Tuần XX Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần XX Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 1345 / Suy niệm, Giảng Lễ
      THỨ HAI TUẦN XX THƯỜNG NIÊN ...
Tuần XIX Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần XIX Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 940 / Suy niệm, Giảng Lễ
      THỨ HAI TUẦN THỨ XIX THƯỜNG NIÊN Mt 17, 21-26 ...
Tuần XVIII Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần XVIII Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 1208 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN Mt 14,13-21 CHÚA GIÊSU HÓA BÁNH RA NHIỀU LẦN THỨ NHẤT ...
Tuần XVII Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần XVII Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 1324 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN Mt 13,31-35 DỤ NGÔN HẠT CẢI ...
Tuần XVI Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần XVI Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 2661 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN Mt 12,38-42 DẤU LẠ NGÔN SỨ GIÔ-NA ...
Tuần XV Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần XV Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 2316 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN XV THƯỜNG NIÊN Mt 10,34-11,1 ĐÒI HỎI CỦA TIN MỪNG ...
Tuần XIV Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần XIV Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 4340 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN Mt 9,18-26 ĐỨC TIN CỦA CON ĐÃ CỨU CON ...
Tuần XIII Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần XIII Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 2529 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN Mt 8, 18-22 THEO CHÚA ...