5 phút Lời Chúa tháng 07.2020
5 phút Lời Chúa tháng 07.2020

/ 2551 / 5 Phút Lời Chúa
  01.07.20 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 12 TN Mt 8,28-34 ...
5 phút Lời Chúa tháng 06.2020
5 phút Lời Chúa tháng 06.2020
/ 7662 / 5 Phút Lời Chúa
  01.06.20 THỨ HAI TUẦN 9 TN Đức Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh Mc 12,1-12 ...
5 phút Lời Chúa tháng 05.2020
5 phút Lời Chúa tháng 05.2020
/ 5841 / 5 Phút Lời Chúa
  01.05.20 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS Thánh Giu-se lao công ...
5 phút Lời Chúa tháng 04.2020
5 phút Lời Chúa tháng 04.2020
/ 1634 / 5 Phút Lời Chúa
  01.04.20 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC Ga 8,31-42 ...
5 phút Lời Chúa tháng 03.2020
5 phút Lời Chúa tháng 03.2020
/ 7967 / 5 Phút Lời Chúa
  01.03.20 CHÚA NHẬT TUẦN 1 MC – A Mt 4,1-11 ...
5 phút Lời Chúa tháng 02.2020
5 phút Lời Chúa tháng 02.2020
/ 9304 / 5 Phút Lời Chúa
  01.02.20 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 3 TN Mc 4,35-41 BẠN ĐÃ ĐÁNH THỨC CHÚA CHƯA? ...
5 phút Lời Chúa tháng 01.2020
5 phút Lời Chúa tháng 01.2020
/ 6050 / 5 Phút Lời Chúa
  01.01.20 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GS Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa ...
5 phút Lời Chúa tháng 12.2019 (ngày 22-31.12.2019)
5 phút Lời Chúa tháng 12.2019 (ngày 22-31.12.2019)
/ 2897 / 5 Phút Lời Chúa
  22.12.19 CHÚA NHẬT TUẦN 4 MV – A Mt 1,18-24 TRUYỀN TIN CHO GIUSE ...
5 phút Lời Chúa tháng 12.2019 (ngày 15-21.12.2019)
5 phút Lời Chúa tháng 12.2019 (ngày 15-21.12.2019)
/ 2036 / 5 Phút Lời Chúa
  15.12.19 CHÚA NHẬT TUẦN 3 MV – A Mt 11,2-11 ...
5 phút Lời Chúa tháng 12.2019 (ngày 01-14.12.2019)
5 phút Lời Chúa tháng 12.2019 (ngày 01-14.12.2019)
/ 4706 / 5 Phút Lời Chúa
  01.12.19 CHÚA NHẬT TUẦN 1 MV – A Mt 24,37-44 ...
5 phút Lời Chúa tháng 11.2019
5 phút Lời Chúa tháng 11.2019
/ 7585 / 5 Phút Lời Chúa
  01.11.19 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 31 TN Các Thánh Nam Nữ ...
5 phút Lời Chúa tháng 10.2019
5 phút Lời Chúa tháng 10.2019
/ 5988 / 5 Phút Lời Chúa
  01.10.19 THỨ BA TUẦN 26 TN Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ HT ...