Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 09.2020
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 09.2020

/ 470 / Lịch phụng vụ
    LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 08.2020
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 08.2020
/ 655 / Lịch phụng vụ
    LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 07.2020
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 07.2020
/ 616 / Lịch phụng vụ
    LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 06.2020
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 06.2020
/ 856 / Lịch phụng vụ
    LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 05.2020
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 05.2020
/ 1232 / Lịch phụng vụ
    LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 04.2020
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 04.2020
/ 2047 / Lịch phụng vụ
    LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 03.2020
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 03.2020
/ 927 / Lịch phụng vụ
    LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 02.2020
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 02.2020
/ 864 / Lịch phụng vụ
    LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 02.2020 ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 01.2020
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 01.2020
/ 724 / Lịch phụng vụ
    Ý cầu nguyện: Cầu cho việc kiến tạo hòa bình trên thế giới: Xin cho các Kitô hữu, những người theo tôn giáo khác nhau, tất cả những người thành tâm thiện chí, cùng nhau kiến tạo hòa bình và ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 12.2019
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 12.2019
/ 748 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 12.2019   ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 11.2019
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 11.2019
/ 799 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 11.2019   ...
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 10.2019
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 10.2019
/ 810 / Lịch phụng vụ
  LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 10.2019     ...