5 phút Lời Chúa tháng 11.2020
5 phút Lời Chúa tháng 11.2020

/ 6964 / 5 Phút Lời Chúa
  01.11.20 CHÚA NHẬT TUẦN 31 TN – A Các Thánh Nam Nữ ...
5 phút Lời Chúa tháng 10.2020
5 phút Lời Chúa tháng 10.2020
/ 9690 / 5 Phút Lời Chúa
  01.10.20 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ HT ...
5 phút Lời Chúa tháng 09.2020
5 phút Lời Chúa tháng 09.2020
/ 10045 / 5 Phút Lời Chúa
  01.09.20 THỨ BA TUẦN 22 TN Lc 4,31-37 ĐẤNG THÁNH CỦA THIÊN CHÚA ...
5 phút Lời Chúa tháng 08.2020
5 phút Lời Chúa tháng 08.2020
/ 9248 / 5 Phút Lời Chúa
  01.08.20 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN Thánh An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, giám mục, tiến sĩ HT Mt 14,1-12 VỊ NGÔN SỨ ...
5 phút Lời Chúa tháng 07.2020
5 phút Lời Chúa tháng 07.2020
/ 9808 / 5 Phút Lời Chúa
  01.07.20 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 12 TN Mt 8,28-34 ...
5 phút Lời Chúa tháng 06.2020
5 phút Lời Chúa tháng 06.2020
/ 7858 / 5 Phút Lời Chúa
  01.06.20 THỨ HAI TUẦN 9 TN Đức Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh Mc 12,1-12 ...
5 phút Lời Chúa tháng 05.2020
5 phút Lời Chúa tháng 05.2020
/ 5982 / 5 Phút Lời Chúa
  01.05.20 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS Thánh Giu-se lao công ...
5 phút Lời Chúa tháng 04.2020
5 phút Lời Chúa tháng 04.2020
/ 1750 / 5 Phút Lời Chúa
  01.04.20 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC Ga 8,31-42 ...
5 phút Lời Chúa tháng 03.2020
5 phút Lời Chúa tháng 03.2020
/ 8101 / 5 Phút Lời Chúa
  01.03.20 CHÚA NHẬT TUẦN 1 MC – A Mt 4,1-11 ...
5 phút Lời Chúa tháng 02.2020
5 phút Lời Chúa tháng 02.2020
/ 9466 / 5 Phút Lời Chúa
  01.02.20 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 3 TN Mc 4,35-41 BẠN ĐÃ ĐÁNH THỨC CHÚA CHƯA? ...
5 phút Lời Chúa tháng 01.2020
5 phút Lời Chúa tháng 01.2020
/ 6252 / 5 Phút Lời Chúa
  01.01.20 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GS Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa ...
5 phút Lời Chúa tháng 12.2019 (ngày 22-31.12.2019)
5 phút Lời Chúa tháng 12.2019 (ngày 22-31.12.2019)
/ 3017 / 5 Phút Lời Chúa
  22.12.19 CHÚA NHẬT TUẦN 4 MV – A Mt 1,18-24 TRUYỀN TIN CHO GIUSE ...