12/10/2021
3692
Đọc Sứ Điệp Truyền Giáo năm 2021, của Đức Thánh Cha Phanxicô  
MVTT GPMT