30/09/2023
9250
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 10.2023 

 
 LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 10.2023

Thực hiện: Vp. Truyền Thông

Gp. Mỹ Tho

Ý cầu nguyện:

Cầu cho Thượng Hội Đồng Thế Giới: Xin cho Thượng Hội Đồng thế giới về hiệp hành biết lắng nghe và đối thoại, ở mọi cấp độ, nhờ để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn đến những vùng ngoại vi của thế giới.

 

Ngày 01: CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần II. Ed 18,25-28; Pl 2,1-11 (hay Pl 2,1-5); Mt 21,28-32

Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi (Tr). [HĐGM Việt Nam, khoá họp 04/1991]: Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38. (Không cử hành lễ thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, Ts. HT. Bổn mạng các xứ truyền giáo).

- Kỷ niệm thụ phong linh mục quý Cha:Tổng đại diện Phaolô Trần Kỳ Minh, GB. Nguyễn Văn Sáng (1991); FX. Lê Nguyễn Lý Anh Viên, M. Kolbe Bùi Quang Đức Ái, Martinô Trần Huy Quí, Gioan Lâm Trọng Bổn, Luca Nguyễn Tiến Đức, Tôma Lê Duy Khang, Philipphê Nguyễn Văn Nhanh, Giuse Nguyễn Đặng Khánh Nhật, Ambrôsiô Nguyễn Bảo Trị, Phaolô Nguyễn Văn Xuân, Phêrô Nguyễn Thanh Xuân, Antôn Đặng Hoàn Vũ (2020)

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ An Long và Gx. Gò Da.

 

Ngày 02: Thứ Hai. Các thiên thần hộ thủ. Lễ nhớ. Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10.

- Mừng sinh nhật ĐỨC CHA PHÊRÔ (1952).

 

Ngày 03: Thứ Ba. Dcr 8,20-23; Lc 9,51-56

- Kỷ niệm thụ phong linh mục Cha Phêrô Nguyễn Thành Danh (2013).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ An Đức.

 

Ngày 04: Thứ Tư. Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ. Nkm 2,1-8; Lc 9,57-62

- Bổn Mạng quý cha: F. At. Trần Thanh Hùng, F. At. Nguyễn Minh Hoàng.

 

Ngày 05: Thứ Năm đầu tháng. Thánh Maria Faustina Kowalska, trinh nữ (Tr). Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12; Lc 10,1-12.

 

Ngày 06: Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Brunô, linh mục (Tr). Br 1,15-22; Lc 10,13-16.

 

Ngày 07: Thứ Bảy đầu tháng.  Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ. Cv 1,12-14 (hay Gl 4,4-7); Lc 1,26-38.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ An Thái Trung.

- Giỗ Cha Sylvester Nguyễn Văn Phương (+2020).

 

Ngày 08: CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần III.  Is 5,1-7; Pl 4,6-9; Mt 21,33-43.

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Long Định II và Gx. Nhị Mỹ.

 

Ngày 09: Thứ Hai. Thánh Điônysiô, giám mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Gioan Lêônarđô, linh mục (Tr). Gn 1,1-2,1.11; Lc 10,25-37.

- Giỗ quý Cha: Phêrô Đặng Tri Cậy (+2005);

Antôn Nguyễn Văn Trọng (+2019).

 

Ngày 10: Thứ Ba. Gn 3,1-10; Lc 10,38-42.

 

Ngày 11: Thứ Tư. Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng (Tr). Gn 4,1-11; Lc 11,1-4. (hay lễ về giáo hoàng: Ed 34,11-16; Ga 21,15-17)

- Bổn mạng Trung tâm Mục vụ Giáo phận.

- Bổn mạng Chủng viện dự bị Thánh Gioan XXIII.

 

Ngày 12: Thứ Năm. Ml 3,13-20a; Lc 11,5-13.

 

Ngày 13: Thứ Sáu. Ge 1,13-15; 2,1-2; Lc 11,15-26.

 

Ngày 14: Thứ Bảy. Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Ge 4,12-21; Lc 11,27-28.

 

Ngày 15: CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần IV. Is 25,6-10a; Pl 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 hay (Mt 22,1-10). (Không cử hành lễ thánh nữ Têrêsa Avila, trinh nữ, Ts. HT)

- Phiên Chầu Lượt Giáo phận: Giáo xứ Cao Lãnh và Gx. An Đức.

 

Ngày 16: Thứ Hai. Thánh Hedviges, nữ tu. Thánh Margarita Alacoque, trinh nữ (Tr). Rm 1,1-7; Lc 11,29-32.

 

Ngày 17: Thứ Ba. Thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Rm 1,16-25; Lc 11,37-41.

- Bổn mạng Cha Inhaxiô Võ Viết Chuyên.

 

Ngày 18: Thứ Tư. THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 2Tm 4,10-17b; Lc 10,1-9.

- Giỗ Cha Bênađô Nguyễn Văn Đệ (+2004).

- Bổn mạng Cha Luca Nguyễn Tiến Đức.

 

Ngày 19: Thứ Năm. Thánh Gioan Brêbeuf, linh mục, thánh Isaac Jôgues, linh mục và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục (Tr). Rm 3,21-30; Lc 11,47-54.

 

Ngày 20: Thứ Sáu. Rm 4,1-8; Lc 12,1-7.

 

Ngày 21: Thứ Bảy. Rm 4,13.16-18; Lc 12,8-12

 

Ngày 22: CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần I. Is 45,1.4-6; 1Tx 1,1-5b; Mt 22,15-21.

Chúa Nhật Truyền Giáo (Tr). Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc. (Không cử hành lễ thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng).

- Phiên Chầu Lượt Giáo phận: Giáo xứ Mỹ Trung và Thới Sơn.

 

Ngày 23: Thứ Hai. Thánh Gioan Capestranô, linh mục (Tr). Rm 4,20-25; Lc 12,13-21.

 

Ngày 24: Thứ Ba. Thánh Antôn Maria Claret, giám mục (Tr). Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Lc 12,35-38.

 

Ngày 25: Thứ Tư. Rm 6,12-18; Lc 12,39-48.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Chợ Bưng (2014)

- Giỗ Cha Martino Phạm Hữu Lễ (+2020)

 

Ngày 26: Thứ Năm. Rm 6,19-23; Lc 12,49-53.

 

Ngày 27: Thứ Sáu. Rm 7,18-25a; Lc 12,54-59.

 

Ngày 28: Thứ Bảy. THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22; Lc 6,12-19.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục quý Cha Khóa 2: FX. Trương Quý Vinh, Inhaxiô Võ Viết Chuyên, Đôminicô Nguyễn Trọng Dũng, Gabriel Nguyễn Hữu Kỳ, Nicôla Nguyễn Tấn Hoàng, Phaolô Nguyễn Thành Sang (1998).

 

Ngày 29: CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần II. Xh 22,20-26; 1Tx 1,5c-10; Mt 22,34-40.

- Giỗ Cha Đaminh Đinh Duy Khiêm (+2007)

- Phiên Chầu Lượt Giáo phận: Dòng Thánh Phaolô tỉnh dòng Mỹ Tho và giáo xứ Thuộc Nhiêu.

 

Ngày 30: Thứ Hai. Rm 8,12-17; Lc 13,10-17.

 

Ngày 31: Thứ Ba. Rm 8,18-25; Lc 13,18-21.

- Giỗ Cha Phêrô Hà Văn Quận (+2019)