Cử Hành Thánh Thể: Bài 28 - Chọn Lựa Kinh Nguyện Thánh Thể
Cử Hành Thánh Thể: Bài 28 - Chọn Lựa Kinh Nguyện Thánh Thể

/ 9 / Phụng vụ
CỬ HÀNH THÁNH THỂ: BÀI 28 - CHỌN LỰA KINH NGUYỆN THÁNH THỂ   Linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS WHĐ (15.04.2024) - Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về chương trình Đào ...
Bài hát gợi ý - Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm B
Bài hát gợi ý - Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm B
/ 155 / Thánh nhạc
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - NĂM B   Người soạn: Ban Thánh Nhạc Giáo Phận Mỹ Tho Nhập lễ Mừng Chúa sống lại _ Phanxicô Đáp ca và Tung hô Tin Mừng  1. Tv 21 _ Kim Long 2. Tv ...
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 6 Phục sinh năm B
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 6 Phục sinh năm B
/ 15 / Thánh nhạc
WHĐ (20.04.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 6 Phục sinh năm B. ỦY BAN THÁNH NHẠC BÀI HÁT GỢI Ý CHÚA ...
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 5 Phục sinh năm B
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 5 Phục sinh năm B
/ 29 / Thánh nhạc
WHĐ (20.04.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 5 Phục sinh năm B. ...
Cử Hành Thánh Thể: Bài 27 – Khái Quát Về Kinh Nguyện Thánh Thể
Cử Hành Thánh Thể: Bài 27 – Khái Quát Về Kinh Nguyện Thánh Thể
/ 18 / Phụng vụ
WHĐ (15.04.2024) - Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về chương trình Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa gồm: (1) Thực hành mục vụ và (2) Kiến thức phụng vụ. Để đào sâu hiểu biết ...
Bài hát gợi ý - Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm B
Bài hát gợi ý - Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm B
/ 259 / Thánh nhạc
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - NĂM B   Người soạn: Ban Thánh Nhạc Giáo Phận Mỹ Tho Nhập lễ Alleluia Chúa sống lại _ Ngọc Linh Đáp ca và Tung hô Tin Mừng  1. Tv 117 _ Kim Long 2. ...
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 4 Phục sinh năm B
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 4 Phục sinh năm B
/ 132 / Thánh nhạc
WHĐ (11.04.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 4 Phục sinh năm B. Tải file về tại đây! ỦY BAN THÁNH NHẠC BÀI HÁT GỢI Ý ...
Bài hát gợi ý - Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm B
Bài hát gợi ý - Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm B
/ 240 / Thánh nhạc
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - NĂM B   Người soạn: Ban Thánh Nhạc Giáo Phận Mỹ Tho Nhập lễ Mạch suối cứu độ _ Đinh Công Huỳnh Đáp ca và Tung hô Tin Mừng  1. Tv 4 _ Kim Long 2. Tv ...
Cử hành Thánh Thể: Bài 26 – Lời nguyện tiến lễ
Cử hành Thánh Thể: Bài 26 – Lời nguyện tiến lễ
/ 26 / Phụng vụ
WHĐ (08.04.2024) - Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về chương trình Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa gồm: (1) Thực hành mục vụ và (2) Kiến thức phụng vụ. Để đào sâu hiểu biết về kiến thức ...
Bài hát cộng đồng Chúa Nhật III Phục Sinh
Bài hát cộng đồng Chúa Nhật III Phục Sinh
/ 154 / Thánh nhạc
WHĐ (03.04.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 3 Phục sinh năm B. Tải file về tại đây! ỦY BAN THÁNH NHẠC BÀI HÁT GỢI ...
Cử hành Thánh Thể: Bài 25 – Lời mời và lời đáp trước lời nguyện tiến lễ
Cử hành Thánh Thể: Bài 25 – Lời mời và lời đáp trước lời nguyện tiến lễ
/ 38 / Phụng vụ
WHĐ (02.04.2024) - Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về chương trình Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa gồm: (1) Thực hành mục vụ và (2) Kiến thức phụng vụ. Để đào sâu hiểu biết về kiến thức ...
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 04-2024
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 04-2024
/ 52 / Giáo dân
Ủy ban Giáo dân Hội đồng Giám mục Việt Nam THƯỜNG HUẤN THÁNG 04/2024: CỔ VÕ CUNG CÁCH ỨNG XỬ HIỆP NHẤT TRONG ĐA DẠNG Bài 1: SỰ ĐA DẠNG TRONG MẦU NHIỆM HIỆP THÔNG CỦA GIÁO HỘI - LM Tôma Vũ Ngọc ...