Công bố văn kiện hướng dẫn việc tôn kính tổ tiên
Công bố văn kiện hướng dẫn việc tôn kính tổ tiên

/ 1194 / Văn hóa và nghệ thuật
Công bố văn kiện hướng dẫn việc tôn kính tổ tiên    Trong Đại hội lần thứ XIV diễn ra từ 30.09 đến 04.10.2019 tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng, ...