Suy niệm Chúa Nhật 28 Thường Niên năm C_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 28 Thường Niên năm C_Lm Trầm Phúc

/ 264 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 28 Thường Niên năm C Lời Chúa: Lc 17, 11-19    ...
Suy niệm Chúa Nhật 28 Thường Niên năm C_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 28 Thường Niên năm C_Nhiều tác giả
/ 225 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 28 Thường Niên – C Lời Chúa: 2V 5,14-17; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19   ...
Suy niệm Chúa Nhật 27 Thường Niên năm C_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 27 Thường Niên năm C_Lm Trầm Phúc
/ 164 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 27 Thường Niên năm C Lời Chúa: Lc 17,5-10 ...
Suy niệm Lễ Mẹ Mân Côi năm C_Nhiều tác giả
Suy niệm Lễ Mẹ Mân Côi năm C_Nhiều tác giả
/ 360 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi Lời Chúa: Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38 ...
Suy niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi năm C_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi năm C_Lm Trầm Phúc
/ 228 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Lễ Đức Mẹ Mân Côi Lời Chúa: Lc 1,26-38 ...
Suy niệm Chúa Nhật 27 Thường Niên năm C_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 27 Thường Niên năm C_Nhiều tác giả
/ 185 / Suy niệm, Giảng Lễ
  CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN – C Lời Chúa: Kb 1,2-3; 2,2-4; 2Tm 1,6-9.13-14; Lc 17,5-10 ...
Suy niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên năm C_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên năm C_Nhiều tác giả
/ 288 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên – C Lời Chúa: Am 6,1a.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31 ...
Suy niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên năm C_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên năm C_Lm Trầm Phúc
/ 177 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 26 Thường Niên năm C Lời Chúa: Lc 16,19-31 ...
Suy niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên năm C_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên năm C_Lm Trầm Phúc
/ 318 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 25 thường niên năm C Lời Chúa: Lc 16. 1-13  ...
Suy niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên năm C_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên năm C_Nhiều tác giả
/ 353 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên – C Lời Chúa: Am 8,4-7; 1 Tm 2,1-8; Lc 16,1-13   ...
Suy niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên năm C_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên năm C_Nhiều tác giả
/ 476 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên – C Lời Chúa: Xh 32,7-11.13-14; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32   ...
Suy niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên năm C_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên năm C_Nhiều tác giả
/ 621 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên – C Lời Chúa: Kn 9,13-18; Plm 9-10.12-17; Lc 14,25-33   ...