05/06/2020
2993
Hình ảnh: Henri Hưng, Gioan Linh

Tại TTHH Ba Giồng

 

Thánh lễ tại Lễ Đài LTX của TTMV Giáo phận