11/06/2019
641
Quy chế Ban Văn Hóa - Giáo dục Giáo phận Mỹ Tho

QUY CHẾ BAN VĂN HÓA – GIÁO DỤC

Lời mở đầu

 

Tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, giai cấp và tuổi tác, dựa vào phẩm giá của nhân vị, đều có quyền lợi bất khả di nhượng là phải được hưởng một nền giáo dục có thể đáp ứng cho lý tưởng của mỗi cá nhân, thích hợp với khả năng, phái tính, một nền giáo dục vừa thích nghi với văn hoá và truyền thống dân tộc, vừa mở rộng cộng đồng huynh đệ với các dân tộc khác, để phát huy tiến trình hiệp nhất và hoà bình đích thực trên thế giới.[1]

 

 

Tâm niệm:

Hội nhập Văn hóa để Loan Báo Tin Mừng

Giáo dục Công Giáo hôm nay – Phần rỗi ngày mai

 

TÊN GỌI, TẦM NHÌN, SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU

 

Điều 1: Tên gọi

§1. Tên gọi chính thức là Ban Văn hóa – Giáo dục của Giáo phận Mỹ Tho. Gọi tắt là Ban Văn hóa Giáo dục.

§2. Chỉ có Giám mục Giáo phận có quyền thay đổi tên gọi chính thức.

 

Điều 2: Tầm nhìn

Xây dựng và phát triển nếp sống văn hóa đức tin; giáo dục con người sống xứng đáng với tư cách con Thiên Chúa và là công dân Nước Trời

 

Điều 3: Sứ mạng và Mục tiêu

Ban Văn hóa – Giáo dục có vai trò trợ giúp Đức Giám mục Giáo phận để thực hiện các mục đích:

§1. Vận động cuộc hội nhập Tin Mừng vào văn hóa Việt Nam nơi Giáo phận và tìm những điều tích cực của văn hóa để phục vụ công cuộc Loan Báo Tin Mừng.

§2. Phát huy truyền thống tốt đẹp của văn hoá Việt Nam phù hợp với những giá trị Tin Mừng.

§3. Huấn luyện lương tâm theo học thuyết xã hội Công Giáo, tập trung sâu rộng vào các nhân đức: Tin, Cậy, Mến, khôn ngoan, công bằng, tiết độ, can đảm.

§4. Cổ võ tình liên đới, xây dựng tinh thần trách nhiệm đối với tha nhân, đối với chính mình và đối với Tạo Thành (vũ trụ, môi sinh, xã hội)

 

 

 

 

LOGO

 

Điều 4: Thiết kế, phê duyệt, sửa đổi

§1. Logo Ban Văn hóa – Giáo dục do Ban thiết kế và trình Đức Giám mục Giáo phận phê duyệt. Khi được chấp thuận mới trở thành logo chính thức của Ban.

§2. Có thể điều chỉnh, sửa đổi hoặc thay đổi logo, nếu được sự đồng thuận của Đấng Bản Quyền Giáo phận.

 

NHÂN SỰ

 

Điều 5: Trưởng ban

§1. Trưởng ban do Đức Giám mục bổ nhiệm theo nhiệm kỳ.

§2. Trưởng ban cùng với hai (2) Phó ban và các thành viên sẽ hoạch định chương trình làm việc trong nhiệm kỳ của mình, và đệ trình lên Đấng Bản Quyền Giáo phận phê duyệt.

§3. Trưởng ban chủ tọa các buổi họp của Ban và kiêm luôn thư ký.

§4. Trưởng ban có thể chọn một (1) thư ký cho Ban từ các thành viên, hoặc ngoài thành viên nếu thấy cần.

 

Điều 6: Phó ban và các thành viên

§1. Hai (2) Phó ban do trưởng ban mời gọi: một (1) phụ trách Văn hóa và một (1) phụ trách Giáo dục. Phó ban phụ trách Văn hóa chủ tọa phiên họp khi Trưởng ban vắng mặt. Và Phó ban phụ trách Giáo dục chủ tọa phiên họp khi Trưởng ban và Phó ban phụ trách Văn hóa vắng mặt.

§2. Khi Phó ban chủ tọa phiên họp thì kiêm luôn thư ký (nếu Ban chưa có thư ký).

§3. Các thành viên là đại diện mỗi hạt của 3 tỉnh, sẽ do các hạt bầu chọn, hoặc do Trưởng ban và các Phó ban đề nghị. Và một số cá nhân được mời gọi tham dự từ các Hội Dòng đang hoạt động trong Giáo phận.

 

 

Điều 7: Đào tạo nhân sự

Sau khi bàn hỏi với Đấng Bản Quyền Giáo phận, Ban Văn hóa – Giáo dục có thể gởi nhân sự học thêm một số chuyên môn ở một số trường đại học trong và ngoài nước.

 

 

 

 

 

 

 

Điều 8: Thay đổi nhân sự cách bất thường

§1. Trưởng ban qua đời cách đột ngột mà chưa mãn nhiệm kỳ, hoặc vì, sức khỏe không thể tiếp tục đảm nhận, hoặc vì một lý do nào khác mà không thể tiếp tục nhiệm vụ cách hữu ích. Trong trường hợp này, Phó ban phụ trách Văn hóa sẽ giữ quyền Trưởng ban để tiếp tục điều hành hoạt động mục vụ của ban cho đến khi có bổ nhiệm mới từ Đức Giám mục Giáo phận.

§2. Đức Giám mục Giáo phận có toàn quyền điều chỉnh nhân sự ngay tức thời mà không cần phải qua triệt 1.

 

 

Điều 9: Bãi nhiệm

Trưởng ban, Phó ban, thư ký và các thành viên có thể được Đức Giám mục bãi nhiệm bất cứ lúc nào, dù có hay không có lý do.

 

 

CÁC PHIÊN HỌP

 

Điều 10: Họp định kỳ

§1. Ban Văn hóa – Giáo dục họp định kỳ mỗi năm một lần. Thời gian họp Ban do Trưởng ban ấn định, sau khi đã tham khảo ý kiến các thành viên. Hoặc thời gian họp Ban do các thành viên biểu quyết.

§2. Trưởng ban và hai (2) Phó ban, thư ký (nếu có) họp định kỳ mỗi tháng một lần.

 

Điều 11: Họp ngoại thường

§1. Trưởng ban có thể triệu tập cuộc họp ngoại thường nếu thấy cần.

§2. Chủ tọa cuộc họp ngoại thường luôn là Trưởng ban.

 

Điều 12: Biểu quyết và liên kết

§1. Khi các thành viên có mặt trên năm mươi (50) phần trăm là đủ số đại biểu cần có. Khi phần đông số đại biểu cần có biểu quyết một đề nghị nào, thì điều đó được xem là đề nghị của Ban Văn hóa – Giáo dục.

§2. Trong các buổi họp của Ban Văn hóa – Giáo dục, có thể mời các chuyên viên và thành viên của các Ban khác trình bày về vấn đề có liên quan.

 

 

 

 

 

 

 

LIÊN KẾT MỤC VỤ

 

Điều 13: Liên kết với Ủy ban Văn hóa - Ủy ban Giáo dục trực thuộc Hội Đồng Giám Mục và với các ban khác

§1. Ban Văn hóa – Giáo dục Giáo phận Mỹ Tho cũng là thành viên của Uỷ ban Văn hóa và Ủy ban Giáo dục Công giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.

§2. Ban Văn hóa – Giáo dục sẽ phổ biến những hướng dẫn và thông tin từ các Uỷ ban này cho các thành viên trong Giáo phận.

§3. Ban Văn hóa – Giáo dục được quyền liên kết với các Ban, các thành viên của các Ban trong và ngoài Giáo phận, nhằm thực hiện chương trình đã hoạch định.

§4. Giám mục Giáo phận có quyền chấm dứt những liên kết, nếu ngài thấy những liên kết này là không cần thiết.

 

 

KINH PHÍ

 

Điều 14: Kinh phí hoạt động

§1. Để có kinh phí thực hiện một chương trình nào đó. Ban Văn hóa – Giáo dục sẽ tự tìm nguồn kinh phí. Nhưng không loại trừ khả năng nhận sự trợ giúp từ phía Giáo phận.

§2. Trưởng ban công khai tài chính cho Ban vào dịp họp định kỳ hàng năm, và công khai tài chính trong Giáo phận vào dịp báo cáo mục vụ của các Ban vào mỗi dịp thường huấn hàng năm.

§3. Báo cáo tài chính phải minh bạch rõ ràng thu chi.

 

SỬA ĐỔI QUY CHẾ

 

Điều 15: Điều chỉnh, sửa đổi

Quy chế của Ban Văn hóa – Giáo dục chỉ có thể được sửa đổi do Đức Giám mục Giáo phận sau khi bàn hỏi với Ban.

 

Lời kết

Quy Chế này gồm 15 điều và có hiệu lực áp dụng kể từ ngày phê chuẩn. Những điều không được nêu lên trong Quy Chế, sẽ áp dụng theo quy định của Giáo Luật 1983.

 

 

Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Giám mục Giáo phận Mỹ Tho

Đã chấp thuận Quy Chế này vào ngày: 19/03/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGO BAN VĂN HÓA – GIÁO DỤC

Ban Văn hóa – Giáo dục Giáo phận Mỹ Tho, chính thức ra mắt Logo, làm biểu tượng và định hướng mục vụ cho Ban. Logo được thiết kế với ba ý nghĩa sau:

A. Ý nghĩa biểu trưng:

- Biểu tượng hình tròn màu trắng: Tượng trưng cho Giáo hội hoàn vũ.

- Biểu tượng 3 khối màu khác nhau ráp lại (đỏ, xanh, vàng): Là 3 tỉnh của Giáo phận: Tiền Giang, Đồng Tháp và Long An.

- Biểu tượng 6 chòm mạ non: Là 6 Hạt của Giáo phận: Mỹ Tho, Cái Bè, Cao Lãnh, Cù Lao Tây, Tân An và Đức Hòa.

- Dòng chử BAN VĂN HÓA GIÁO DỤC GIÁO PHẬN MỸ THO: Là tên gọi chính thức của Ban.

Nhìn tổng thể Logo giống như chiếc nọc, mà người nông dân dùng để cấy lúa ngày xưa.

 

B. Ý nghĩa phổ quát của logo đối với Ban Văn hóa – Giáo duc:

Logo diễn tả: Giáo phận Mỹ Tho là một phần nhỏ của Giáo hội hoàn vũ. Có ranh giới trải dài trên 3 tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam. Mỗi tỉnh có những nét đặc thù riêng về văn hóa và giáo dục.

Cho dù khác nhau thế nào đi chăng nữa, thì vẫn có điểm chung lớn nhất là: văn hóa nông nghiệp trồng lúa nước và thuộc về vùng trũng của giáo dục.

Vì thế, Ban Văn hóa – Giáo dục Giáo phận Mỹ Tho có vai trò trợ giúp Đức Giám mục Giáo phận, để thực hiện các mục đích:

- Vận động cuộc hội nhập Tin Mừng vào văn hóa Việt Nam nơi Giáo phận và tìm những điều tích cực của văn hóa để phục vụ công cuộc Loan Báo Tin Mừng.

- Phát huy truyền thống tốt đẹp của văn hoá Việt Nam phù hợp với những giá trị Tin Mừng.

- Huấn luyện lương tâm theo học thuyết xã hội Công Giáo, tập trung sâu rộng vào các nhân đức: Tin, Cậy, Mến, khôn ngoan, công bằng, tiết độ, can đảm.

- Cổ võ tình liên đới, xây dựng tinh thần trách nhiệm đối với tha nhân, đối với chính mình và đối với Tạo Thành (vũ trụ, môi sinh, xã hội)

 

 

 

 

C. Ý nghĩa logo trong hướng nhìn mục vụ liên kết:

- Liên kết 3 tỉnh: Chương trình làm việc của Ban sẽ cố gắng thực hiện thống nhất và rộng khắp trên 3 tỉnh.

- Liên kết nhân sự: Nhằm tạo sức mạnh, sự phong phú và kết quả tốt nhất khi góp phần thực hiện đường hướng mục vụ của Giáo phận. Ban Văn hóa Giáo dục cố gắng mời gọi sự tham gia đóng góp xây dựng, thực hiện chương trình của Ban từ nhiều thành phần trong và ngoài Giáo phận.

- Liên kết với các Ban khác nơi 3 tỉnh: Liên kết với các Ban khác để thực hiện đường hướng mục vụ của Giáo phận.

 

 Cũng vì ích lợi cho sự phong phú của những nẻo đường loan báo Tin Mừng qua hoạt động hội nhập văn hóa và huấn luyện giáo dục, nhằm góp phần nhỏ bé trong việc cứu rỗi các linh hồn của người tín hữu, mà Ban Văn hóa – Giáo dục thiết kế và chọn logo làm biểu tượng, cũng như định hướng mục vụ nơi lãnh vực Văn hóa Giáo dục trong toàn giáo phận nói chung.

Ước mong quí cha, quí tu sĩ nam nữ và anh chị em tín hữu đón nhận như món quà tinh thần, đồng thời hiệp lời cầu nguyện và cộng tác với chúng tôi trong nhiều chương trình mục vụ cho Giáo phận trong thời gian sắp tới.

 

Ban Văn Hóa – Giáo dục

 

 

 

 

Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Giám mục Giáo phận Mỹ Tho

Phê duyệt ngày: Chúa nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa 13.01.2019


 

 

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NHIỆM KỲ 2019 – 2024

²²²

 

± Ghi chú:

- Chương trình này sẽ bắt đầu thực hiện vào thứ sáu ngày 01/03/2019

- Tùy thời gian thực hiện chương trình này, mà cập nhật thêm những chương trình của Đức Giám mục Giáo phận gợi ý, cũng như của Ủy ban Văn hóa và Giáo dục đề xuất.

 

A. CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT

 

² 2019 – 2020

 

a. Văn hóa:

- Viết bài đăng hàng tuần trên Web Giáo phận về “Lịch sử hình thành một số giáo xứ gắn với tên gọi”.

- Thu thập các tài liệu về cuộc đời hoạt động của Đức cố Giám mục Giuse, Anrê và Phaolô

b. Giáo dục:

- Soạn powerpoin (có thể chuyển thành các đoạn phim ngắn) đăng hàng tuần trên Web Giáo phận về “Giáo dục nhân bản bằng những câu chuyện cho các em thiếu nhi”.

- Thu thập thông tin (giáo xứ, địa chỉ, số điện thoại, hoạt động …) tất cả các giáo viên trong toàn giáo phận.

- Thành lập “Giới Giáo viên Công Giáo Giáo phận Mỹ Tho”.

 

² 2020 – 2021 (Kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo phận: 1960 – 2020)

 

a. Văn hóa:

- Ấn bản tập sách về cuộc đời hoạt động mục vụ tại Giáo phận của quý Đức Giám mục đã qua đời.

- Xuất bản bộ lịch treo tường nhân kỷ niệm 60 năm Giáo phận

- Viết bài đăng hàng tuần trên Web Giáo phận về “Nét đẹp về văn hóa nơi các nhà thờ cổ xưa trong Giáo phận”.

b. Giáo dục:

- Giới Giáo viên Công Giáo Giáo phận + Huynh trưởng + Giáo lý viên: tìm hiểu huấn thị Plane Compertum est

- Viết bài đăng hàng tuần trên Web Giáo phận về “Những kỹ năng sống dành cho người trẻ”.

- Thành lập quỹ học bổng dành cho các em cấp tiểu học.

- Mở văn phòng Ban Văn hóa – Giáo dục tại Trung tâm mục vụ Giáo phận.

² 2021 – 2022

 

a. Văn hóa:

- Sinh hoạt mục vụ ở các giáo xứ qua ảnh

- Kể chuyện, viết cảm nghĩ, vẽ tranh … về cuộc đời Chúa Giêsu dành cho lứa tuổi trung học cơ sở. (những bài viết, tranh ảnh này sẽ được đăng lên Web Giáo phận hàng tuần)

- Thực hiện Audio: Đọc truyện Kinh Thánh đêm khuya

b. Giáo dục:

- Tìm kiếm giải pháp để thực hiện một lưu xá sinh viên trong Giáo phận

- Viết bài đăng hàng tuần trên Web Giáo phận về “Những hình thức giáo dục đức tin cho con trẻ trong gia đình”

 

² 2022 – 2023

 

a. Văn hóa:

- Thu thập, xây dựng bản thảo: Mười Năm Dấu Ấn Đức Cha Phêrô

- Những bài viết về văn hóa theo chủ đề do Ban đề xuất (đăng web Giáo phận hàng tuần)

- Thực hiện CD: Giáo phận Mỹ Tho qua ảnh

b. Giáo dục:

- Đại hội Giáo viên Công Giáo toàn Giáo phận.                          

- Có thể tiến hành thực hiện lưu xá sinh viên.

- Những bài viết về Giáo dục theo chủ đề do Ban đề xuất (đăng web Giáo phận hàng tuần)

 

² 2023 – 2024

 

a. Văn hóa:

- Ấn bản tập sách: Mười Năm Dấu Ấn Đức Cha Phêrô

- Tiếp tục hoàn thiện lưu xá sinh viên (nếu năm rồi đã tiến hành)

- Viết bài đăng hàng tuần trên Web Giáo phận về “Những nét kiến trúc đặc thù nơi một số nhà thờ trong Giáo phận”

- Thu thập, xây dựng bản thảo cho tờ nguyệt san Văn hóa Giáo dục

b. Giáo dục:

- Viết bài đăng hàng tuần trên Web Giáo phận về “Tính Giáo dục nơi gương các thánh Tử Đạo Việt Nam”

- Những câu chuyện Giáo dục                                                        

- Tập hợp các bài viết về Giáo dục Nhân bản và Các Kỹ năng sống đã được thực hiện ở 2 năm đầu, để ấn bản thành sách.

 

B. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐỂ THỰC HIỆN

 

² Ban Văn hóa – Giáo dục sẽ họp bàn chi tiết thực hiện chương trình cho từng năm, theo từng nội dung đã đề xuất trong phần Chương Trình Tổng Quát. Bao gồm: phương thức thực hiện, nhân sự, tiến độ, kinh phí và đúc kết lượng giá.


 CÔNG ĐỒNG VATICAN II, Tuyên Ngôn Về Giáo Dục Kitô Giáo, số 1