Tuần XV Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần XV Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh

/ 1716 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN XV THƯỜNG NIÊN Mt 10,34-11,1 ĐÒI HỎI CỦA TIN MỪNG ...
Suy niệm Chúa Nhật XV Thường Niên năm B_Lm. Giuse Minh
Suy niệm Chúa Nhật XV Thường Niên năm B_Lm. Giuse Minh
/ 1913 / Suy niệm, Giảng Lễ
  CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN B Am 7,12-15; Ep 1,3-14; Mc 6,7-13 “ƠN GỌI ĐƯỢC SAI ĐI” ...
Tuần XIV Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần XIV Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 4255 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN Mt 9,18-26 ĐỨC TIN CỦA CON ĐÃ CỨU CON ...
Tuần XIII Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần XIII Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 2472 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN Mt 8, 18-22 THEO CHÚA ...
Tuần XII Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần XII Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 2738 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN XII THƯỜNG NIÊN Mt 7,1-5 ĐỪNG XÉT ĐOÁN ...
Tuần XI Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần XI Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 2233 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN XI THƯỜNG NIÊN Mt 5, 38-42 CHỚ TRẢ THÙ ...
Tuần X Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần X Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 3563 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN X THƯỜNG NIÊN Mt 5,1-12 BÀI GIẢNG TRÊN NÚI ...
Tuần IX Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần IX Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 3445 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN IX THƯỜNG NIÊN Mc 12,1-12 DỤ NGÔN NHỮNG TÁ ĐIỀN SÁT NHÂN ...
Tuần VIII Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần VIII Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 2814 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN Mc 10,17-27 KHÔN NGOAN ĐÍCH THỰC ...
Tuần VII Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần VII Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 3092 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN VII THƯỜNG NIÊN Mc 9,14-29 ĐỨC GIÊSU CHỮA MỘT EM BÉ BỊ QUỶ ÁM ...
Tuần VII Phục Sinh_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần VII Phục Sinh_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 2227 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN VII PHỤC SINH Ga 16,29-33 “Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” ...
Tuần VI Phục Sinh_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
Tuần VI Phục Sinh_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh
/ 3096 / Suy niệm, Giảng Lễ
  THỨ HAI TUẦN VI PHỤC SINH Ga 15,26-16,4a “Thánh Thần Chân Lý sẽ làm chứng về Thầy” ...