Tuần 5 Mùa Chay_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần 5 Mùa Chay_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh

/ 321 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN V MÙA CHAY Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Ga 8,1-11 NGƯỜI PHỤ NỮ NGOẠI TÌNH ...
Suy niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm B_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm B_Nhiều tác giả
/ 504 / Suy niệm, Giảng Lễ
  CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY B Lời Chúa: Gr 31,31-34; Dt 5,7-9; Ga 12,20-33   MỤC LỤC 1. Yêu thương là cho đi 2. Giờ của ...
Suy niệm Chúa Nhật V Mùa Chay năm B_Lm. Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật V Mùa Chay năm B_Lm. Giuse Minh
/ 995 / Suy niệm, Giảng Lễ
  CHÚA NHẬT V MÙA CHAY B Gr 31,31-34; Dt 5,7-9; Ga 12,20-33 “CHẾT ĐI ĐỂ ĐƯỢC SỐNG MUÔN ĐỜI” ...
Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 5 Mùa Chay_Lm. Trầm Phúc
Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 5 Mùa Chay_Lm. Trầm Phúc
/ 403 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm B Lời Chúa: Ga 12,20-38 ...
Tuần 4 Mùa Chay_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần 4 Mùa Chay_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 1381 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN IV MÙA CHAY Is 65,17-21; Ga 4,43-54 VỮNG TIN VÀO CHÚA ...
Suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay năm B_Lm. Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay năm B_Lm. Giuse Minh
/ 1205 / Suy niệm, Giảng Lễ
  CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY B (2 Sb 36,14-16. 19-22; Ep 2, 4-10; Ga 3,14-21) THẬP GIÁ LÀ BIỂU TƯỢNG ...
Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 4 Mùa Chay_Lm. Trầm Phúc
Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 4 Mùa Chay_Lm. Trầm Phúc
/ 336 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm B Lời Chúa: Ga 3,14-21 ...
Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm B_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm B_Nhiều tác giả
/ 1119 / Suy niệm, Giảng Lễ
  CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY B Lời Chúa: 2Sb 36,14-16.19-23; Ep 2,4-10; Ga 3,14-21   MỤC LỤC 1. Tình thương của Thiên Chúa 2. Cựu Ước và Tân Ước ...
Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 3 Mùa Chay_Lm. Trầm Phúc
Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 3 Mùa Chay_Lm. Trầm Phúc
/ 202 / Suy niệm, Giảng Lễ
  GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm B Lời Chúa: Ga 2,13-25 ...
Tuần 3 Mùa Chay_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần 3 Mùa Chay_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 1450 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN III MÙA CHAY 2V 5,1-15a; Lc 4,24-30 CHÚA GIÊSU VỀ THĂM NAZARETH ...
Suy niệm Chúa Nhật III Mùa Chay năm B_Lm. Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật III Mùa Chay năm B_Lm. Giuse Minh
/ 1085 / Suy niệm, Giảng Lễ
  CHÚA NHẬT III MÙA CHAY B Xh 20,1-17; 1Cr 1,22-25; Ga 2,13-25 “THANH TẨY ĐỀN THỜ” ...
Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm B_Nhiều tác giả
Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm B_Nhiều tác giả
/ 757 / Suy niệm, Giảng Lễ
CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY B Lời Chúa: Xh 20,1-17; 1Cr 1,22-25; Ga 2,13-25   MỤC LỤC 1. Ánh sáng phục sinh 2. Yếu tố con người. 3. Đền thờ. 4. Xây dựng đền thờ Chúa ngự 5. Thanh tẩy Đền Thờ - ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 6. Nơi ...