06/01/2016
2020
Linh mục Giáo phận Mỹ Tho nghỉ hưu (cập nhật năm 2015)STT Tên thánh, họ và tên Năm sinh Năm LM Nơi nghỉ hưu
1 Đôminicô Nguyễn Thanh Thảo 1925 1956 TTMV
2 Gioan Phạm Văn Chúc 1933 1963 TTMV
3 Grêgôriô Lê Nguyên Hoà 1935 1963 TTMV
4 Phêrô Võ Vinh Phước 1936 1967 TTMV
5 Antôn Vũ Sĩ Hoằng 1937 1967 TP.HCM
6 Tôma Phạm Ngọc Dương 1939 1968 TTMV
7 Phêrô Nguyễn Kim Long 1941 1968 TP.HCM
8 Phêrô Đặng Ngọc Hiền 1941 1974 Tân An
9 GB.  Đặng Văn Hứa 1949 1979 Ngũ Hiệp
10 GB. Nguyễn Văn Luy 1948 1980 TP.HCM
11 Đôminicô Nguyễn Công Diện 1950 1989 Cù Lao Tây
12 Philipphê Trần Bá Lộc 1944 1974 TTMV