Từ ngày 17.09 đến ngày 22.09.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 17.09 đến ngày 22.09.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa

/ 728 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    17.09.2018 THỨ HAI TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN Lc 7,1-10 ...
Từ ngày 10.09 đến ngày 14.09.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 10.09 đến ngày 14.09.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1363 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    10.09.2018 THỨ HAI TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN Lc 6,6-11 ...
Từ ngày 03.09 đến ngày 8.9.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 03.09 đến ngày 8.9.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1246 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    03.09.2018 THỨ HAI TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội thánh ...
Từ ngày 27.08 đến ngày 1.9.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 27.08 đến ngày 1.9.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1201 / Phút lắng đọng Lời Chúa
   27.08.2018 THỨ HAI TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN Thánh nữ Mônica Mt 23,13-22  ...
Từ ngày 06.08 đến ngày 11.08.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 06.08 đến ngày 11.08.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1729 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    06.08.2018 THỨ HAI TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN ...
Từ ngày 30.07 đến ngày 04.08.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 30.07 đến ngày 04.08.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1100 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    30.07.2018 THỨ HAI TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN ...
Từ ngày 04.06 đến ngày 09.06.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 04.06 đến ngày 09.06.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 3603 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    04.06.2018 THỨ HAI TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN ...
Từ ngày 16.04 đến ngày 21.04.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 16.04 đến ngày 21.04.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 3777 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    16.04.2018 THỨ HAI TUẦN 3 PHỤC SINH Ga 6,22-29 ...
Từ ngày 09.04 đến ngày 14.04.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 09.04 đến ngày 14.04.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 3159 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    09.04.2018 THỨ HAI TUẦN 2 PHỤC SINH LỄ TRUYỀN TIN Lc 1,26-38 ...
Từ ngày 02.04 đến ngày 07.04.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 02.04 đến ngày 07.04.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 3345 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    02.04.2018 THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH Mt 28,8-15 ...
Từ ngày 26.03 đến ngày 31.03.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 26.03 đến ngày 31.03.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1582 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    26.03.2016 THỨ HAI TUẦN THÁNH Ga 12,1-11 ...
Từ ngày 19.03 đến ngày 24.03.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 19.03 đến ngày 24.03.2018 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 2125 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    19.03.2018 THỨ HAI TUẦN 5 MÙA CHAY Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria ...