Tuần V Mùa Chay_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần V Mùa Chay_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh

/ 886 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN V MÙA CHAY Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Ga 8,1-11 NGƯỜI PHỤ NỮ NGOẠI TÌNH ...
Tuần IV Mùa Chay_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần IV Mùa Chay_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 910 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN IV MÙA CHAY Is 65,17-21; Ga 4,43-54 VỮNG TIN VÀO CHÚA   ...
Tuần III Mùa Chay_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần III Mùa Chay_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 740 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN III MÙA CHAY 2V 5,1-15a; Lc 4,24-30 CHÚA GIÊSU VỀ THĂM NAZARETH   ...
Tuần II Mùa Chay_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần II Mùa Chay_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 659 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN II MÙA CHAY Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38 ĐỪNG XÉT ĐOÁN ...
Tuần I Mùa Chay năm C_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần I Mùa Chay năm C_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 800 / Suy niệm, Giảng Lễ
    THỨ HAI TUẦN I MÙA CHAY Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46   Bài đọc I trích sách Lêvi dạy cách đối xử với tha nhân gồm trong hai điều chính: + Về công bình: đừng trộm cắp, đừng nói dối, đừng phỉnh gạt, đừng nhục ...
Tuần VI Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần VI Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 1292 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN VI THƯỜNG NIÊN Mc 8,11-13 BIỆT PHÁI XIN DẤU LẠ ...
Tuần V Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần V Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 1859 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN V THƯỜNG NIÊN Mc 6,53-56 CHỮA LÀNH BỆNH TẠI GENNÊXARÉT ...
Tuần IV Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần IV Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 1551 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN IV THƯỜNG NIÊN Mc 5,1-20 CHÚA CHỮA LÀNH NGƯỜI BỊ QUỈ ÁM XỨ GHÊRASA ...
Tuần III Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần III Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 1610 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN III THƯỜNG NIÊN Mc 3,22-30 TỘI NGOAN CỐ ...
Tuần II Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần II Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 2130 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN II THƯỜNG NIÊN Mc 2,18-22 CỐT LÕI CỦA ĐẠO   ...
Tuần I Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần I Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 2605 / Suy niệm, Giảng Lễ
THỨ HAI TUẦN I THƯỜNG NIÊN Mc 1,14-20 SÁM HỐI VÀ TIN VÀO TIN MỪNG   ...
Tuần Lễ sau Lễ Thánh Gia_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần Lễ sau Lễ Thánh Gia_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 1882 / Suy niệm, Giảng Lễ
  NGÀY 02-01-2019 “NGÔI LỜI ĐÃ LÀM NGƯỜI VÀ CƯ NGỤ GIỮA CHÚNG TA” (Ga 1,19-28)   Hai nhóm người đến với Thánh Gioan Tẩy Giả để kiểm tra lý lịch của Ngài: một là các tư tế thiên về chính trị, muốn thăm dò ảnh ...