29/04/2024
8328
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 5.2024 

 
 LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 05.2024

Thực hiện: Vp. Truyền Thông

Gp. Mỹ Tho 


Ý cầu nguyện: Cho việc đào tạo tu sĩ nam nữ và chủng sinh

Cầu nguyện cho việc đào tạo các tu sĩ nam nữ và chủng sinh, để họ có thể “lớn lên trong hành trình ơn gọi của họ thông qua việc đào tạo nhân bản, mục vụ, thiêng liêng và cộng đoàn”.

 

 

Ngày 01: Thứ Tư. Thánh Giuse Thợ (Tr).

Cv 15,1-6; Ga 15,1-8 (hay lễ về thánh Giuse: St 1,26-2,3; Mt 13,54-58).

- BM Cha Giuse Huy Hoàng

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Mỹ Lợi (2023).

 

 

Ngày 02: Thứ Năm đầu tháng.

Thánh Athanasiô, giám mục, Ts.HT. Lễ nhớ.

Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.

 

 

Ngày 03: Thứ Sáu đầu tháng.

THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, Tông đồ (LK).

1Cr 15,1-8; Ga 14,6-14.

- BM quý Cha: Philipphê Lộc, Philipphê Ngọc Tuấn, Philipphê Nhanh.

- TPLM quý Cha: Phêrô Bé, Antôn Đức, Luy Hướng, Đôminicô Khâm (1976).

 

 

Ngày 04: Thứ Bảy đầu tháng.

 Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.

 

 

Ngày 05: CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Tv Tuần II.

Cv 10,25-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17.

- TPLM Cha Phêrô Hiền (1974)

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Dòng MTG Mỹ Tho và Gx. Tân Long (MT).

 

 

Ngày 06: Thứ Hai. Cv 16,11-15; Ga 15,26-16,4a.

 

 

Ngày 07: Thứ Ba. Cv 16,22-34; Ga 16,5-11

 

 

Ngày 08: Thứ Tư. Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.

 

 

Ngày 09: Thứ Năm. Cv 18,1-8; Ga 16,16-20.

- Giỗ Cha Phêrô Nguyễn Thanh Tuân (+2012)

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Bình Trưng (2012)

 

 

Ngày 10: Thứ Sáu. Thánh Gioan Avila, linh mục, Ts HT (Tr).

Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Thủ Ngữ.

- TPLM quý cha K.13: Phaolô Nguyễn, Gioakim Huynh, Phêrô Đức (2018)

 

Ngày 11: Thứ Bảy. Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN (Tr).

Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.

 

 

Ngày 12: CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. LỄ CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 1,1-11; Ep 1,17-23 hay Ep 4,1-13 hay Ep 4,1-7.11-13; Mc 16,15-20 (Không cử hành lễ thánh Nêrêô và thánh Achilêô, tử đạo. Thánh Pancratiô, tử đạo).

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Tân An (LA) và Gò Bói.

 

 

Ngày 13: Thứ Hai. Tv Tuần III. Đức Mẹ Fatima (Tr). Cv 19,1-8; Ga 16,29-33. (hay lễ về Đức Mẹ: Is 61,9-11; Lc 11,27-28)

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Bãi Chàm (2007), Nhà thờ Bà Tồn (2022), Nhà thờ Thủ Đoàn (2023)

 

 

Ngày 14: Thứ Ba. THÁNH MATTHIA, tông đồ (LK).

Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17.

- TPLM Cha Phêrô Kim Long (1968).

- Giỗ Cha Stêphanô Nguyễn Văn Khen (+2009).

 

 

Ngày 15: Thứ Tư. Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.

 

 

Ngày 16: Thứ Năm. Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26.

 

 

Ngày 17: Thứ Sáu. Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19

 

 

Ngày 18: Thứ Bảy. Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). 

Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.

St 11,1-9 hay Xh 19,3-8a.16-20b hay Ez 37,1-14 hay Ge 3,1-5; Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.

- TPLM quý Cha K.6: Phaolô Đắc, August. Phúc, Giuse Cường, Phêrô Ngọc Tuấn, Gabriel Di, Tôma Phong, Phaolô Minh Tuấn, Giuse Long, Phêrô Hải Sơn, Giuse Hoàng (2006)

 

 

Ngày 19: Chúa Nhật. LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 15,26-27; 16,12-15 hay Ga 20,19-23.

(Đọc hay hát ca tiếp liên).

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Cái Bè và Nước Trong.

 

 

Ngày 20: Thứ Hai. Đức Trinh nữ Maria - Mẹ Giáo Hội. Lễ nhớ.

Tuần VII Thường Niên. Tv Tuần III. Thánh Bernarđinô Siêna, linh mục (Tr). Gc 3,13-18; Mc 9,14-29.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Thạnh Trị.

- TPLM quý Cha K.7: Phaolô M. Khả Tú, G.K Tâm,

GB. Nhựt Cương, GB. Hiếu, Phan.At. Minh Hoàng, Phaolô Thế Hạnh, Luy Tân, G.K Toàn, Phêrô Xuân Hạnh (2008); quý Cha K.8: Phêrô Thượng, Gioan Lasan Tín, Philipphê Ngọc Tuấn, Giuse Quân, Lôrensô Toàn, FX. Thanh Tuấn, Phêrô Chỉnh (2010). Phêrô Ngọc, Phêrô Khương (2011).

 

 

Ngày 21: Thứ Ba. Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục, và các bạn tử đạo (Đ). Gc 4,1-10; Mc 9,30-37.

 

 

Ngày 22: Thứ Tư. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr). Gc 4,13-17; Mc 9,38-40.

 

 

Ngày 23: Thứ Năm. Gc 5,1-6; Mc 9,41-50.

 

 

Ngày 24: Thứ Sáu. Gc 5,9-12; Mc 10,1-12.

 

 

Ngày 25: Thứ Bảy. Thánh Bêđa Khả Kính, linh mục, Ts.HT. Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng. Thánh Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ (Tr). Gc 5,13-20; Mc 10,13-16.

 

 

Ngày 26: CHÚA NHẬT VIII TN. LỄ CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Đnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20.

(Không cử hành lễ thánh Philipphê Nêri, linh mục).

- TPLM Cha Phêrô Phước (1967).

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Trà Đư và Vạn Phước.

 
 

 Ngày 27: Thứ Hai. Tv Tuần IV. Thánh Augustinô Cantuariô,  giám mục (Tr). 

1Pr 1,3-9; Mc 10,17-27.

 

 

Ngày 28: Thứ Ba. Tv Tuần I. 1Pr 1,10-16; Mc 10,28-31.

 

 

Ngày 29: Thứ Tư. Thánh Phaolô VI, giáo hoàng (Tr).

1Pr 1,18-25; Mc 10,32-45.

 

 

Ngày 30: Thứ Năm. 1Pr 2,2-5.9-12; Mc 10,46-52.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Cái Mây (2023).

 

 

Ngày 31: Thứ Sáu. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH (LK).

Xp 3,14-18a (hay Rm 12,9-16b); Lc 1,39-56

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Hiệp Hoà