15/04/2015
1654

Thông cáo của Ủy ban Giáo lý Đức tin / HĐGMVN

về điều được gọi là “Sứ điệp từ trời”

 

 ThongCao_UBGLDT_SuDiepTuTroi.jpg

Ủy ban Giáo lý Đức tin / HĐGMVN

(Nguồn: WHĐ)