Suy niệm Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm C_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm C_Nhiều tác giả

/ 128 / Suy niệm, Giảng Lễ
    Các bài suy niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên – C Lời Chúa: Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37   MỤC ...
Suy niệm Chúa Nhật 14 Thường Niên - năm C_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 14 Thường Niên - năm C_Lm Trầm Phúc
/ 430 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 14 Thường Niên năm C Lời Chúa: Lc 10,1-12.17-20 ...
Tâm tình Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm C_Lm. Phêrô Khương
Tâm tình Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm C_Lm. Phêrô Khương
/ 655 / Suy niệm, Giảng Lễ
  TÂM TÌNH ĐỌC TIN MỪNG CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN C Lc 10,1-12.17-20 THỢ GẶT VÀ CHỨNG NHÂN ...
Suy niệm Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm C_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm C_Nhiều tác giả
/ 609 / Suy niệm, Giảng Lễ
    Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 14 Thường Niên C Lời Chúa: Is 66,10-14c; Gl 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20 ...
Suy niệm Lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô - năm C_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô - năm C_Lm Trầm Phúc
/ 362 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô Lời Chúa: Mt 16,13-19   Chúng ta không lạ gì với hai thánh Phêrô và Phaolô. Chúng ta nghĩ gì khi nghĩ đến thánh Phêrô? Một người chài lưới quê mùa hay một vị ...
Suy niệm Chúa Nhật 13 Thường Niên - Năm C_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 13 Thường Niên - Năm C_Nhiều tác giả
/ 478 / Suy niệm, Giảng Lễ
    Các bài Suy niệm Chúa Nhật 13 Thường Niên – C Lời Chúa: 1V 19,16b.19-21; Gl 5,1.13-18; Lc 9,51-62   MỤC ...
Suy niệm Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - năm C_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - năm C_Lm Trầm Phúc
/ 178 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm C Lời Chúa: Lc 15,3-7 ...
Suy niệm Chúa Nhật 13 Thường Niên - năm C_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 13 Thường Niên - năm C_Lm Trầm Phúc
/ 295 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 13 Thường Niên năm C Lời Chúa: Lc 9,51-62 ...
Tâm tình Chúa Nhật XIII Thường Niên - Năm C_Lm. Phêrô Khương
Tâm tình Chúa Nhật XIII Thường Niên - Năm C_Lm. Phêrô Khương
/ 657 / Suy niệm, Giảng Lễ
  TÂM TÌNH ĐỌC TIN MỪNG CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN C Lc 9,51-62 Ý NGAY LÀNH ...
Suy niệm Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa - năm C_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa - năm C_Lm Trầm Phúc
/ 376 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Năm C Lời Chúa: Lc 9,11b-17 ...
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Năm C_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Năm C_Nhiều tác giả
/ 680 / Suy niệm, Giảng Lễ
    Các Bài Suy niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô- C Lời Chúa: St 14,18-20; 1Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17   MỤC ...
Tâm tình Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Năm C_Lm. Phêrô Khương
Tâm tình Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Năm C_Lm. Phêrô Khương
/ 732 / Suy niệm, Giảng Lễ
  TÂM TÌNH ĐỌC TIN MỪNG CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN C MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ Lc 9,11b-17 ĐIỀU BÌNH THƯỜNG ĐÃ TRỞ NÊN CỰC THÁNH ...