31/10/2023
8263
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 11.2023 

 
 LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 11.2023

Thực hiện: Vp. Truyền Thông

Gp. Mỹ Tho


 

Ý cầu nguyện:

Cầu cho Đức Thánh Cha Phanxicô: Xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô, trong khi thi hành sứ vụ mục tử của mình, tiếp tục đồng hành trong đức tin với đoàn chiên đã được ủy thác cho ngài, nhờ Chúa Thánh Thần trợ giúp.

 

Ngày 01: Thứ Tư. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a

 

Ngày 02: Thứ Năm đầu tháng. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (LỄ CÁC ĐẲNG).

Lễ I: G 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40.

Lễ II: Is 25,6a.7-9; Rm 8,14-23; Lc 23,33.39-42.

Lễ III: 2Mcb 12,43-45; Kh 21,1-5a.6b-7; Ga 11,17-27.

 

Ngày 03: Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Martinô Porres, tu sĩ (Tr). Rm 9,1-5; Lc 14,1-6.

 

Ngày 04: Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Carôlô Borrômêô, Gm. Lễ nhớ. Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Lc 14,1.7-11.

- Bổn mạng Cha Carôlô Lê Văn Lô.

 

Ngày 05: CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần III. Ml 1,14b; 2,2b.8-10; 1Tx 2,7b-9.13; Mt 23,1-12.

- Phiên Chầu Lượt Giáo phận: Giáo xứ Mộc Hóa và Gx Cái Thia.

 

Ngày 06: Thứ Hai. Rm 11,29-36; Lc 14,12-14.

 

Ngày 07: Thứ Ba. Rm 12,5-16a; Lc 14,15-24.

- Giỗ Cha Phaolô Phạm Ngọc Hiền (+2015)

 

Ngày 08: Thứ Tư. Rm 13,8-10; Lc 14,25-33.

 

Ngày 09: Thứ Năm. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính. Ed 47,1-2.8-9.12; (hay 1 Cr 3,9b-11.16-17); Ga 2,13-22.

 

Ngày 10: Thứ Sáu. Thánh Lêô Cả, Giáo hoàng, Ts. HT. Lễ nhớ. Rm 15,14-21; Lc 16,1-8.

- Bổn mạng Cha Lêô Trần Văn Thanh.

 

Ngày 11: Thứ Bảy. Thánh Martinô. Gm. Lễ nhớ. Rm 16,3-9.16.22-27; Lc 16,9-15.

- Bổn mạng Cha Martinô Trần Huy Quí.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Tân Phong (2016).

 

Ngày 12: CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần IV. Kn 6,12-16; 1Tx 4,13-18 (hay 1Tx 4,13-14); Mt 25,1-13. (Không cử hành lễ thánh Jôsaphat, Gm., tử đạo).

- Phiên Chầu Lượt Giáo phận: Giáo xứ Thánh Giuse Lao Công (Chợ Cũ) và Thánh Tâm (Đồng Tháp).

 

Ngày 13: Thứ Hai. Kn 1,1-7; Lc 17,1-6.

 

Ngày 14: Thứ Ba. Kn 2,23-3,9; Lc 17,7-10.

 

Ngày 15: Thứ Tư. Thánh Albertô Cả, giám mục, Ts.HT (Tr). Kn 6,1-11; Lc 17,11-19.

- Kỷ niệm ngày thụ phong giám mục của ĐỨC CHA PHÊRÔ (2008).

- Bổn mạng Cha Albertô Trần Thúc Tề.

 

Ngày 16: Thứ Năm. Thánh nữ Magrarita Scotland, Thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr). Kn 7,22-8,1; Lc 17,20-25.

 

Ngày 17: Thứ Sáu. Thánh nữ Êlisabeth Hungari. Lễ nhớ. Kn 13,1-9; Lc 17,26-37.

 

Ngày 18: Thứ Bảy. Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô (Tr). Kh 10,8-11; Lc 19,45-48 (hay lễ về hai thánh tông đồ: Cv 28,11-16.30-31; Mt 14,22-33).

 

Ngày 19: CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần I. Cn 31,10-13.19-20.30-31; 1Tx 5,1-6; Mt 25,14-30 (hay Mt 25,14-15.19-21). Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. (Đ). [HĐGM Việt Nam, khóa họp tháng 04-1991]. Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.

- Phiên Chầu Lượt Giáo phận: Giáo xứ Tân Hiệp và Mỹ An

 

Ngày 20: Thứ Hai. 1Mcb 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Lc 18,35-43.

 

Ngày 21: Thứ Ba. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ. Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50.

 

Ngày 22: Thứ Tư. Thánh Cêcillia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. 2Mcb 7,1.20-31; Lc 19,11-28.

 

Ngày 23: Thứ Năm. Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo (Đ), Thánh Côlumbanô, viện phụ (Tr). 1Mcb 2,15-29; Lc 19,41-44.

-Giỗ Cha Micae Nguyễn Văn Hồng (+2021)

 

Ngày 24: Thứ Sáu. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng.

* Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.

 

Ngày 25: Thứ Bảy. Thánh Catarina Alexandria, trinh nữ, tử đạo (Tr). 1Mcb 6,1-13; Lc 20,27-40.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục Cha GB. Nguyễn Văn Học (1992).

 

Ngày 26: CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng. Ed 34,11-12.15-17; 1 Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46.

- Phiên chầu lượt giáo phận: Giáo xứ Văn Hiệp và Tân Phong.

 

Ngày 27: Thứ Hai. Tv Tuần II. Đn 1,1-6.8-20; Lc 21,1-4.

 

Ngày 28: Thứ Ba. Đn 2,31-45; Lc 21,5-11.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Thánh Giuse Lao Công (Chợ Cũ) (2012), nhà thờ Vĩnh Kim.

 

  Ngày 29: Thứ Tư. Đn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Lc 21,12-19.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Giồng Cát (2018)

 

Ngày 30: Thứ Năm. THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Rm 10,9-18; Mt 4,18-22.

- Bổn mạng quý Cha: Anrê Phạm Ngọc Nhạn, Anrê Nguyễn Khắc Chung.