Linh mục trong Giáo phận đang du học (Cập nhật 05.2021)
Linh mục trong Giáo phận đang du học (Cập nhật 05.2021)
/ 1520 / Linh mục đang du học
          STT Tên thánh, họ tên ...
Linh mục gốc Giáo phận Mỹ Tho (cập nhật tháng 11 năm 2016)
Linh mục gốc Giáo phận Mỹ Tho (cập nhật tháng 11 năm 2016)
/ 2419 / Linh mục gốc Mỹ Tho
    *LINH MỤC ĐƯƠNG NHIỆM Stt Họ tên Năm sinh ...
Linh mục gốc Giáo phận Mỹ Tho (cập nhật tháng 04 năm 2016)
Linh mục gốc Giáo phận Mỹ Tho (cập nhật tháng 04 năm 2016)
/ 3673 / Linh mục gốc Mỹ Tho
  *LINH MỤC ĐƯƠNG NHIỆM Stt Họ tên Năm sinh ...
Linh mục gốc Giáo phận Mỹ Tho (cập nhật tháng 03 năm 2016)
Linh mục gốc Giáo phận Mỹ Tho (cập nhật tháng 03 năm 2016)
/ 2646 / Linh mục gốc Mỹ Tho
*ĐÃ QUA ĐỜI Stt Họ Tên Năm Sinh Năm ...
Linh mục Giáo phận Mỹ Tho nghỉ hưu (cập nhật tháng 03 năm 2016)
Linh mục Giáo phận Mỹ Tho nghỉ hưu (cập nhật tháng 03 năm 2016)
/ 2222 / Linh mục nghỉ hưu
  STT Tên thánh, họ và tên Năm sinh ...
Linh mục Giáo phận Mỹ Tho nghỉ hưu (cập nhật 01.2016)
Linh mục Giáo phận Mỹ Tho nghỉ hưu (cập nhật 01.2016)
/ 3309 / Linh mục nghỉ hưu
STT Tên thánh, họ và tên Năm sinh Năm LM Nơi nghỉ hưu 1 Đôminicô Nguyễn Thanh  ...