5 phút Lời Chúa tháng 02.2021
5 phút Lời Chúa tháng 02.2021

/ 4999 / 5 Phút Lời Chúa
  01.02.21 THỨ HAI TUẦN 4 TN Mc 5,1-20 ...
5 phút Lời Chúa tháng 01.2021
5 phút Lời Chúa tháng 01.2021
/ 8559 / 5 Phút Lời Chúa
  01.01.21 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GS Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa ...
5 phút Lời Chúa tháng 12.2020
5 phút Lời Chúa tháng 12.2020
/ 9693 / 5 Phút Lời Chúa
  01.12.20 THỨ BA TUẦN 1 MV Lc 10,21-24 ...
5 phút Lời Chúa tháng 11.2020
5 phút Lời Chúa tháng 11.2020
/ 8383 / 5 Phút Lời Chúa
  01.11.20 CHÚA NHẬT TUẦN 31 TN – A Các Thánh Nam Nữ ...
5 phút Lời Chúa tháng 10.2020
5 phút Lời Chúa tháng 10.2020
/ 9767 / 5 Phút Lời Chúa
  01.10.20 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ HT ...
5 phút Lời Chúa tháng 09.2020
5 phút Lời Chúa tháng 09.2020
/ 10095 / 5 Phút Lời Chúa
  01.09.20 THỨ BA TUẦN 22 TN Lc 4,31-37 ĐẤNG THÁNH CỦA THIÊN CHÚA ...
5 phút Lời Chúa tháng 08.2020
5 phút Lời Chúa tháng 08.2020
/ 9311 / 5 Phút Lời Chúa
  01.08.20 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN Thánh An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, giám mục, tiến sĩ HT Mt 14,1-12 VỊ NGÔN SỨ ...
5 phút Lời Chúa tháng 07.2020
5 phút Lời Chúa tháng 07.2020
/ 9854 / 5 Phút Lời Chúa
  01.07.20 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 12 TN Mt 8,28-34 ...
5 phút Lời Chúa tháng 06.2020
5 phút Lời Chúa tháng 06.2020
/ 7921 / 5 Phút Lời Chúa
  01.06.20 THỨ HAI TUẦN 9 TN Đức Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh Mc 12,1-12 ...
5 phút Lời Chúa tháng 05.2020
5 phút Lời Chúa tháng 05.2020
/ 6026 / 5 Phút Lời Chúa
  01.05.20 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS Thánh Giu-se lao công ...
5 phút Lời Chúa tháng 04.2020
5 phút Lời Chúa tháng 04.2020
/ 1795 / 5 Phút Lời Chúa
  01.04.20 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC Ga 8,31-42 ...
5 phút Lời Chúa tháng 03.2020
5 phút Lời Chúa tháng 03.2020
/ 8162 / 5 Phút Lời Chúa
  01.03.20 CHÚA NHẬT TUẦN 1 MC – A Mt 4,1-11 ...