25/10/2021
672
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 11.2021

 
THÁNG CẦU CHO TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

 

Ý cầu nguyện: Cầu cho những người đang bị trầm cảm. Xin cho những người đang bị trầm cảm hoặc kiệt sức tìm được sự nâng đỡ và ánh sáng mở ra cho họ con đường sống.

 

Ngày 01: Thứ Hai. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3 ; Mt 5,1-12a.

Ngày 02: Thứ Ba. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (LỄ CÁC ĐẲNG).

Lễ I: G 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40.

Lễ II: Is 25,6a.7-9; Rm 8,14-23; Lc 23,33.39-42.

Lễ III: 2Mcb 12,43-45; Kh 21,1-5a.6b-7; Ga 11,17-27.

Ngày 03: Thứ Tư. Thánh Martinô Porres, tu sĩ (Tr). Rm 13,8-10; Lc 14,25-33.

Ngày 04: Thứ Năm đầu tháng. Thánh Carôlô Borrômêô, Gm. Lễ nhớ. Rm 14,7-12; Lc 15,1-10.

- Bổn mạng Cha Carôlô Lê Văn Lô.

Ngày 05: Thứ Sáu đầu tháng. Rm 15,14-21; Lc 16,1-8.

Ngày 06: Thứ Bảy đầu tháng. Rm 16,3-9.16.22-27; Lc 16,9-15.

 

Ngày 07: CHÚA NHẬT XXXII TN. Tv Tuần IV. 1 V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44 (hay Mc 12,41-44).

- Lễ giỗ Cha Phaolô Phạm Ngọc Hiền (+2015)

- Phiên Chầu Lượt Giáo phận: Giáo xứ Thánh Giuse Lao Công (Chợ Cũ) và Thánh Tâm (Đồng Tháp).

Ngày 08: Thứ Hai. Kn 1,1-7; Lc 17,1-6.

Ngày 09: Thứ Ba. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính. Ed 47,1-2.8-9.12 (hay 1Cr 3,9c-11.16-17); Ga 2,13-22.

Ngày 10: Thứ Tư. Thánh Lêô Cả, Giáo hoàng, Ts.HT. Lễ nhớ. Kn 6,1-11; Lc 17,11-19.

- Bổn mạng Cha Lêô Trần Văn Thanh.

Ngày 11: Thứ Năm. Thánh Martinô, Gm. Lễ nhớ. Kn 7,22-8,1; Lc 17,20-25.

 - Bổn mạng Cha Martinô Trần Huy Quí.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Tân Phong (2016).

Ngày 12: Thứ Sáu. Thánh Jôsaphat, Gm., tử đạo. Lễ nhớ. Kn 13,1-9; Lc 17,26-37.

Ngày 13: Thứ Bảy. Kn 18,14-16; 19,6-9; Lc 18,1-8.

 

Ngày 14: CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần I. Đn 12,1-3; Dt 10,11-14,18; Mc 13,24-32. Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Đ) [HĐGMVN, khóa họp tháng 04-1991]. *Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.

- Phiên Chầu Lượt Giáo phận: Giáo xứ Tân Hiệp và Mỹ An.

Ngày 15: Thứ Hai. Thánh Albertô Cả, giám mục, Ts.HT (Tr). 1Mcb 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Lc 18,35-43.

- Kỷ niệm ngày thụ phong giám mục của ĐỨC CHA PHÊRÔ (2008).

- Bổn mạng Cha Albertô Trần Thúc Tề.

Ngày 16: Thứ Ba. Thánh nữ Magrarita Scotland, Thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr). 2Mcb 6,18-31; Lc 19,1-10.

Ngày 17: Thứ Tư. Thánh nữ Êlisabeth Hungari. Lễ nhớ. 2Mcb 7,1.20-31; Lc 19,11-28.

Ngày 18: Thứ Năm. Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô. 1Mcb 2,15-29; Lc 19,41-44 (hay lễ về hai thánh tông đồ: Cv 28,11-16.30-31; Mt 14,22-33).

Ngày 19: Thứ Sáu. 1Mcb 4,36-37.52-59; Lc 19,45-48.

Ngày 20: Thứ Bảy. 1Mcb 6,1-13; Lc 20,27-40.

 

Ngày 21: CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng. Đn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33b-37. (Không cử hành lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ).

- Phiên Chầu Lượt Giáo phận: Giáo xứ Văn Hiệp và Tân Phong.

Ngày 22: Thứ Hai. Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Tv Tuần II. Đn 1,1-6.8-20; Lc 21,1-4.

Ngày 23: Thứ Ba. Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo (Đ), Thánh Côlumbanô, viện phụ (Tr). Đn 2,31-45; Lc 21,5-11.

Ngày 24: Thứ Tư. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng.

* Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.

Ngày 25: Thứ Năm. Thánh Catarina Alexandria, trinh nữ, tử đạo (Đ). Đn 6,12-28; Lc 21,20-28.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục Cha GB. Nguyễn Văn Học (1992).

Ngày 26: Thứ Sáu. Đn 7,2-14; Lc 21,29-33.

Ngày 27: Thứ Bảy. Đn 7,15-27; Lc 21,34-36.

 

Ngày 28: CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG năm C. Gr 33,14-16; 1Tx 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Thánh Giuse Lao Công (Chợ Cũ) (2012).

- Phiên Chầu Lượt Giáo phận: Giáo xứ Tân Phước và Tràm Mù.

Ngày 29: Thứ Hai. Is 2,1-5 (hoặc Is 4,2-6); Mt 8,5-11.

Ngày 30: Thứ Ba. THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Rm 10,9-18; Mt 4,18-22.

- Bổn mạng quý Cha: Anrê Phạm Ngọc Nhạn, Anrê Nguyễn Khắc Chung.

Têrêsa Mai An

BTT Gp. Mỹ Tho