Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 06-2024
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 06-2024

/ 34 / Giáo dân
  ỦY BAN GIÁO DÂN - THƯỜNG HUẤN THÁNG 06/2024: LÃNH ĐẠO GIÁO DÂN: PHỤC VỤ CÁCH KHIÊM TỐN VÀ KHÔN NGOAN Ủy ban Giáo dân WHĐ (01.06.2024) - Sự tham gia vào vai trò lãnh đạo của người giáo dân trong Giáo Hội hiệp hành được hình ...
Buổi thường huấn của Ủy ban Giáo dân Giáo tỉnh Sài Gòn ngày 16-17/05/2024
Buổi thường huấn của Ủy ban Giáo dân Giáo tỉnh Sài Gòn ngày 16-17/05/2024
/ 86 / Giáo dân
BUỔI THƯỜNG HUẤN CỦA ỦY BAN GIÁO DÂN GIÁO TỈNH SÀI GÒN NGÀY 16-17/05/2024 Lm. Antôn Hà Văn Minh Đức cha Giuse Trần Văn Toản nhắc nhở rằng: Sứ vụ loan báo Tin Mừng của Giáo hội phải định hình cho cơ cấu, tổ chức và sinh hoạt ...
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 05-2024
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 05-2024
/ 54 / Giáo dân
ỦY BAN GIÁO DÂN - THƯỜNG HUẤN THÁNG 05/2024: NGƯỜI TRẺ & TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN: XÂY DỰNG GIÁO HỘI TƯƠNG LAI Người trẻ là chìa khóa cho sự phát triển bền vững và thích ứng của Giáo hội trong thời đại mới. Vai trò của họ không ...
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 04-2024
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 04-2024
/ 102 / Giáo dân
Ủy ban Giáo dân Hội đồng Giám mục Việt Nam THƯỜNG HUẤN THÁNG 04/2024: CỔ VÕ CUNG CÁCH ỨNG XỬ HIỆP NHẤT TRONG ĐA DẠNG Bài 1: SỰ ĐA DẠNG TRONG MẦU NHIỆM HIỆP THÔNG CỦA GIÁO HỘI - LM Tôma Vũ Ngọc ...
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 02-2024
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 02-2024
/ 711 / Giáo dân
  CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN DÀNH CHO GIÁO DÂN THÁNG 02-2024   BÀI 1 HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ - HỌ ĐẠO VIỆT NAM  Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn ...
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 04-2023
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 04-2023
/ 3228 / Giáo dân
  CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 04-2023   BAN NGHIÊN HUẤN UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ...
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 03-2023
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 03-2023
/ 500 / Giáo dân
  CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 03-2023   BAN NGHIÊN HUẤN UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ...
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 02-2023
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 02-2023
/ 730 / Giáo dân
  CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 02-2023   BAN NGHIÊN HUẤN UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ...
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 02-2022_Bài 4
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 02-2022_Bài 4
/ 732 / Giáo dân
  CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 02-2022   BAN NGHIÊN HUẤN UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ...
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 02-2022_Bài 3
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 02-2022_Bài 3
/ 681 / Giáo dân
  CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 02-2022   BAN NGHIÊN HUẤN UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ...
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 02-2022_Bài 2
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 02-2022_Bài 2
/ 620 / Giáo dân
  CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 02-2022   BAN NGHIÊN HUẤN UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ...
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 02-2022_Bài 1
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 02-2022_Bài 1
/ 996 / Giáo dân
  CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 02-2022   BAN NGHIÊN HUẤN UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ...