26/10/2018
867
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 11.2018
 

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11.2018

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

 

Ý cầu nguyện:

Cầu cho việc phục vụ hòa bình: Xin cho ngôn ngữ của con tim và đối thoại luôn vượt trội ngôn ngữ của vũ khí.

 
 

Ngày 01: Thứ Năm đầu tháng. Các thánh Nam Nữ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3 ; Mt 5,1-12a.

Ngày 02: Thứ Sáu đầu tháng. Cầu cho các tín hữu đã qua đời (Lễ các đẳng).

Lễ I: G 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40.

Lễ II: Is 25,6a.7-9; Rm 8,14-23; Lc 23,33.39-42.

Lễ III: 2Mcb 12,43-45; Kh 21,1-5a.6b-7; Ga 11,17-27.

Ngày 03: Thứ Bảy đầu tháng.  Thánh Martinô Porres, tu sĩ.

Pl 1,18-26; Lc 14,1.7-11.

 

Ngày 04: CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần III.

Đnl 6,2-6; Dt 7,23-28; Mc 12,28b-34. (Không cử hành lễ Thánh Carôlô Borrômêô, Gm).

- Bổn mạng Cha Carôlô Lê Văn Lô.

Ngày 05: Thứ Hai. Pl 2,1-4; Lc 14,12-14.

Ngày 06: Thứ Ba. Pl 2,5-11; Lc 14,15-24.

Ngày 07: Thứ Tư. Pl 2,12-18; Lc 14,25-33.

- Lễ giỗ Cha Phaolô Phạm Ngọc Hiền (+2015)

Ngày 08: Thứ Năm. Pl 3,3-8a; Lc 15,1-10.

Ngày 09: Thứ Sáu. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính. Ed 47,1-2.8-9.12 (hay 1Cr 3,9c-11.16-17); Ga 2,13-22.

Ngày 10: Thứ Bảy. Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Pl 4,10-19; Lc 16,9-15.

- Bổn mạng Cha Lêô Trần Văn Thanh.

 

Ngày 11: CHÚA NHẬT XXXII TN. Tv Tuần IV. 1V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44 (hay Mc 12,41-44). (Không cử hành lễ Thánh Martinô, Gm).

- Bổn mạng Cha Martinô Phạm Hữu Lễ.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Tân Phong (2016).

Ngày 12: Thứ Hai. Thánh Jôsaphat, Gm., tử đạo. Lễ nhớ. Tt 1,1-9; Lc 17,1-6.

Ngày 13: Thứ Ba. Tt 2,1-8.11-14; Lc 17,7-10.

Ngày 14: Thứ Tư. Tt 3,1-7; Lc 17,11-19.

Ngày 15: Thứ Năm. Thánh Albertô Cả, giám mục, Ts.HT (Tr).

Plm 7-20; Lc 17,20-25.

- Kỷ niệm ngày thụ phong giám mục của Đức Cha Phêrô (2008).

- BM Cha Albertô Trần Thúc Tề.

Ngày 16: Thứ Sáu. Thánh nữ Magrarita Scotland, Thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr). 2 Ga 4-9; Lc 17,26-37.

Ngày 17: Thứ Bảy. Thánh nữ Êlisabeth Hungari. Lễ nhớ. 3Ga 5-8; Lc 18,1-8.

 

Ngày 18: CHÚA NHẬT XXXIII TN. Tv Tuần I. Đn 12,1-3; Dt 10,11-14.18; Mc 13,24-32. Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Đ) [HĐGMVN, khóa họp tháng 04-1991]. *Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo. (Không cử hành lễ Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô).

Ngày 19: Thứ Hai. Kh 1,1-4; 2,1-5a; Lc 18,35-43.

Ngày 20: Thứ Ba. Kh 3,1-6.14-22; Lc 19,1-10.

Ngày 21: Thứ Tư. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ. Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50.

Ngày 22: Thứ Năm. Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Kh 5,1-10; Lc 19,41-44.

Ngày 23: Thứ Sáu. Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo. Thánh Clôlumbanô, viện phụ (Tr). Kh 10,8-11; Lc 19,45-48.

Ngày 24: Thứ Bảy. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng. * Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.

 

Ngày 25: CHÚA NHẬT XXXIV TN. ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng. Đn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33b-37.

- Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục cha GB. Nguyễn Văn Học (1992).

Ngày 26: Thứ Hai. Tv Tuần II. Kh 14,1-3.4b-5; Lc 221,1-4.

Ngày 27: Thứ Ba. Kh 14,14-19; Lc 21,5-11.

Ngày 28: Thứ Tư. Kh 15,1-4; Lc 21,12-19.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ thánh Giuse Lao Công (Chợ Cũ) (2012).

Ngày 29: Thứ Năm. Kh 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Lc 21,20-28.

Ngày 30: Thứ Sáu. THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Rm 10,9-18; Mt 4,18-22.

- Bổn mạng quý Cha: Anrê Phạm Ngọc Nhạn, Anrê Nguyễn Khắc Chung.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho