Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXXIV TN A: CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXXIV TN A: CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ

/ 519 / Bài giảng
    CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ Ed 34,11-12.15-17; 1Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46         1. Vào Chúa nhật cuối cùng của Năm Phụng Vụ, Hội Thánh cử hành lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ. Ngày lễ này ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXXII TN A: ĐỐI MẶT SỰ CHẾT
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXXII TN A: ĐỐI MẶT SỰ CHẾT
/ 602 / Bài giảng
    ĐỐI MẶT SỰ CHẾT Chúa Nhật XXXII – Kn 6,12-16; 1Tx 4,13-18; Mt 25,1-13       1. Trong Tin Mừng ...
Đức Cha Phêrô suy niệm : LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ
Đức Cha Phêrô suy niệm : LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ
/ 731 / Bài giảng
    LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ           1.Thánh lễ hôm nay bắt đầu với lời khích lệ: “Chúng ta hãy vui lên trong Chúa”. Phụng vụ mời gọi chúng ta chia sẻ hạnh phúc của các thánh trên trời, ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXX TN A: MẾN CHÚA, YÊU NGƯỜI
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXX TN A: MẾN CHÚA, YÊU NGƯỜI
/ 687 / Bài giảng
    MẾN CHÚA, YÊU NGƯỜI Chúa Nhật XXX – Xh 22,20-26; 1Th 1,5-10; Mt 22,34-40         ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXIX TN A: CAESAR VÀ THIÊN CHÚA
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXIX TN A: CAESAR VÀ THIÊN CHÚA
/ 2474 / Bài giảng
    CAESAR VÀ THIÊN CHÚA Chúa Nhật XXIX – Is 45,1.4-6; 1Tx 1,1-5; Mt 22,15-21     1. “Khi ấy những người Pharisêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Chúa Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy” (Mt 22,15). ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXVIII TN A: BÀN TIỆC NƯỚC TRỜI
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXVIII TN A: BÀN TIỆC NƯỚC TRỜI
/ 690 / Bài giảng
    BÀN TIỆC NƯỚC TRỜI Chúa nhật XXVIII – Is 25,6-10; Pl 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14   1. Đọc dụ ngôn Tiệc cưới (Mt 22,1-14), người đọc ngày nay không khỏi có những thắc mắc về một số chi tiết trong dụ ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXVII TN A, và Đức Mẹ Mân Côi
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXVII TN A, và Đức Mẹ Mân Côi
/ 725 / Bài giảng
    VƯỜN NHO CUỘC ĐỜI Chúa nhật XXVII thường niên – Is 5,1-7; Pl 4,6-9; Mt 21,33-43     1.Tuần rồi, tôi nhận được thư của một giáo dân chưa từng gặp mặt. Lá thư viết, “Những năm đầu sau giải phóng, ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXVI TN A: CHUẨN MỰC NƯỚC TRỜI
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXVI TN A: CHUẨN MỰC NƯỚC TRỜI
/ 720 / Bài giảng
    CHUẨN MỰC NƯỚC TRỜI Chúa nhật XXVI thường niên – Ed 18,25-28; Pl 2,1-11; Mt 21,28-32   1. “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ vào Nước Thiên Chúa trước các ông” (Mt ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXV TN A: CÔNG BẰNG VÀ THƯƠNG XÓT
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXV TN A: CÔNG BẰNG VÀ THƯƠNG XÓT
/ 1616 / Bài giảng
    CÔNG BẰNG VÀ THƯƠNG XÓT Chúa nhật XXV thường niên – Is 55,6-9; Pl 1,20-24.27; Mt 20,1-16   1. Trong dụ ngôn Thợ làm vườn nho, Chúa Giêsu kể có người đi làm từ 6 giờ sáng, có người từ 12 giờ trưa, có ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXIV TN A: THA THỨ
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXIV TN A: THA THỨ
/ 818 / Bài giảng
    THA THỨ Chúa nhật XXIV – Hc 27,30-28,7; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35   Trong bài giảng của Chúa Giêsu về đời sống cộng đoàn, tiếp theo giáo huấn về sửa lỗi huynh đệ là giáo huấn về việc tha thứ cho nhau. ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXIII TN A: SỬA LỖI HUYNH ĐỆ
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXIII TN A: SỬA LỖI HUYNH ĐỆ
/ 903 / Bài giảng
    SỬA LỖI HUYNH ĐỆ Chúa nhật XXIII – Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-207   1. Trong các Thánh Lễ, cộng đoàn nghe linh mục chủ sự đọc Phúc Âm bắt đầu bằng câu “Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu, ...
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXII TN A: THÂN PHẬN NGÔN SỨ
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXII TN A: THÂN PHẬN NGÔN SỨ
/ 1208 / Bài giảng
    THÂN PHẬN NGÔN SỨ Chúa nhật XXII thường niên – Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16, 21-27   Nghe các bài đọc Kinh Thánh hôm nay, tôi nghĩ đến ba cuộc khổ nạn : một là cuộc khổ nạn của tiên tri Giêrêmia trong ...