Từ ngày 06.04 đến ngày 11.04.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 06.04 đến ngày 11.04.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

/ 579 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  06.04.2020 THỨ HAI TUẦN THÁNH Ga 12,1-11 ...
Từ ngày 30.03 đến ngày 04.04.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 30.03 đến ngày 04.04.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1271 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  30.03.2020 THỨ HAI TUẦN 5 MÙA CHAY Ga 8,1-11   ...
Từ ngày 23.03 đến ngày 28.03.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 23.03 đến ngày 28.03.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1365 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  23.03.2020 THỨ HAI TUẦN 4 MÙA CHAY Ga 4,43-54 ...
Từ ngày 16.03 đến ngày 21.03.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 16.03 đến ngày 21.03.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1183 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  16.03.2020 THỨ HAI TUẦN 3 MÙA CHAY Lc 4,24-30 ...
Từ ngày 09.03 đến ngày 14.03.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 09.03 đến ngày 14.03.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1448 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  09.03.2020 THỨ HAI TUẦN 2 MÙA CHAY Lc 6,36-38 ...
Từ ngày 02.03 đến ngày 07.03.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 02.03 đến ngày 07.03.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1341 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  02.03.2020 THỨ HAI TUẦN I MÙA CHAY Mt 25,31-46 ...
Từ ngày 24.02 đến ngày 29.02.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 24.02 đến ngày 29.02.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1270 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  24.02.2020 THỨ HAI TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN Mc 9,14-29 ...
Từ ngày 17.02 đến ngày 22.02.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 17.02 đến ngày 22.02.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1295 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  17.02.2020 THỨ HAI TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN Mc 8,11-13 ...
Từ ngày 10.02 đến ngày 15.02.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 10.02 đến ngày 15.02.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1285 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  10.02.2020 THỨ HAI TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN Thánh Scholastica, trinh nữ ...
Từ ngày 03.02 đến ngày 08.02.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 03.02 đến ngày 08.02.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1348 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  03.02.2020 THỨ HAI TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN Mc 5,1-20 ...
Từ ngày 28.01 đến ngày 01.02.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 28.01 đến ngày 01.02.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1159 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  28.01.2020 THỨ BA TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN Thánh Tôma Aquinô, linh mục, Tiến sĩ Hội thánh ...
Từ ngày 20.01 đến ngày 24.01.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 20.01 đến ngày 24.01.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 958 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  20.01.2020 THỨ HAI TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN Mc 2,18-22 ...