06/01/2016
4342
Linh mục trong Giáo phận đang du học (Cập nhật năm 2015)
 

STT

Tên thánh, họ tên

Năm sinh

Năm linh mục

1

G.K Lai Thụy Minh Tâm

1975

2008

2

Giuse Trần Ngọc Chi

1976

2012

3

Gioan Kim-Khẩu Phan Văn Định

1982

2012

4

Tôma Nguyễn Hoàng Duy

1983

2012

5

Phaolô Nguyễn Văn Xuyên

1981

2014