5 phút Lời Chúa tháng 02.2020
5 phút Lời Chúa tháng 02.2020

/ 7619 / 5 Phút Lời Chúa
  01.02.20 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 3 TN Mc 4,35-41 BẠN ĐÃ ĐÁNH THỨC CHÚA CHƯA? ...
5 phút Lời Chúa tháng 01.2020
5 phút Lời Chúa tháng 01.2020
/ 5795 / 5 Phút Lời Chúa
  01.01.20 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GS Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa ...
5 phút Lời Chúa tháng 12.2019 (ngày 22-31.12.2019)
5 phút Lời Chúa tháng 12.2019 (ngày 22-31.12.2019)
/ 2765 / 5 Phút Lời Chúa
  22.12.19 CHÚA NHẬT TUẦN 4 MV – A Mt 1,18-24 TRUYỀN TIN CHO GIUSE ...
5 phút Lời Chúa tháng 12.2019 (ngày 15-21.12.2019)
5 phút Lời Chúa tháng 12.2019 (ngày 15-21.12.2019)
/ 1923 / 5 Phút Lời Chúa
  15.12.19 CHÚA NHẬT TUẦN 3 MV – A Mt 11,2-11 ...
5 phút Lời Chúa tháng 12.2019 (ngày 01-14.12.2019)
5 phút Lời Chúa tháng 12.2019 (ngày 01-14.12.2019)
/ 4587 / 5 Phút Lời Chúa
  01.12.19 CHÚA NHẬT TUẦN 1 MV – A Mt 24,37-44 ...
5 phút Lời Chúa tháng 11.2019
5 phút Lời Chúa tháng 11.2019
/ 7384 / 5 Phút Lời Chúa
  01.11.19 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 31 TN Các Thánh Nam Nữ ...
5 phút Lời Chúa tháng 10.2019
5 phút Lời Chúa tháng 10.2019
/ 5861 / 5 Phút Lời Chúa
  01.10.19 THỨ BA TUẦN 26 TN Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ HT ...
5 phút Lời Chúa tháng 09.2019
5 phút Lời Chúa tháng 09.2019
/ 4931 / 5 Phút Lời Chúa
  01.09.19 CHÚA NHẬT TUẦN 22 TN – C Lc 14,1.7-14 ...
5 phút Lời Chúa tháng 08.2019
5 phút Lời Chúa tháng 08.2019
/ 6378 / 5 Phút Lời Chúa
  01.08.19 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN Thánh An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, giám mục, tiến sĩ HT ...
5 phút Lời Chúa tháng 07.2019
5 phút Lời Chúa tháng 07.2019
/ 9719 / 5 Phút Lời Chúa
  01/07/19 THỨ HAI TUẦN 12 TN Mt 8,18-22   TỰA VÀO CHÚA ...
5 phút Lời Chúa tháng 06.2019
5 phút Lời Chúa tháng 06.2019
/ 5020 / 5 Phút Lời Chúa
  01.06.19 thứ bảy đầu tháng tuần 6 ps Thánh Giút-ti-nô, tử đạo ...
5 phút Lời Chúa tháng 07.2017
5 phút Lời Chúa tháng 07.2017
/ 2220 / 5 Phút Lời Chúa
01/07/17 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 12 TN Mt 8,5-17 ...