15/11/2019
1404
Linh mục Giáo phận Mỹ Tho nghỉ hưu (Cập nhật 11.2019)

 

 

 

 

STT

Tên thánh, họ và tên

Năm sinh

Năm LM

Nơi nghỉ hưu

1

Gioan Phạm Văn Chúc

1933

1963

TTMV

2

Grêgôriô Lê Nguyên Hoà

1935

1963

TTMV

3

Phêrô Võ Vinh Phước

1936

1967

TTMV

4

Tôma Phạm Ngọc Dương

1939

1968

TTMV

5

Phêrô Hồ Bản Chánh

1941

1969

TTMV

6

Mactinô Phạm Hữu Lễ

1942

1970

TTMV

7

Philipphê Trần Bá Lộc

1944

1974

TTMV

8

GB.  Đặng Văn Hứa

1949

1979

TTMV

9

Carôlô Lê Văn

1943

1973

TTMV

10

Antôn Vũ Sĩ Hoằng

1937

1967

TP.HCM

11

Phêrô Nguyễn Kim Long

1941

1968

TP.HCM

12

Phêrô Đặng Ngọc Hiền

1941

1974

Tân An

13

Albertô Trần Thúc Tề

1942

1976

Đồng Tháp

14

Sylvestê Nguyễn Văn Phương

1944

1976

Đức Hòa

15

GB. Nguyễn Thư Thành

1946

1976

Xuân Lộc

16

Giuse Đặng Ngọc Ra

1943

1973

Tân An

17

Trần Phước Cương

1944

1972

TTMV