Thư Mục vụ Mùa Chay 2015 _ GM Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Thư Mục vụ Mùa Chay 2015 _  GM Phêrô Nguyễn Văn Khảm
/ 1064 / Thư mục vụ
THƯ MỤC VỤ MÙA CHAY CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN MỸ THO Giáo xứ, cộng đoàn đón nhận và chia sẻ niềm vui Phúc Âm    ...