Từ ngày 29.05 đến ngày 03.06.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 29.05 đến ngày 03.06.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

/ 7018 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  29.05.2023 THỨ HAI TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Hội Thánh Ga 19,25-34 ...
Từ ngày 22.05 đến ngày 27.05.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 22.05 đến ngày 27.05.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1960 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  22.05.2023 THỨ HAI TUẦN VII PHỤC SINH Ga 16,29-33 ...
Từ ngày 15.05 đến ngày 20.05.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 15.05 đến ngày 20.05.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1862 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  15.05.2023 THỨ HAI TUẦN VI PHỤC SINH Ga 15,26-16,4a ...
Từ ngày 08.05 đến ngày 13.05.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 08.05 đến ngày 13.05.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1710 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  08.05.2023 THỨ HAI TUẦN V PHỤC SINH Ga 14,21-26 ...
Từ ngày 01.05 đến ngày 06.05.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 01.05 đến ngày 06.05.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1734 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  01.05.2023 THỨ HAI TUẦN IV PHỤC SINH Ga 10,11-18 ...
Từ ngày 24.04 đến ngày 29.04.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 24.04 đến ngày 29.04.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1635 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  24.04.2023 THỨ HAI TUẦN III PHỤC SINH Ga 6,22-29 ...
Từ ngày 17.04 đến ngày 22.04.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 17.04 đến ngày 22.04.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1017 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  17.04.2023 THỨ HAI TUẦN II PHỤC SINH Ga 3,1-8 ...
Từ ngày 03.04 đến ngày 08.04.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 03.04 đến ngày 08.04.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1412 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  03.04.2023 THỨ HAI TUẦN THÁNH Ga 12,1-11 ...
Từ ngày 27.03 đến ngày 01.04.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 27.03 đến ngày 01.04.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1381 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  27.03.2023 THỨ HAI TUẦN V MÙA CHAY Ga 8,1-11 ...
Từ ngày 20.03 đến ngày 25.03.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 20.03 đến ngày 25.03.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1464 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  20.03.2023 THỨ HAI TUẦN III MÙA CHAY Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria Mt 1,16.18-21.24a   ...
Từ ngày 13.03 đến ngày 18.03.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 13.03 đến ngày 18.03.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1731 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  13.03.2023 THỨ HAI TUẦN III MÙA CHAY Lc 4,24-30 ...
Từ ngày 06.03 đến ngày 11.03.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Từ ngày 06.03 đến ngày 11.03.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
/ 1629 / Phút lắng đọng Lời Chúa
  06.03.2023 THỨ HAI TUẦN II MÙA CHAY Lc 6,36-38 ...