05/08/2016
6638
 
Quay video: Martinô Nguyễn Thái Đức
Thu âm:
LM. Giuse Nguyễn Tuấn Hải
Biên tập audio và video: LM. Giuse Nguyễn Tuấn Hải