29/09/2021
665
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 10.2021
 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 10.2021 

Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế.

 

Ý cầu nguyện: Cầu cho các nhà truyền giáo. Xin cho những ai đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy hiểu rằng họ có trách nhiệm rao giảng Tin Mừng, luôn sẵn sàng thi hành sứ vụ bằng một đời sống chứng tá thấm đẫm Tin Mừng.

 

Ngày 01: Thứ Sáu đầu tháng. THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, Ts.HT, Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. Is 66,10-14c (hay Rm 8,14-17); Mt 18,1-5.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục quý Cha: Tổng Đại Diện Phaolô Trần Kỳ Minh, GB. Nguyễn Văn Sáng (1991); FX.  Lê Nguyễn Lý Anh Viên, M. Kolbe Bùi Quang Đức Ái, Martinô Trần Huy Quí, Gioan Lâm Trọng Bổn, Luca Nguyễn Tiến Đức, Tôma Lê Duy Khang, Philipphê Nguyễn Văn Nhanh, Giuse Nguyễn Đặng Khánh Nhật, Ambrôsiô Nguyễn Bảo Trị, Phaolô Nguyễn Văn Xuân, Phêrô Nguyễn Thanh Xuân, Antôn Đặng Hoàn Vũ (2020).

Ngày 02: Thứ Bảy đầu tháng. Các Thiên Thần hộ thủ. Lễ nhớ. Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10.

- Mừng sinh nhật ĐỨC CHA PHÊRÔ (1952).

 

Ngày 03: CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần III. St 2,18-24; Dt 2,9-11; Mc 10,2-16; (hay Mc 10,2-12). Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi (Tr). [HĐGM Việt Nam, khoá họp 04/1991]: Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục Cha Phêrô Nguyễn Thành Danh (2013).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ An Đức.

- Phiên Chầu Lượt Giáo phận: Giáo xứ Long Định II và Nhị Mỹ.

Ngày 04: Thứ Hai. Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ. Gn 1,1-2,1.11; Lc 10,25-37.

- Bổn mạng quý Cha: F. At. Trần Thanh Hùng, F. At. Nguyễn Minh Hoàng.

Ngày 05: Thứ Ba. Thánh Maria Faustina (Helena) Kowalska, trinh nữ (Tr).  Gn 3,1-10; Lc 10,38-42.

Ngày 06: Thứ Tư. Thánh Brunô, linh mục (Tr). Gn 4,1-11; Lc 11,1-4.

Ngày 07: Thứ Năm đầu tháng. Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ. Cv 1,12-14 (hay Gl 4,4-7); Lc 1,26-38.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ An Thái Trung.

- Giỗ giáp năm Cha Sylvester Nguyễn Văn Phương (+2020).

Ngày 08: Thứ Sáu. Ge 1,13-15; 2,1-2; Lc 11,15-26.

Ngày 09: Thứ Bảy. Thánh Điônysiô, Gm., và các bạn, tử đạo (Đ) và Thánh Gioan Lêônarđô, Lm. (Tr). Ge 4,12-21; Lc 11,27-28.

- Giỗ quý Cha: Phêrô Đặng Tri Cậy (+2005); Antôn Nguyễn Văn Trọng (+2019)

 

Ngày 10: CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần IV. Kn 7,7-11; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30; (hay Mc 10,17-27)

- Phiên Chầu Lượt Giáo phận: Giáo xứ Cao Lãnh và An Đức.

Ngày 11: Thứ Hai. Thánh Gioan XXIII, Giáo hoàng (Tr). Rm 1,1-7; Lc 11,29-32 (hay lễ về Thánh giáo hoàng: Ed 34,11-16; Ga 21,15-17).

Ngày 12: Thứ Ba. Rm 1,16-25; Lc 11,37-41.

Ngày 13: Thứ Tư. Rm 2,1-11; Lc 11,42-46.

Ngày 14: Thứ Năm. Thánh Callistô I, Giáo hoàng, tử đạo (Đ). Rm 3,21-30; Lc 11,47-54.

Ngày 15: Thứ Sáu. Thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, Ts.HT. Lễ nhớ. Rm 4,1-8; Lc 12,1-7.

Ngày 16: Thứ Bảy. Thánh Hedviges, nữ tu và thánh Margarita Alacoque, trinh nữ (Tr). Rm 4,13.16-18; Lc 12,8-12.

 

Ngày 17: CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần I. Is 53,10-11; Dt 4,14-16; Mc 10,35-45; (Không cử hành lễ Thánh Ignatiô Antiôchia, Gm., tử đạo).

- Bổn mạng Cha Inhaxiô Võ Viết Chuyên.

- Phiên Chầu Lượt Giáo phận: Giáo xứ Mỹ Trung và Thới Sơn.

Ngày 18: Thứ Hai. THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG Lễ kính. 2Tm 4,10-17b; Lc 10,1-9.

- Giỗ Cha Bênađô Nguyễn Văn Đệ (+2004).

- Bổn mạng Cha Luca Nguyễn Tiến Đức.

Ngày 19: Thứ Ba. Thánh Gioan Brêbeuf, Lm.; thánh Isaac Jôgues, Lm., và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh  Phaolô Thánh Giá, Lm (Tr) Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Lc 12,35-38.

Ngày 20: Thứ Tư. Rm 6,12-18; Lc 12,39-48.

Ngày 21: Thứ Năm. Rm 6,19-23; Lc 12,49-53.

Ngày 22: Thứ Sáu. Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng (Tr). Rm 7,18-25a; Lc 12,54-59 (hay lễ về thánh giáo hoàng: Is 52,1-10; Ga 21,15-17)

Ngày 23: Thứ Bảy. Thánh Gioan Capestranô, Lm (Tr). Rm 8,1-11; Lc 13,1-9.

 

Ngày 24: CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần II. Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52. Chúa Nhật Truyền Giáo (Tr). Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc. (Không cử hành lễ Thánh Antôn Maria Claret, Gm).

- Phiên Chầu Lượt Giáo phận: Dòng Thánh Phaolô tỉnh dòng Mỹ Tho và Giáo xứ Thuộc Nhiêu.

Ngày 25: Thứ Hai. Rm 8,12-17; Lc 13,10-17.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Chợ Bưng (2014)

- Giỗ Cha Martino Phạm Hữu Lễ (+2020)

Ngày 26: Thứ Ba. Rm 8,18-25; Lc 13,18-21.

Ngày 27: Thứ Tư. Rm 8,26-30; Lc 13,22-30.

Ngày 28: Thứ Năm. THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22; Lc 6,12-19.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục quý Cha Khóa 2: FX. Trương Quý Vinh, Inhaxiô Võ Viết Chuyên, Tôma Bùi Công Dân, Đôminicô Nguyễn Trọng Dũng, Gabriel Nguyễn Hữu Kỳ, Nicôla Nguyễn Tấn Hoàng, Phaolô Nguyễn Thành Sang (1998).

Ngày 29: Thứ Sáu. Rm 9,1-5; Lc 14,1-6.

- Giỗ Cha Đaminh Đinh Duy Khiêm (+2007).

Ngày 30: Thứ Bảy. Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Lc 14,1.7-11.

 

Ngày 31: CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần III. Đnl 6,2-6; Dt 7,23-28; Mc 12,28b-34.

- Giỗ Cha Phêrô Hà Văn Quận (+2019)

- Phiên Chầu Lượt Giáo phận: Giáo xứ Mộc Hóa và Cái Thia.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho