Thư mục vụ Mùa Chay năm 2021
Thư mục vụ Mùa Chay năm 2021

/ 1079 / Thư mục vụ
  GIÁO PHẬN MỸ THO THƯ MÙA CHAY 2021     ...
Thư mục vụ Mùa Chay năm 2020
Thư mục vụ Mùa Chay năm 2020
/ 5550 / Thư mục vụ
  GIÁO PHẬN MỸ THO THƯ MÙA CHAY 2020 “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15)    ...
Thư Mục vụ Mùa Chay 2015 _ GM Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Thư Mục vụ Mùa Chay 2015 _  GM Phêrô Nguyễn Văn Khảm
/ 1408 / Thư mục vụ
THƯ MỤC VỤ MÙA CHAY CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN MỸ THO Giáo xứ, cộng đoàn đón nhận và chia sẻ niềm vui Phúc Âm    ...