Tuần XVI Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần XVI Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh

/ 1043 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN Mt 12,38-42 DẤU LẠ NGÔN SỨ GIÔ-NA ...
Tuần XV Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần XV Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 2173 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN XV THƯỜNG NIÊN Mt 10,34-11,1 ĐÒI HỎI CỦA TIN MỪNG ...
Tuần XIV Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần XIV Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 4259 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN Mt 9,18-26 ĐỨC TIN CỦA CON ĐÃ CỨU CON ...
Tuần XIII Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần XIII Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 2474 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN Mt 8, 18-22 THEO CHÚA ...
Tuần XII Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần XII Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 2747 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN XII THƯỜNG NIÊN Mt 7,1-5 ĐỪNG XÉT ĐOÁN ...
Tuần XI Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần XI Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 2241 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN XI THƯỜNG NIÊN Mt 5, 38-42 CHỚ TRẢ THÙ ...
Tuần X Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần X Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 3566 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN X THƯỜNG NIÊN Mt 5,1-12 BÀI GIẢNG TRÊN NÚI ...
Tuần IX Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần IX Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 3451 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN IX THƯỜNG NIÊN Mc 12,1-12 DỤ NGÔN NHỮNG TÁ ĐIỀN SÁT NHÂN ...
Từ ngày 04.06 đến ngày 09.06.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 04.06 đến ngày 09.06.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 3525 / Phút lắng đọng Lời Chúa
    04.06.2018 THỨ HAI TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN ...
Tuần VIII Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần VIII Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 2818 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN Mc 10,17-27 KHÔN NGOAN ĐÍCH THỰC ...
Tuần VII Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần VII Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 3101 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN VII THƯỜNG NIÊN Mc 9,14-29 ĐỨC GIÊSU CHỮA MỘT EM BÉ BỊ QUỶ ÁM ...
Tuần VII Phục Sinh_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần VII Phục Sinh_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 2230 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN VII PHỤC SINH Ga 16,29-33 “Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” ...