27/09/2019
837
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 10.2019

 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 10.2019

 

 

Ý cầu nguyện: Cầu xin Chúa Thánh Thần. Xin cho hơi thở của Chúa Thánh Thần khai sinh một mùa xuân truyền giáo mới trong Giáo hội.

 
 

Ngày 01: Thứ Ba. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Trinh Nữ, Ts.HT, Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. Is 66,10-14c (hay Rm 8,14-17); Mt 18,1-5.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục quý Cha: TĐD Phaolô Trần Kỳ Minh, GB. Nguyễn Văn Sáng (1991).

Ngày 02: Thứ Tư. Các Thiên Thần hộ thủ. Lễ nhớ. Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10.

- Mừng sinh nhật ĐỨC CHA PHÊRÔ (1952).

Ngày 03: Thứ Năm đầu tháng. Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12; Lc 10,1-12.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục Cha Phêrô Nguyễn Thành Danh (2013).

Ngày 04: Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ. Br 1,15-22; Lc 10,13-16.

- Bổn mạng quý Cha: F. At. Trần Thanh Hùng, F. At. Nguyễn Minh Hoàng.
- Ban Mục vụ Giáo xứ 
hành hương kính các thánh tử đạo và Lòng Thương Xót Chúa.

Ngày 05: Thứ Bảy đầu tháng. Br 4,5-12.27-29; Lc 10,17-24.

 

Ngày 06: CHÚA NHẬT XXVII TN. Tv Tuần III. Kb 1,2-3; 2,2-4; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10. Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi (Tr). [HĐGM Việt Nam, khoá họp 04/1991]: Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38. (Không cử hành lễ Thánh Brunô, linh mục).

Ngày 07: Thứ Hai. Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ. Cv 1,12-14 (hay Gl 4,4-7); Lc 1,26-38.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ An Thái Trung.

Ngày 08: Thứ Ba. Gn 3,1-10; Lc 10,38-42.

Ngày 09: Thứ Tư. Thánh Điônysiô, Gm., và các bạn, tử đạo (Đ) và Thánh Gioan Lêônarđô, Lm. (Tr). Gn 4,1-11; Lc 11,1-4.

- Giỗ Cha Phêrô Đặng Tri Cậy (+2005).

Ngày 10: Thứ Năm. Ml 3,13-20a; Lc 11,5-13.

Ngày 11: Thứ Sáu. Thánh Gioan XXIII, Giáo hoàng (Tr). Ge 1,13-15; 2,1-2; Lc 11,15-26.

Ngày 12: Thứ Bảy. Ge 4,12-21; Lc 11,27-28.

 

Ngày 13: CHÚA NHẬT XXVIII TN. Tv Tuần IV. 2V 5,14-17; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19.

Ngày 14: Thứ Hai. Thánh Callistô I, Giáo hoàng, tử đạo (Đ). Rm 1,1-7; Lc 11,29-32.

Ngày 15: Thứ Ba. Thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, Ts.HT. Lễ nhớ. Rm 1,16-25; Lc 11,37-41.

Ngày 16: Thứ Tư. Thánh Hedviges, nữ tu và thánh Margarita Alacoque, trinh nữ (Tr). Rm 2,1-11; Lc 11,42-46.

Ngày 17: Thứ Năm. Thánh Ignatiô Antiôchia, Gm., tử đạo, Lễ nhớ. Rm 3,21-30; Lc 11,47-54.

- Bổn mạng Cha Inhaxiô Võ Viết Chuyên.

Ngày 18: Thứ Sáu. THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 2Tm 4,10-17b; Lc 10,1-9.

- Giỗ Cha Bênađô Nguyễn Văn Đệ (+2004).

Ngày 19: Thứ Bảy. Thánh Gioan Brêbeuf, Lm.; thánh Isaac Jôgues, Lm., và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Phaolô Thánh Giá, Lm (Tr). Rm 4,13.16-18; Lc 12,8-12.

 

Ngày 20: CHÚA NHẬT XXIX TN. Tv Tuần I. Xh 17,8-13; 2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8. Chúa Nhật Truyền Giáo (Tr). Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc.

Ngày 21: Thứ Hai. Rm 4,20-25; Lc 12,13-21.

Ngày 22: Thứ Ba. Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng (Tr). Rm 5,12-15b.17-19.20b-21; Lc 12,35-38.

Ngày 23: Thứ Tư. Thánh Gioan Capestranô, Lm (Tr). Rm 6,12-18; Lc 12,39-48.

Ngày 24: Thứ Năm. Thánh Antôn Maria Claret, Gm. (Tr). Rm 6,19-23; Lc 12,49-53.

Ngày 25: Thứ Sáu. Rm 7,18-25a; Lc 12,54-59.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Chợ Bưng (2014)

Ngày 26: Thứ Bảy. Rm 8,1-11; Lc 13,1-9.

 

Ngày 27: CHÚA NHẬT XXX TN. Tv Tuần II. Hc 35,15b-17.20-22a [Hl 35,12-14.16-18]; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14.

Ngày 28: Thứ Hai. THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22; Lc 6,12-19.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục quý Cha Khóa 2: FX. Trương Quý Vinh, Inhaxiô Võ Viết Chuyên, Tôma Bùi Công Dân, Đôminicô Nguyễn Trọng Dũng, Gabriel Nguyễn Hữu Kỳ, Nicôla Nguyễn Tấn Hoàng,  Phaolô Nguyễn Thành Sang (1998).

Ngày 29: Thứ Ba. Rm 8,18-25 ; Lc 13,18-21.

- Giỗ Cha Đaminh Đinh Duy Khiêm (+2007).

Ngày 30: Thứ Tư. Rm 8,26-30; Lc 12,22-30.

Ngày 31: Thứ Năm. Rm 8,31b-39; Lc 13,31-35.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho