Từ ngày 19.11 đến ngày 24.11.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 19.11 đến ngày 24.11.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa

/ 2091 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    19.11.2018 THỨ HAI TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN Lc 18,35-43 ...
Từ ngày 12.11 đến ngày 17.11.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 12.11 đến ngày 17.11.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1678 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    12.11.2018 THỨ HAI TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN Thánh Josaphat, giám mục, tử đạo ...
Từ ngày 05.11 đến ngày 10.11.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 05.11 đến ngày 10.11.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 2025 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    05.11.2018 THỨ HAI TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN Lc 14,12-14 ...
Từ ngày 29.10 đến ngày 03.11.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 29.10 đến ngày 03.11.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 2030 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    29.10.2018 THỨ HAI TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN Lc 13,10-17 ...
Từ ngày 22.10 đến ngày 27.10.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 22.10 đến ngày 27.10.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1864 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    22.10.2018 THỨ HAI TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN Lc 12,13-21 ...
Từ ngày 15.10 đến ngày 20.10.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 15.10 đến ngày 20.10.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1657 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    15.10.2018 THỨ HAI TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN Thánh Têrêsa Trinh nữ, tiến sĩ Hội thánh ...
Từ ngày 08.10 đến ngày 13.10.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 08.10 đến ngày 13.10.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1178 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    08.10.2018 THỨ HAI TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN Lc 10,25-37 ...
Từ ngày 01.10 đến ngày 06.10.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 01.10 đến ngày 06.10.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1462 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    01.10.2018 THỨ HAI TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu ...
Từ ngày 24.09 đến ngày 29.09.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 24.09 đến ngày 29.09.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 2622 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    24.09.2018 THỨ HAI TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN Lc 8,16-18 ...
Từ ngày 17.09 đến ngày 22.09.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 17.09 đến ngày 22.09.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1671 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    17.09.2018 THỨ HAI TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN Lc 7,1-10 ...
Từ ngày 10.09 đến ngày 14.09.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 10.09 đến ngày 14.09.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1577 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    10.09.2018 THỨ HAI TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN Lc 6,6-11 ...
Từ ngày 03.09 đến ngày 8.9.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 03.09 đến ngày 8.9.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1437 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    03.09.2018 THỨ HAI TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội thánh ...