Suy niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả

/ 435 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên – A Lời Chúa: Ed 18,25-28; Pl 2,1-11; Mt 21,28-32   ...
Suy niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên - Năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên - Năm A_Lm Trầm Phúc
/ 253 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 26 Thường Niên năm A Lời Chúa: Mt 21,28-32 ...
Suy niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên - Năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên - Năm A_Lm Trầm Phúc
/ 266 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 25 Thường Niên năm A Lời Chúa: Mt 20,1-16a   ...
Suy niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả
/ 621 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên – A Lời Chúa: Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a ...
Suy niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả
/ 649 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên – A Lời Chúa: Hc 27,33-28,9; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35   ...
Suy niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên - Năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên - Năm A_Lm Trầm Phúc
/ 261 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 24 Thường Niên năm A Lời Chúa: Mt 18,21-35   Sống trong xã hội hay trong một cộng đoàn, đụng chạm với nhau là không thể tránh khỏi. Chúng ta va chạm nhau vì quyền lợi, vì tự ái, vì ...
Suy niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm A_Lm Trầm Phúc
/ 136 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 23 Thường Niên năm A Lời Chúa: Mt 18,15-20 ...
Suy niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả
/ 986 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên – A Lời Chúa: Ed. 33, 7-9; Rm. 13, 8-10; Mt. 18, 15-20 ...
Suy niệm Chúa Nhật 22 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 22 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả
/ 639 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 22 Thường Niên – A Lời Chúa: Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27 ...
Suy niệm Chúa Nhật 22 thường niên - Năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 22 thường niên - Năm A_Lm Trầm Phúc
/ 261 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 22 Thường Niên năm A Lời Chúa: Mt 16,21-27 ...
Suy niệm Chúa Nhật 21 thường niên - Năm A_Lm Trầm Phúc
Suy niệm Chúa Nhật 21 thường niên - Năm A_Lm Trầm Phúc
/ 261 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI Chúa Chúa Nhật 21 Thường Niên năm A Lời Chúa: Mt 16,13-20 ...
Suy niệm Chúa Nhật 21 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 21 Thường Niên - Năm A _Nhiều tác giả
/ 477 / Suy niệm, Giảng Lễ
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 21 Thường Niên – A Lời Chúa: Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20   ...