5 phút Lời Chúa tháng 10.2019
5 phút Lời Chúa tháng 10.2019

/ 2909 / 5 Phút Lời Chúa
  01.10.19 THỨ BA TUẦN 26 TN Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ HT ...
5 phút Lời Chúa tháng 09.2019
5 phút Lời Chúa tháng 09.2019
/ 4838 / 5 Phút Lời Chúa
  01.09.19 CHÚA NHẬT TUẦN 22 TN – C Lc 14,1.7-14 ...
5 phút Lời Chúa tháng 08.2019
5 phút Lời Chúa tháng 08.2019
/ 6292 / 5 Phút Lời Chúa
  01.08.19 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN Thánh An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, giám mục, tiến sĩ HT ...
5 phút Lời Chúa tháng 07.2019
5 phút Lời Chúa tháng 07.2019
/ 9643 / 5 Phút Lời Chúa
  01/07/19 THỨ HAI TUẦN 12 TN Mt 8,18-22   TỰA VÀO CHÚA ...
5 phút Lời Chúa tháng 06.2019
5 phút Lời Chúa tháng 06.2019
/ 4963 / 5 Phút Lời Chúa
  01.06.19 thứ bảy đầu tháng tuần 6 ps Thánh Giút-ti-nô, tử đạo ...
5 phút Lời Chúa tháng 07.2017
5 phút Lời Chúa tháng 07.2017
/ 2157 / 5 Phút Lời Chúa
01/07/17 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 12 TN Mt 8,5-17 ...
5 phút Lời Chúa tháng 06.2017
5 phút Lời Chúa tháng 06.2017
/ 3383 / 5 Phút Lời Chúa
01/06/17 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 7 PS Thánh Giút-ti-nô, tử đạo Ga 17,20-26 ...
5 phút Lời Chúa tháng 05.2017
5 phút Lời Chúa tháng 05.2017
/ 2282 / 5 Phút Lời Chúa
01.05.17 THỨ HAI TUẦN 3 PS Ga 6,22-29 TIN LÀ ĐÓN NHẬN CHÚA GIÊ-SU ...
5 phút Lời Chúa tháng 04.2017
5 phút Lời Chúa tháng 04.2017
/ 6546 / 5 Phút Lời Chúa
01.04.17 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 4 MC Ga 7,40-53 BÊNH VỰC CHÚA ...
5 phút Lời Chúa tháng 03.2017
5 phút Lời Chúa tháng 03.2017
/ 3230 / 5 Phút Lời Chúa
01.03.17 THỨ TƯ LỄ TRO Mt 6,1-6.16-18 PHẬN NGƯỜI HẠT BỤI   ...
5 phút Lời Chúa tháng 02.2017
5 phút Lời Chúa tháng 02.2017
/ 3153 / 5 Phút Lời Chúa
01.02.17 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN Mc 6,1-6 ĐỨC TIN VÀ PHÉP LẠ ...
5 phút Lời Chúa tháng 01.2017
5 phút Lời Chúa tháng 01.2017
/ 3018 / 5 Phút Lời Chúa
01.01.17 CHÚA NHẬT TUẦN BÁT NHẬT GS Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa        Lc 2,16-21 ...