Cử hành Thánh Thể: Bài 35 - Lời nguyện dâng tiến
Cử hành Thánh Thể: Bài 35 - Lời nguyện dâng tiến

/ 28 / Phụng vụ
  CỬ HÀNH THÁNH THỂ: BÀI 35 - LỜI NGUYỆN DÂNG TIẾN Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS   Sau phần tung hô tưởng niệm với câu xướng “Đây là mầu nhiệm đức tin” của chủ tế và lời đáp của cộng đoàn, chủ tế dang tay đọc lời nguyện ...
Cử hành Thánh Thể: Bài 34 - Yếu tố tưởng niệm
Cử hành Thánh Thể: Bài 34 - Yếu tố tưởng niệm
/ 18 / Phụng vụ
CỬ HÀNH THÁNH THỂ: BÀI 34 - YẾU TỐ TƯỞNG NIỆM Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS Chủ tế đọc lời truyền phép trên bánh và trên rượu trong đó câu kết của lời truyền phép rượu “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” có nội dung tưởng ...
Cử hành Thánh Thể: Bài 33 - Tường thuật thiết lập Bí tích Thánh Thể
Cử hành Thánh Thể: Bài 33 - Tường thuật thiết lập Bí tích Thánh Thể
/ 37 / Phụng vụ
  CỬ HÀNH THÁNH THỂ: BÀI 33 - TƯỜNG THUẬT THIẾT LẬP BÍ TÍCH THÁNH THỂ Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS Sau kinh Khẩn nài Chúa Thánh Thần (Epiclesis), tư tế bắt đầu phần Tường thuật thiết lập bí tích Thánh Thể.   WHĐ ...
Cử hành Thánh Thể: Bài 32 - Kinh Khẩn Nài Chúa Thánh Thần
Cử hành Thánh Thể: Bài 32 - Kinh Khẩn Nài Chúa Thánh Thần
/ 210 / Phụng vụ
CỬ HÀNH THÁNH THỂ: BÀI 32 - KINH KHẨN NÀI CHÚA THÁNH THẦN Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS Sau tung hô Thánh! Thánh! Thánh (Sanctus), linh mục chủ tế dang tay đọc, chẳng hạn: “Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự ...
Năm Thánh 2025: Quy định về ban Ân xá
Năm Thánh 2025: Quy định về ban Ân xá
/ 61 / Phụng vụ
  Ngày 13/5, Toà Ân giải Tối cao đã công bố tài liệu liên quan đến cách thức, thực hành và các nơi thánh tại Roma và trên thế giới để lãnh nhận Ân xá trong Năm Thánh thông thường 2025.   QUY ĐỊNH VỀ BAN ÂN ...
Cử Hành Thánh Thể: Bài 31 – Tung hô: Thánh! Thánh! Thánh
Cử Hành Thánh Thể: Bài 31 – Tung hô: Thánh! Thánh! Thánh
/ 122 / Phụng vụ
  CỬ HÀNH THÁNH THỂ: BÀI 31 - TUNG HÔ: THÁNH! THÁNH! THÁNH! Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS   Cuối kinh Tiền tụng, linh mục chắp tay, cùng với toàn thể cộng đoàn và hợp cùng các Dũng thần trên trời, hát bài ca Thánh, ...
Cử Hành Thánh Thể: Bài 30 – Kinh Tiền Tụng
Cử Hành Thánh Thể: Bài 30 – Kinh Tiền Tụng
/ 64 / Phụng vụ
  CỬ HÀNH THÁNH THỂ: BÀI 30 - KINH TIỀN TỤNG   Sách lễ Rôma có nhiều kinh Tiền tụng giúp cho lý do việc tạ ơn trong Kinh nguyện Thánh Thể được biểu lộ bằng nhiều cách khác nhau, và cho các ý nghĩa khác nhau của mầu ...
Cử Hành Thánh Thể: Bài 29 - Đối đáp dẫn nhập vào Kinh Nguyện Thánh Thể
Cử Hành Thánh Thể: Bài 29 - Đối đáp dẫn nhập vào Kinh Nguyện Thánh Thể
/ 52 / Phụng vụ
CỬ HÀNH THÁNH THỂ: BÀI 29 - ĐỐI ĐÁP DẪN NHẬP VÀO KINH NGUYỆN THÁNH THỂ Linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS 29/04/2024 WHĐ (29.04.2024) - Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về ...
Cử Hành Thánh Thể: Bài 28 - Chọn Lựa Kinh Nguyện Thánh Thể
Cử Hành Thánh Thể: Bài 28 - Chọn Lựa Kinh Nguyện Thánh Thể
/ 70 / Phụng vụ
CỬ HÀNH THÁNH THỂ: BÀI 28 - CHỌN LỰA KINH NGUYỆN THÁNH THỂ   Linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS WHĐ (15.04.2024) - Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về chương trình Đào ...
Cử Hành Thánh Thể: Bài 27 – Khái Quát Về Kinh Nguyện Thánh Thể
Cử Hành Thánh Thể: Bài 27 – Khái Quát Về Kinh Nguyện Thánh Thể
/ 120 / Phụng vụ
WHĐ (15.04.2024) - Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về chương trình Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa gồm: (1) Thực hành mục vụ và (2) Kiến thức phụng vụ. Để đào sâu hiểu biết ...
Cử hành Thánh Thể: Bài 26 – Lời nguyện tiến lễ
Cử hành Thánh Thể: Bài 26 – Lời nguyện tiến lễ
/ 77 / Phụng vụ
WHĐ (08.04.2024) - Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về chương trình Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa gồm: (1) Thực hành mục vụ và (2) Kiến thức phụng vụ. Để đào sâu hiểu biết về kiến thức ...
Cử hành Thánh Thể: Bài 25 – Lời mời và lời đáp trước lời nguyện tiến lễ
Cử hành Thánh Thể: Bài 25 – Lời mời và lời đáp trước lời nguyện tiến lễ
/ 110 / Phụng vụ
WHĐ (02.04.2024) - Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về chương trình Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa gồm: (1) Thực hành mục vụ và (2) Kiến thức phụng vụ. Để đào sâu hiểu biết về kiến thức ...