Từ ngày 21.09 đến ngày 26.09.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 21.09 đến ngày 26.09.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

/ 1491 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  21.09.2020 THỨ HAI TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN Thánh Matthêô tông đồ, tác giả sách Tin mừng ...
Từ ngày 14.09 đến ngày 19.09.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 14.09 đến ngày 19.09.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1424 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  14.09.2020 THỨ HAI TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN Lễ suy tôn Thánh Giá ...
Từ ngày 07.09 đến ngày 12.09.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 07.09 đến ngày 12.09.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1637 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  07.09.2020 THỨ HAI TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN Lc 6,6-11 ...
Từ ngày 31.08 đến ngày 05.09.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 31.08 đến ngày 05.09.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1589 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  31.08.2020 THỨ HAI TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN Lc 4,16-30 ...
Từ ngày 24.08 đến ngày 29.08.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 24.08 đến ngày 29.08.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1610 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  24.08.2020 THỨ HAI TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN Thánh Batôlômêô, tông đồ ...
Từ ngày 17.08 đến ngày 22.08.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 17.08 đến ngày 22.08.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 2020 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  17.08.2020 THỨ HAI TUẦN XX THƯỜNG NIÊN Mt ...
Từ ngày 10.08 đến ngày 15.08.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 10.08 đến ngày 15.08.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1413 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  10.08.2020 THỨ HAI TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN Thánh Laurensô, phó tế, tử đạo ...
Từ ngày 03.08 đến ngày 08.08.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 03.08 đến ngày 08.08.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1715 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  03.08.2020 THỨ HAI TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN Mt 14,22-36 ...
Từ ngày 27.07 đến ngày 01.08.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 27.07 đến ngày 01.08.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 2045 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  27.07.2020 THỨ HAI TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN Mt 13,31-35 ...
Từ ngày 20.07 đến ngày 25.07.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 20.07 đến ngày 25.07.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1518 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  20.07.2020 THỨ HAI TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN Mt 12,38-42 ...
Từ ngày 13.07 đến ngày 18.07.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 13.07 đến ngày 18.07.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1625 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  13.07.2020 THỨ HAI TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN Mt 10,34-11,1 ...
Từ ngày 11.05 đến ngày 16.05.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 11.05 đến ngày 16.05.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1413 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  11.05.2020 THỨ HAI TUẦN 5 PHỤC SINH Ga 14,21-26 ...