5 phút Lời Chúa tháng 09.2023
5 phút Lời Chúa tháng 09.2023

/ 219 / 5 Phút Lời Chúa
            ...
5 phút Lời Chúa tháng 10.2022
5 phút Lời Chúa tháng 10.2022
/ 15442 / 5 Phút Lời Chúa
    01.10.22 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN Th. Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ HT ...
5 phút Lời Chúa tháng 09.2022
5 phút Lời Chúa tháng 09.2022
/ 9571 / 5 Phút Lời Chúa
    01.09.22 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN Lc 5,1-11 ...