31/01/2024
5101
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 2.2024 

 
 LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 02.2024

Thực hiện: Vp. Truyền Thông

Gp. Mỹ Tho 

Ý cầu nguyện: Cầu cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Chúng ta cầu xin Chúa cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và gia đình họ luôn được nâng đỡ và chăm sóc về sức khỏe và nhân bản.

 

Ngày 01: Thứ Năm đầu tháng. 

1V 2,1-4.10-12; Mc 6,7-13. 

 

 

Ngày 02: Thứ Sáu đầu tháng. DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (Lễ Nến) (LK).

Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40 hay Lc 2,22-32.

 

 

Ngày 03: Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo.

Thánh Ansgariô, giám mục (Đ/Tr).

1V 3,4-13; Mc 6,30-34.

- TPLM Cha Tôma Ngọc Phương (1983).

 

 

Ngày 04: CHÚA NHẬT V TN. Tv Tuần I

G 7,1-4.6-7; 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Rạch Cầu (1999).

 Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Bình Tạo và Mỹ Long.

 

 

Ngày 05: Thứ Hai. Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.

1V 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56 

 

 

Ngày 06: Thứ Ba. Thánh Phaolô Miki, linh mục và các bạn tử đạo. Lễ nhớ.

1V 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13

 

 

Ngày 07: Thứ Tư.  1V 10,1-10; Mc 7,14-23.

- Giỗ Cha Giuse Chu Văn Oanh (+2003).

 

 

Ngày 08: Thứ Năm. Thánh Giêrônimô Êmilianô.

Thánh Jôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr). 1V 11,4-13; Mc 7,24-30.

 

 

Ngày 09: Thứ Sáu. 1V 11,29-32; 12,19; Mc 7,31-37.

- Giỗ Cha GB. Nguyễn Thư Thành (+2021)

 

 

Ngày 10: Thứ Bảy.

MỒNG MỘT TẾT GIÁP THÌN. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI. St 1,14-18 hay Is 65,17-21 hay Is 11,1-9;

Pl 4,4-8 hay Kh 21,1-6 hay Cl 3,12-17; Mt 6,25-34 hay Mt 5,43-48 hay Ga 14,23-27.

 

Lễ Giao thừa: Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10

 

Lễ Tân Niên: St 1,14-18 hay Is 65,17-21 hay Is 11,1-9; Pl 4,4-8 (hay Kh 21,1-6 hay Cl 3,12-17); Mt 6,25-34 (hay Mt 5,43-48 hay Ga 14,23-27).

- Giỗ Cha Đôminicô Trần Ngọc Lợi (+2000) 

 

 

Ngày 11: CHÚA NHẬT VI TN. Tv Tuần II.

MỒNG HAI TẾT. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ.

Lv 13,1-2.44-46; 1Cr 10,31-11,1; Mc 1,40-45. Ngày Quốc tế Bệnh nhân. (Không cử hành lễ Đức Mẹ Lộ Đức).

Có thể cử hành lễ ngoại lịch: Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.

 Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Cai Lậy và Trung Lương.

 

 

Ngày 12: Thứ Hai.

MỒNG BA TẾT. THÁNH HOÁ CÔNG ĂN VIỆC LÀM. Gc 1,1-11; Mc 8,11-13. Có thể cử hành lễ ngoại lịch: St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30.

 

Ngày 13: Thứ Ba. Gc 1,12-18; Mc 8,14-21.

 

 

Ngày 14: THỨ TƯ LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt. Tv Tuần IV.

Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18.

(Không cử hành lễ thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục).

- Giỗ Cha Tôma Phạm Ngọc Dương (+2021) 

 

 

Ngày 15: Thứ Năm sau lễ Tro.

Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.

 

 

Ngày 16: Thứ Sáu sau lễ Tro.

Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Thới Sơn (2011).

 

 

Ngày 17: Thứ Bảy. Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria (Tr).

Is 58,9b-14; Lc 5,27-32. 

 

 

Ngày 18: CHÚA NHẬT I MÙA CHAY.  Tv Tuần I.

St 9,8-15; 1Pr 3,18-22; Mc 1,12-15.

Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Rạch Cầu và Mỹ Hạnh.

Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Kiến Văn và Tân Đông.

 

 

Ngày 19: Thứ Hai. Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46. 

 

 

Ngày 20. Thứ Ba. Is 55,10-11; Mt 6,7-15.

 

 

Ngày 21: Thứ Tư. Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, Ts.HT (Tr).

Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.

 

 

Ngày 22: Thứ Năm. LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ (LK).

1Pr 5,1-4; Mt 16,13-19.

- Giỗ Cha Phêrô Nguyễn Văn Ninh (+1998). 

 

 

Ngày 23: Thứ Sáu. Thánh Pôlycarpô, giám mục, tử đạo (Đ).

Ed 18,21-28; Mt 5,20-26. 

 

 

Ngày 24: Thứ Bảy. Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48. 

- Giỗ Đức Cha Giuse Trần Văn Thiện, Giám mục tiên khởi Giáo phận Mỹ Tho (+1989). 

 

 

Ngày 25: CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Tv Tuần II.

St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10.

- Giỗ Cha Gioan Nguyễn Huy Muôn (+2019). 

Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Hiệp Hoà và Tân An (ĐT).

 

 

Ngày 26: Thứ Hai. Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.

- TPLM Cha Phêrô Phát (1980).

 

 

Ngày 27: Thứ Ba. Thánh Grêgôriô Naracensiô, viện phụ, Ts.HT.

Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.

 

 

Ngày 28: Thứ Tư. Gr 18,18-20; Mt 20,17-28. 

 

 

Ngày 29: Thứ Năm. Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.