Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm A_Lm Trầm Phúc

/ 148 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm A Lời Chúa: Mt 11,2-11 ...
Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm A_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm A_Nhiều tác giả
/ 188 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng A Lời Chúa: Is 35,1-6a.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11 ...
Suy niệm Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội_Lm Trầm Phúc
/ 110 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Lời Chúa: Lc 1,26-38 ...
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm A_Lm Trầm Phúc
/ 325 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm A Lời Chúa: Mt 3,1-12 ...
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm A_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm A_Nhiều tác giả
/ 425 / Suy niệm, Giảng Lễ
  CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG A Lời Chúa: Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12   ...
Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm A_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm A_Nhiều tác giả
/ 526 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Chúa Nhật 1 Mùa Vọng A Lời Chúa: Is 2,1-5; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44   ...
Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm A_Lm Trầm Phúc
/ 443 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật I Mùa Vọng năm A Lời Chúa: Mt 24,37-44 ...
Suy niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam năm C_Nhiều tác giả
Suy niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam năm C_Nhiều tác giả
/ 389 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Lời Chúa: Kn 3,1-9; 2Cr 4,7-15; Mt 10,17-22 ...
Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ năm C_Lm Trầm Phúc
Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ năm C_Lm Trầm Phúc
/ 254 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 34 Thường Niên năm C Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ ...
Suy niệm Chúa Nhật 34 Thường Niên năm C_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 34 Thường Niên năm C_Nhiều tác giả
/ 1840 / Suy niệm, Giảng Lễ
Các Bài Suy Niệm Lễ Chúa Kitô Vua – C Lời Chúa: 2Sm 5,1-3; Cl 1,12-20; Lc 23,35-43     ...
Suy niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo năm C_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo năm C_Lm Trầm Phúc
/ 1192 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Lời Chúa: Ga 17,11b-19 ...
Suy niệm Chúa Nhật 33 Thường Niên năm C_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 33 Thường Niên năm C_Nhiều tác giả
/ 752 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 33 Thường Niên – C Lời Chúa: Ml 3,19-20a; 2Tx 3,7-12; Lc 21,5-19   ...