03/02/2024
710
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 02-2024
 

CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN DÀNH CHO GIÁO DÂN
THÁNG 02-2024

 

BÀI 1

HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ - HỌ ĐẠO VIỆT NAM


 Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn