Từ ngày 21.05 đến ngày 26.05.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 21.05 đến ngày 26.05.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa

/ 686 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    21.05.2018 THỨ HAI TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN ...
Từ ngày 14.05 đến ngày 19.05.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 14.05 đến ngày 19.05.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 2058 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    14.05.2018 THỨ HAI TUẦN 7 PHỤC SINH Thánh Matthia, tông đồ ...
Từ ngày 07.05 đến ngày 12.05.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 07.05 đến ngày 12.05.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 2609 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    07.05.2018 THỨ HAI TUẦN 6 PHỤC SINH Ga 15,26-16,4a ...
Từ ngày 30.04 đến ngày 05.05.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 30.04 đến ngày 05.05.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 2635 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    30.04.2018 THỨ HAI TUẦN 5 PHỤC SINH Ga ...
Từ ngày 23.04 đến ngày 28.04.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 23.04 đến ngày 28.04.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 3621 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    23.04.2018 THỨ HAI TUẦN 4 PHỤC SINH ...
Từ ngày 16.04 đến ngày 21.04.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 16.04 đến ngày 21.04.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 3653 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    16.04.2018 THỨ HAI TUẦN 3 PHỤC SINH Ga 6,22-29 ...
Từ ngày 09.04 đến ngày 14.04.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 09.04 đến ngày 14.04.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 3042 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    09.04.2018 THỨ HAI TUẦN 2 PHỤC SINH LỄ TRUYỀN TIN Lc 1,26-38 ...
Từ ngày 02.04 đến ngày 07.04.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 02.04 đến ngày 07.04.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 3233 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    02.04.2018 THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH Mt 28,8-15 ...
Từ ngày 26.03 đến ngày 31.03.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 26.03 đến ngày 31.03.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1437 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    26.03.2016 THỨ HAI TUẦN THÁNH Ga 12,1-11 ...
Từ ngày 19.03 đến ngày 24.03.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 19.03 đến ngày 24.03.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 2009 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    19.03.2018 THỨ HAI TUẦN 5 MÙA CHAY Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria ...
Từ ngày 12.03 đến ngày 17.03.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 12.03 đến ngày 17.03.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1315 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    12.03.2018 THỨ HAI TUẦN 4 MÙA CHAY Ga 4,43-54 ...
Từ ngày 05.03 đến ngày 10.03.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 05.03 đến ngày 10.03.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1360 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    05.03.2018 THỨ HAI TUẦN 3 MÙA CHAY Lc 4,24-30 ...