04/01/2016
2681
Quy chế Ban Phụng Vụ Giáo phận Mỹ Tho

Quy chế Ban Phụng Vụ Giáo phận Mỹ Tho

 

TÊN GỌI VÀ MỤC ĐÍCH

1. Tên gọi chính thức là Ban Phụng vụ của Giáo phận Mỹ Tho (gọi tắt là Ban Phụng vụ).

2. Công đồng Vatican II trong Hiến chế về Phụng vụ thánh số 45 yêu cầu «trong mỗi giáo phận phải có một Uỷ ban Phụng vụ thánh để phát huy hoạt động phụng vụ, dưới sự điều hành của Giám mục».

Một trong những trách nhiệm chính yếu của Đức Giám mục với tư cách là nhà phụng vụ tiêu biểu nhất[1] là đảm bảo tính thống nhất và hài hoà cho đời sống phụng vụ trong địa phận của ngài[2]. Chỉ có thể có được đời sống phụng vụ tốt đẹp này khi việc cử hành cách trọn vẹn, ý thức và tích cực của Dân Thiên Chúa sinh hoa kết trái. Để đạt được mục đích đó, Ban Phụng vụ có vai trò trợ giúp Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho trong việc hướng dẫn, thúc đẩy và gìn giữ tất cả đời sống phụng vụ.

NHÂN SỰ

3. Nhân sự của Ban Phụng vụ gồm một Trưởng ban, một Phó ban và từ ba (3) đến sáu (6) thành viên. Các thành viên nên là những người am hiểu thần học và luật phụng vụ, hoặc nghệ thuật thánh, kiến trúc và âm nhạc.

4. Trưởng ban và Phó ban do Đức Giám mục bổ nhiệm; còn các thành viên, là đại diện trong các tỉnh hoặc các hạt, sẽ do các hạt bầu chọn.

5. Nhiệm kỳ của Trưởng ban và Phó ban là bốn (4) năm. Trưởng ban, Phó ban và các thành viên có thể được Đức Giám mục bãi nhiệm bất cứ lúc nào, dù có hay không có lý do.

6. Trưởng ban sẽ hoạch định chương trình các phiên họp với các thành viên khác, và chủ tọa các buổi họp của Ban. Phó ban chủ tọa phiên họp khi Trưởng ban vắng mặt.

CÁC PHIÊN HỌP

7. Khi các thành viên có mặt trên năm mươi (50) phần trăm là đủ số đại biểu cần có. Khi phần đông số đại biểu cần có biểu quyết một đề nghị nào, thì điều đó được xem là đề nghị của Ban Phụng vụ.

8. Trong các buổi họp của Ban Phụng vụ, có thể mời các chuyên viên và thành viên của các ban khác trình bày về vấn đề có liên quan.

UỶ BAN PHỤNG TỰ TOÀN QUỐC

9. Ban Phụng vụ cũng là thành viên của Uỷ ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.

10. Ban Phụng vụ sẽ phổ biến các thông tin từ Uỷ ban này cho các thành viên trong Giáo phận.

SỬA ĐỔI QUY CHẾ

11. Quy chế của Ban Phụng vụ chỉ có thể được sửa đổi do Đức Giám mục Giáo phận sau khi bàn hỏi với Ban.

 

Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Giám mục Mỹ Tho

đã chấp thuận quy chế này vào ngày 18.11.2014


[1] x. Hiến chế về Phụng vụ thánh số 41; Sắc lệnh về Giám mục số 14.

[2] x. Bênêđíctô XVI, Sacramentum Caritatis, ngày 22-02-2007, số 39.