Linh mục gốc Giáo phận Mỹ Tho (cập nhật tháng 11 năm 2016)
Linh mục gốc Giáo phận Mỹ Tho (cập nhật tháng 11 năm 2016)

/ 3348 / Linh mục gốc Mỹ Tho
    *LINH MỤC ĐƯƠNG NHIỆM Stt Họ tên Năm sinh ...
Linh mục gốc Giáo phận Mỹ Tho (cập nhật tháng 04 năm 2016)
Linh mục gốc Giáo phận Mỹ Tho (cập nhật tháng 04 năm 2016)
/ 4323 / Linh mục gốc Mỹ Tho
  *LINH MỤC ĐƯƠNG NHIỆM Stt Họ tên Năm sinh ...
Linh mục gốc Giáo phận Mỹ Tho (cập nhật tháng 03 năm 2016)
Linh mục gốc Giáo phận Mỹ Tho (cập nhật tháng 03 năm 2016)
/ 3096 / Linh mục gốc Mỹ Tho
*ĐÃ QUA ĐỜI Stt Họ Tên Năm Sinh Năm ...