5 phút Lời Chúa tháng 05.2017
5 phút Lời Chúa tháng 05.2017

/ 1716 / 5 Phút Lời Chúa
01.05.17 THỨ HAI TUẦN 3 PS Ga 6,22-29 TIN LÀ ĐÓN NHẬN CHÚA GIÊ-SU ...
5 phút Lời Chúa tháng 04.2017
5 phút Lời Chúa tháng 04.2017
/ 6282 / 5 Phút Lời Chúa
01.04.17 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 4 MC Ga 7,40-53 BÊNH VỰC CHÚA ...
5 phút Lời Chúa tháng 03.2017
5 phút Lời Chúa tháng 03.2017
/ 2992 / 5 Phút Lời Chúa
01.03.17 THỨ TƯ LỄ TRO Mt 6,1-6.16-18 PHẬN NGƯỜI HẠT BỤI   ...
5 phút Lời Chúa tháng 02.2017
5 phút Lời Chúa tháng 02.2017
/ 2990 / 5 Phút Lời Chúa
01.02.17 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN Mc 6,1-6 ĐỨC TIN VÀ PHÉP LẠ ...
5 phút Lời Chúa tháng 01.2017
5 phút Lời Chúa tháng 01.2017
/ 2832 / 5 Phút Lời Chúa
01.01.17 CHÚA NHẬT TUẦN BÁT NHẬT GS Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa        Lc 2,16-21 ...
5 phút Lời Chúa tháng 12.2016
5 phút Lời Chúa tháng 12.2016
/ 1465 / 5 Phút Lời Chúa
01.12.16                                     &n ...
5 phút Lời Chúa tháng 10.2016
5 phút Lời Chúa tháng 10.2016
/ 1155 / 5 Phút Lời Chúa
  01.10.16 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su Mt 18,1-5 ...
5 phút Lời Chúa tháng 09.2016
5 phút Lời Chúa tháng 09.2016
/ 1349 / 5 Phút Lời Chúa
01.09.16 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN Lc 5,1-11 MỘT TƯƠNG LAI RỘNG MỞ ...
5 phút Lời Chúa tháng 08.2016
5 phút Lời Chúa tháng 08.2016
/ 1258 / 5 Phút Lời Chúa
  01.08.16 ...
5 phút lời Chúa Tháng 07.2016
5 phút lời Chúa Tháng 07.2016
/ 1009 / 5 Phút Lời Chúa
    01/07/16                   ...
5 phút lời Chúa Tháng 06.2016
5 phút lời Chúa Tháng 06.2016
/ 1752 / 5 Phút Lời Chúa
  01/06/16 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN Thánh Giút-ti-nô, tử đạo Mc 12,18-27   CHO ĐỜI SAU HƯỞNG ...
5 phút lời Chúa Tháng 05.2016
5 phút lời Chúa Tháng 05.2016
/ 1232 / 5 Phút Lời Chúa
01.05.16 CHÚA NHẬT TUẦN 6 PS – C Ga 14,23-29 BÌNH AN CỦA CHÚA BAN   ...