Tuần VIII Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần VIII Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh

/ 529 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN Mc 10,17-27 KHÔN NGOAN ĐÍCH THỰC ...
Suy niệm Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm B_Lm. Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm B_Lm. Giuse Minh
/ 1283 / Suy niệm, Giảng Lễ
  LỄ CHÚA BA NGÔI – NĂM B Đnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20 “NGUYÊN MẪU TÌNH YÊU KITÔ HỮU” ...
Tuần VII Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần VII Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 2243 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN VII THƯỜNG NIÊN Mc 9,14-29 ĐỨC GIÊSU CHỮA MỘT EM BÉ BỊ QUỶ ÁM ...
Tuần VII Phục Sinh_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần VII Phục Sinh_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 2173 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN VII PHỤC SINH Ga 16,29-33 “Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” ...
Tuần VI Phục Sinh_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần VI Phục Sinh_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 3043 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN VI PHỤC SINH Ga 15,26-16,4a “Thánh Thần Chân Lý sẽ làm chứng về Thầy” ...
Tuần V Phục Sinh_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần V Phục Sinh_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 2893 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN 5 MÙA PHỤC SINH Ga 14,21-26 “Ai yêu mến thầy thì sẽ giữ lời thầy” ...
Tuần IV Phục Sinh_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần IV Phục Sinh_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 4018 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN 4 MÙA PHỤC SINH Ga 10,1-10 “Ta đến cho chiên Ta được sống và sống dồi dào”. ...
Tuần III Phục Sinh_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần III Phục Sinh_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 3242 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN III PHỤC SINH Ga 6,22-29 “Hãy ra công làm việc ...
Tuần II Phục Sinh_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần II Phục Sinh_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 2527 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN II PHỤC SINH Ga 3,1-8 “Ai không sinh bởi Nước và Thánh Thần ...
Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 2706 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH Mt 28,8-15 “Các phụ nữ vừa sợ hãi, vừa mừng, chạy về báo tin cho các môn đệ Đức Giêsu” ...
Tuần Thánh_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần Thánh_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 1476 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN THÁNH Ga 12,1-11 “…Dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy” ...
Tuần 5 Mùa Chay_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần 5 Mùa Chay_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 2378 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN V MÙA CHAY Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Ga 8,1-11 NGƯỜI PHỤ NỮ NGOẠI TÌNH ...