30/01/2023
918
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 02.2023 

 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 02.2023

Ý cầu nguyện:


Cầu cho các giáo xứ: Xin cho các giáo xứ, nhờ sống tình hiệp thông thật sự, ngày càng trở nên những cộng đoàn đức tin, huynh đệ và tiếp đón những người cùng quẫn nhất..

 

Ngày 01: Thứ Tư. Dt 12,4-7.11-15; Mc 6,1-6.

 

Ngày 02: Thứ Năm đầu tháng. Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh (Lễ Nến). Lễ kính. Ml 3,1-4 (hay Dt 2,14-18); Lc 2,22-40 (hay Lc 2,22-32).

 

Ngày 03: Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo. Thánh Ansgariô, giám mục. Dt 13,1-8; Mc 6,14-29.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Tôma Phan Ngọc Phương (1983).

 

Ngày 04: Thứ Bảy đầu tháng. Dt 13,15-17.20-21; Mc 6,30-34.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Rạch Cầu (1999).

 

Ngày 05: CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN. Tv tuần I. (Không cử hành lễ Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo). Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16.

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Bình TạoMỹ Long.

 

Ngày 06: Thứ Hai. Thánh Phaolô Miki, Linh mục và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. St 1,1-19; Mc 6,53-56.

 

Ngày 07: Thứ Ba. St 1,20-2,4a; Mc 7,1-13.

- Giỗ Cha Giuse Chu Văn Oanh (+2003)

 

Ngày 08: Thứ Tư. Thánh Giêrônimô Êmilianô và thánh Jôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr). St 2,4b-9.15-17; Mc 7,14-23.

 

Ngày 09: Thứ Năm. St 2,18-25; Mc 7,24-30.

- Giỗ giáp năm Cha GB. Nguyễn Thư Thành (+2021).

 

Ngày 10: Thứ Sáu. Thánh Scholastica, trinh nữ. Lễ nhớ. St 3,1-8; Mc 7,31-37.

- Giỗ Cha Đôminicô Trần Ngọc Lợi (+2000)

 

Ngày 11: Thứ Bảy. Đức Mẹ Lộ Đức. Ngày Quốc tế Bệnh Nhân. St 3,9-24; Mc 8,1-10 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 66,10-14c; Ga 2,1-11).

 

Ngày 12: CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN. Tv tuần II. Hc 15,16-21; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37 (hay Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37).

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Cai LậyTrung Lương.

 

Ngày 13: Thứ Hai. St 4,1-15.25; Mc 8,11-13.

 

Ngày 14: Thứ Ba. Thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục. Lễ nhớ. St 6,5-8; 7,1-5.10; Mc 8,14-21.

- Giỗ giáp năm Cha Tôma Phạm Ngọc Dương (+2021).

 

Ngày 15: Thứ Tư. St 8,6-13.20-22; Mc 8,22-26.

 

Ngày 16: Thứ Năm. St 9,1-13; Mc 8,27-33.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Thới Sơn (2011).

 

Ngày 17: Thứ Sáu. Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria. St 11,1-9; Mc 8,34-9,1.

 

Ngày 18: Thứ Bảy. Dt 11,1-7; Mc 9,2-13.

 

Ngày 19: CHÚA NHẬT VII TN. Tv Tuần III. Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48.

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Thủ ThừaAn Thái Trung.

 

Ngày 20: Thứ Hai. Hc 1,1-10; Mc 9,14-29.

 

Ngày 21: Thứ Ba. Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, Ts.HT. Hl 2,1-11; Mc 9,30-37.

 

Ngày 22: THỨ TƯ LỄ TRO. Giữ chay kiêng thịt. Tv Tuần IV. Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18. (Không cử hành lễ Lập Tông tòa thánh Phêrô).

- Giỗ Cha Phêrô Nguyễn Văn Ninh (+1998)

 

Ngày 23: Thứ Năm sau lễ Tro. Thánh Pôlycarpô, giám mục, tử đạo. Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.

 

Ngày 24: Thứ Sáu sau lễ Tro. Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.

- Giỗ Đức Cha Giuse Trần Văn Thiện, Giám mục tiên khởi Giáo phận Mỹ Tho (+1989)

 

Ngày 25: Thứ Bảy sau lễ Tro. Is 58,9b-14; Lc 5,27-32.

 - Giỗ Cha Gioan Nguyễn Huy Muôn (+2019).

 

Ngày 26: CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Tv tuần I. St 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19 hay (Rm 5,12.17-19); Mt 4,1-11.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Phêrô Lâm Tấn Phát (1980)

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Kiến VănTân Đông.

 

Ngày 27: Thứ Hai.Thánh Grêgôriô Naracensiô, Viện phụ, Ts.HT. Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46.

 

Ngày 28: Thứ Ba. Is 55,10-11; Mt 6,7-15.

 

Vp. Truyền Thông

Gp. Mỹ Tho