Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 04-2024
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 04-2024

/ 52 / Giáo dân
Ủy ban Giáo dân Hội đồng Giám mục Việt Nam THƯỜNG HUẤN THÁNG 04/2024: CỔ VÕ CUNG CÁCH ỨNG XỬ HIỆP NHẤT TRONG ĐA DẠNG Bài 1: SỰ ĐA DẠNG TRONG MẦU NHIỆM HIỆP THÔNG CỦA GIÁO HỘI - LM Tôma Vũ Ngọc ...
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 02-2024
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 02-2024
/ 603 / Giáo dân
  CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN DÀNH CHO GIÁO DÂN THÁNG 02-2024   BÀI 1 HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ - HỌ ĐẠO VIỆT NAM  Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn ...
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 04-2023
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 04-2023
/ 3102 / Giáo dân
  CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 04-2023   BAN NGHIÊN HUẤN UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ...
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 03-2023
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 03-2023
/ 448 / Giáo dân
  CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 03-2023   BAN NGHIÊN HUẤN UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ...
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 02-2023
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 02-2023
/ 686 / Giáo dân
  CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 02-2023   BAN NGHIÊN HUẤN UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ...
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 02-2022_Bài 4
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 02-2022_Bài 4
/ 683 / Giáo dân
  CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 02-2022   BAN NGHIÊN HUẤN UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ...
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 02-2022_Bài 3
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 02-2022_Bài 3
/ 644 / Giáo dân
  CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 02-2022   BAN NGHIÊN HUẤN UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ...
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 02-2022_Bài 2
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 02-2022_Bài 2
/ 583 / Giáo dân
  CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 02-2022   BAN NGHIÊN HUẤN UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ...
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 02-2022_Bài 1
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 02-2022_Bài 1
/ 952 / Giáo dân
  CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 02-2022   BAN NGHIÊN HUẤN UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ...
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 01-2022_Bài 3
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 01-2022_Bài 3
/ 781 / Giáo dân
  CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 01-2022   BAN NGHIÊN HUẤN UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ...
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 01-2022_Bài 2
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 01-2022_Bài 2
/ 719 / Giáo dân
  CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 01-2022   BAN NGHIÊN HUẤN UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ...
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 01-2022_Bài 1
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 01-2022_Bài 1
/ 892 / Giáo dân
  CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 01-2022   BAN NGHIÊN HUẤN UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ...