Suy niệm Chúa Nhật 16 Thường Niên năm C_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 16 Thường Niên năm C_Nhiều tác giả

/ 278 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các bài suy niệm Chúa Nhật 16 Thường Niên – C Lời Chúa: St. 18, 1-10a; Cl. 1, 24-28; Lc. 10, 38-42 ...
Suy niệm Chúa Nhật 16 Thường Niên năm C_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 16 Thường Niên năm C_Lm Trầm Phúc
/ 301 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 16 Thường Niên năm C Lời Chúa: Lc 10,38-42 ...
Suy niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên năm C_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên năm C_Lm Trầm Phúc
/ 393 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 15 Thường Niên năm C Lời Chúa: Lc 10,25-37 ...
Suy niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên năm C_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên năm C_Nhiều tác giả
/ 538 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên – C Lời Chúa: Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37 ...
Suy niệm Chúa Nhật 14 Thường Niên năm C_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 14 Thường Niên năm C_Nhiều tác giả
/ 691 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các bài suy niệm Chúa Nhật 14 Thường Niên – C Lời Chúa: Is 66, 10-14c; Gl 6, 14-18; Lc 10, 1-12.17-20 ...
Suy niệm Chúa Nhật 14 Thường Niên năm C_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 14 Thường Niên năm C_Lm Trầm Phúc
/ 290 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 14 thường niên năm C Lời Chúa: Lc 10,1-12.17-20 ...
Suy niệm Chúa Nhật 13 Thường Niên năm C_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 13 Thường Niên năm C_Lm Trầm Phúc
/ 522 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 13 thường niên năm C Lời Chúa: Lc 9,51-62 ...
Suy niệm Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô_Lm Trầm Phúc
/ 310 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Lời Chúa: Mt 16,13-19   Mừng hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, chúng ta cám tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo hội hai cột trụ vững chắc, hai đấng bổn mạng gìn giữ Giáo ...
Suy niệm Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu- năm C_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu- năm C_Lm Trầm Phúc
/ 332 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Thánh Tâm Chúa Giêsu năm C Lời Chúa: Lc 15,3-7 ...
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm C_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm C_Nhiều tác giả
/ 1318 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô- C Lời Chúa: St 14,18-20; 1Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17 ...
Suy niệm Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa Giêsu - năm C_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa Giêsu - năm C_Lm Trầm Phúc
/ 291 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Lời Chúa: Lc 9,11b–17 ...
Suy niệm Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm C_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm C_Lm Trầm Phúc
/ 440 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Ba Ngôi năm C Lời Chúa: Ga 16,12-15   Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm và là một mầu nhiệm chính yếu trong đạo công giáo, là mầu nhiệm trung tâm của đức tin và đời sống Kitô hữu. Là ...