10/03/2016
2181
Linh mục Giáo phận Mỹ Tho nghỉ hưu (cập nhật tháng 03 năm 2016)

 

STT

Tên thánh, họ và tên

Năm sinh

Năm LM

Nơi nghỉ hưu

1

Gioan Phạm Văn Chúc

1933

1963

TTMV

2

Grêgôriô Lê Nguyên Hoà

1935

1963

TTMV

3

Phêrô Võ Vinh Phước

1936

1967

TTMV

4

Antôn Vũ Sĩ Hoằng

1937

1967

TP.HCM

5

Tôma Phạm Ngọc Dương

1939

1968

TTMV

6

Phêrô Nguyễn Kim Long

1941

1968

TP.HCM

7

Phêrô Đặng Ngọc Hiền

1941

1974

Tân An

8

GB.  Đặng Văn Hứa

1949

1979

Ngũ Hiệp

9

GB. Nguyễn Văn Luy

1948

1980

TP.HCM

10

Đôminicô Nguyễn Công Diện

1950

1989

Cù Lao Tây

11

Philipphê Trần Bá Lộc

1944

1974

TTMV

12

Phêrô Hồ Bản Chánh

1941

1969

TTMV