngày 20.02 đến ngày 25.02.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 20.02 đến ngày 25.02.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1435 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  20.02.2017 THỨ HAI TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN Mc 9,14-29 ...
Từ ngày 13.01 đến ngày 18.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 13.01 đến ngày 18.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1400 / Phút lắng đọng Lời Chúa
13.02.2017 THỨ HAI TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN Mc 8,11-13 ...
Từ ngày 06.01 đến ngày 11.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 06.01 đến ngày 11.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1425 / Phút lắng đọng Lời Chúa
06.02.2017 THỨ HAI TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN Mc 6,53-56 ...