5 phút Lời Chúa tháng 11.2017
5 phút Lời Chúa tháng 11.2017

/ 3187 / 5 Phút Lời Chúa
01.11.17 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 30 TN Các Thánh Nam Nữ Mt 5,1-12a ...
5 phút Lời Chúa tháng 10.2017
5 phút Lời Chúa tháng 10.2017
/ 4241 / 5 Phút Lời Chúa
01.10.17 CHÚA NHẬT TUẦN 26 TN – A Mt 21,28-32 ĐI LÀM VƯỜN NHO CHO CHÚA ...
5 phút Lời Chúa tháng 09.2017
5 phút Lời Chúa tháng 09.2017
/ 4727 / 5 Phút Lời Chúa
01.09.17 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 21 TN Mt 25,1-13 LÀ NGỌN ĐÈN LUÔN ĐẦY DẦU ...
5 phút Lời Chúa tháng 08.2017
5 phút Lời Chúa tháng 08.2017
/ 4632 / 5 Phút Lời Chúa
01.08.2017 THỨ BA TUẦN 17 TN Thánh An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, giám mục, tiến sĩ HT Mt 13,36-43 MẶT TRẬN KHÔNG YÊN TĨNH   ...
5 phút Lời Chúa tháng 07.2017
5 phút Lời Chúa tháng 07.2017
/ 3355 / 5 Phút Lời Chúa
01/07/17 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 12 TN Mt 8,5-17 ...
5 phút Lời Chúa tháng 06.2017
5 phút Lời Chúa tháng 06.2017
/ 3373 / 5 Phút Lời Chúa
01/06/17 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 7 PS Thánh Giút-ti-nô, tử đạo Ga 17,20-26 ...
5 phút Lời Chúa tháng 05.2017
5 phút Lời Chúa tháng 05.2017
/ 2325 / 5 Phút Lời Chúa
01.05.17 THỨ HAI TUẦN 3 PS Ga 6,22-29 TIN LÀ ĐÓN NHẬN CHÚA GIÊ-SU ...
5 phút Lời Chúa tháng 04.2017
5 phút Lời Chúa tháng 04.2017
/ 6686 / 5 Phút Lời Chúa
01.04.17 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 4 MC Ga 7,40-53 BÊNH VỰC CHÚA ...
5 phút Lời Chúa tháng 03.2017
5 phút Lời Chúa tháng 03.2017
/ 3279 / 5 Phút Lời Chúa
01.03.17 THỨ TƯ LỄ TRO Mt 6,1-6.16-18 PHẬN NGƯỜI HẠT BỤI   ...
5 phút Lời Chúa tháng 02.2017
5 phút Lời Chúa tháng 02.2017
/ 3223 / 5 Phút Lời Chúa
01.02.17 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN Mc 6,1-6 ĐỨC TIN VÀ PHÉP LẠ ...
5 phút Lời Chúa tháng 01.2017
5 phút Lời Chúa tháng 01.2017
/ 3157 / 5 Phút Lời Chúa
01.01.17 CHÚA NHẬT TUẦN BÁT NHẬT GS Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa        Lc 2,16-21 ...
5 phút Lời Chúa tháng 12.2016
5 phút Lời Chúa tháng 12.2016
/ 1714 / 5 Phút Lời Chúa
01.12.16                                     &n ...