01/07/2023
5656
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 07.2023 

 
 LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 07.2023

Thực hiện: Vp. Truyền Thông

Gp. Mỹ Tho


 

Ý cầu nguyện:

Cầu cho việc kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể: Xin cho những người Công giáo biết đặc biệt coi trọng việc kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, nhờ đó có thể biến đổi sâu xa mối tương giao giữa con người với nhau và giúp họ gặp gỡ thân tình với Thiên Chúa và anh chị em mình.

 

Ngày 01: Thứ Bảy đầu tháng. St 18,1-15; Mt 8,5-17.

 

Ngày 02: CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần I. 2V 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42.

- Kỷ niệm cung hiến: Nhà thờ Nước Trong (2015).

- Phiên chầu lượt giáo phận: Giáo xứ Ba Giồng và Gx. Phong Mỹ.

 

Ngày 03: Thứ Hai. THÁNH TÔMA, tông đồ. Lễ kính. Ep 2,19-22; Ga 20,24-29.

- Bổn mạng quý Cha: Tôma Phan Ngọc Phương, Tôma Nguyễn Văn Phong, Tôma Nguyễn Hoàng Duy, Tôma Lê Thành Nam, Tôma Lê Uy Vũ, Tôma Lê Duy Khang.

 

Ngày 04: Thứ Ba. Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha (Tr). St 19,15-29; Mt 8,23-27.

- Giỗ Cha Batôlômêô Nguyễn Văn Thật (+1996).

 

Ngày 05: Thứ Tư. Thánh Antôn Maria Zaccaria, linh mục (Tr). St 21,5.8-20; Mt 8,28-34.

 

Ngày 06: Thứ Năm đầu tháng. Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo (Đ). St 22,1-19; Mt 9,1-8.

 

Ngày 07: Thứ Sáu đầu tháng. St 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Mt 9,9-13.

 

Ngày 08: Thứ Bảy. St 27,1-5.15-29; Mt 9,14-17.

 

Ngày 09: CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần II. Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30. (Không cử hành lễ thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn tử đạo).

- Phiên chầu lượt giáo phận: Giáo xứ Bằng Lăng và Gx. Thường Phước.

 

Ngày 10: Thứ Hai. St 28,10-22a; Mt 9,18-26.

 

Ngày 11: Thứ Ba. Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ. St 32,22-32; Mt 9,32-38.

- Bổn mạng Cha Bênêđictô Nguyễn Công Tuyển.

 

Ngày 12: Thứ Tư. St 41,55-57; 42,5-7.17-24a; Mt 10,1-7.

 

Ngày 13: Thứ Năm. Thánh Henricô (Tr). St 44,18-21.23b-29; 45,1-5; Mt 10,7-15.

- Bổn mạng Cha Henri Nguyễn Văn Ký.

 

Ngày 14: Thứ Sáu. Thánh Camillô Lellis, Lm. (Tr). St 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23.

 

Ngày 15: Thứ Bảy. Thánh Bônaventura, Gm., Ts.HT. Lễ nhớ. St 49,29-32; 50,15-26a; Mt 10,24-33

 

Ngày 16: CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần III. Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23. (Không cử hành lễ Đức Mẹ Núi Carmêlô).

- Phiên chầu lượt giáo phận: Giáo xứ Bà Tồn và Gx. Vĩnh Hựu.

 

Ngày 17: Thứ Hai. Xh 1,8-14.22; Mt 10,34-11,1.

 

Ngày 18: Thứ Ba. Xh 2,1-15a; Mt 11,20-24.

 

Ngày 19: Thứ Tư. Xh 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27.

 

Ngày 20: Thứ Năm. Thánh Apôllinarê, Gm. tử đạo (Đ). Xh 3,13-20; Mt 11,28-30.

 

Ngày 21: Thứ Sáu. Thánh Laurensô Brinđisi, Lm, Ts.HT (Tr). Xh 11,10-12,14; Mt 12,1-8.

- Kỷ niệm cung hiến: Nhà thờ Kiến Bình. (2017)

 

Ngày 22: Thứ Bảy. Thánh nữ Maria Magđalêna. Lễ kính. Dc 3,1-4a hay (2Cr 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.

 

Ngày 23: CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần IV. Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43 hay (Mt 13,24-30). (Không cử hành lễ thánh Birgitta, nữ tu).

- Phiên chầu lượt giáo phận: Giáo xứ Kinh Gãy và Gx. Kiến Bình.

 

Ngày 24: Thứ Hai. Thánh Sarbêliô Makhluf, Lm (Tr). Xh 14,5-18; Mt 12,38-42.

 

Ngày 25: Thứ Ba. Thánh GIACÔBÊ, tông đồ. Lễ kính. 2Cr 4,7-15; Mt 20,20-28

- Bổn mạng quý Cha: Giacôbê Hà Văn Xung, Giacôbê Nguyễn Duy Hiếu, Giacôbê Nguyễn Trịnh Huy Rặt, Giacôbê Nguyễn Minh Phụng.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục Cha Antôn Nguyễn Văn Tiếng (2001)

 

Ngày 26: Thứ Tư. Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ. Xh 16,1-5.9-15; Mt 13,1-9 (hay lễ về hai thánh: Hc 44,1.10-15; Mt 13,16-17).

- Ngày ĐGH bổ nhiệm Đức Cha Phêrô làm Giám mục Chánh Toà Giáo phận (2014).

- Bổn mạng quý Cha: Gioakim Lai Thụy Minh Tâm, Gioakim Trần Quốc Toàn, Gioakim Nguyễn Ngọc Huynh.

- Giỗ Cha Phaolô Võ Văn Chánh (+2007).

 

Ngày 27: Thứ Năm. Xh 19,1-2.9-11.16-20b; Mt 13,10-17.

 

Ngày 28: Thứ Sáu. Xh 20,1-17; Mt 13,18-23.

- Giỗ Cha Tôma Lê Văn Hiếu (+1998)

 

Ngày 29: Thứ Bảy. Thánh nữ Martha, Maria, Lazarô. Lễ nhớ. 1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (hay Lc 10,38-42)

 

Ngày 30: CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần I. 1V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52 hay (mt 13,44-46). (Không cử hành lễ thánh Phêrô Kim Ngôn, Gm., Ts.HT).

- Bổn mạng Cha Phêrô Nguyễn Văn Thành.

- Phiên chầu lượt giáo phận: Giáo xứ Long Định I và Gx. Nha Ràm.

 

Ngày 31: Thứ Hai. Thánh Ignatiô Loyôla, Lm. Xh 31,15-24.30-34; Mt 13,31-35

- Bổn mạng Cha Ignatiô Lê Phước Vân.