27/08/2022
1838
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 09.2022

 

 

 
 

 

Ý cầu nguyện:

Cầu cho huỷ bỏ án tử hình: Xin cho án tử hình, vốn xúc phạm nghiêm trọng đến phẩm giá con người, bị huỷ bỏ trong hiến pháp của các quốc gia trên toàn thế giới.

 

Ngày 01: Thứ Năm đầu tháng. 1Cr 3,18- 23; Lc 5,1-11.

Ngày 02: Thứ Sáu đầu tháng. Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc.  1 Cr 4,1-5; Lc 5,33-39.

Ngày 03: Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Grêgôriô Cả, Giáo hoàng, Ts. HT. Lễ nhớ. 1 Cr 4,6b-15; Lc 6,1-5.        

 

Ngày 04: CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần III. Kn 9,13-18; Plm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33.

- Phiên Chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Cồn Bà và Xoài Mút.

Ngày 05: Thứ Hai. Thánh Têrêsa Calcutta, nữ tu (Tr). 1 Cr 5,1-8; Lc 6,6-11.

Ngày 06: Thứ Ba. 1 Cr 6,1-11; Lc 6,12-19.

Ngày 07: Thứ Tư. Cr 7,25-31; Lc 6,20-26.

Ngày 08: Thứ Năm. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. Mk 5,1-4a (hay Rm 8,28-30); Mt 1,1-16.18-23 (hay Mt 1,18-23).

- Giỗ Cha: F. At. Nguyễn Văn Hùng (+1996).

Ngày 09: Thứ Sáu. Thánh Phêrô Claver, linh mục (Tr). 1Cr 9,16-19.22b-27; Lc 6,39-42.

Ngày 10: Thứ Bảy. NGÀY TRUNG THU - Cầu cho thiếu nhi. 1 Cr 10,14-22; Lc 6,43-49 (hay lễ cầu cho thiếu nhi: Hc 42,15-16;43,1-2.6-10; Mc 10,13-16)

 

Ngày 11: CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần IV. Xh 32,7-11.13-14; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 (hay Lc 15,1-10).

- Phiên Chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Bến Dinh và Vĩnh Hưng.

Ngày 12: Thứ Hai. Danh Thánh Đức Maria (Tr). 1Cr 11,17-26.33; Lc 7,1-10 (hay lễ về Đức Mẹ: Gl 4,4-7 [hay Ep 1,3-6.11-12]; Lc 1,39-47)

Ngày 13: Thứ Ba. Thánh Gioan Kim Khẩu, Gm, Ts.HT. Lễ nhớ. 1Cr 12,12-14.27-31a; Lc 7,11-17.

- Bổn mạng Cha Gioan Phan Văn Định.

Ngày 14: Thứ Tư. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. Ds 21,4b-9 (hay Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.

Ngày 15: Thứ Năm. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ. Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 (hay Lc 2,33-35).

Ngày 16: Thứ Sáu. Thánh Cornêliô, Giáo hoàng, tử đạo và thánh Cyprianô, Gm., tử đạo. Lễ nhớ. 1Cr 15,12-20; Lc 8,1-3.

Ngày 17: Thứ Bảy. Thánh Robertô Bellarminô, giám mục, Ts. HT (Tr). Thánh Hilđegarđiô Bingensiô, trinh nữ. 1Cr 15,35-37.42-49; Lc 8,4-15.

 

Ngày 18: CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần I. Am 8,4-7; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 (hay Lc 16,10-13).

- Phiên Chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Mỹ Quí và Kim Sơn.

Ngày 19: Thứ Hai. Thánh Junuariô, giám mục, tử đạo (Đ). Cn 3,27-34; Lc 8,16-18.

Ngày 20: Thứ Ba. Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chong Hangsang và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. Cn 21,1-6.10-13; Lc 8,19-21.

Ngày 21: Thứ Tư. THÁNH MATTHÊÔ, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.

- Bổn mạng Cha Tôma Thiện - Trần Quốc Hưng

Ngày 22: Thứ Năm. Gv 1,2-11; Lc 9,7-9.

Ngày 23:. Thứ Sáu. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ. Gv 3,1-11; Lc 9,18-22.

Ngày 24: Thứ Bảy. Gv 11,9-12,8; Lc 9,43b-45.

 

Ngày 25: CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần II. Am 6,1a.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31.

 - Phiên Chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ An Long và Gò Da.

Ngày 26: Thứ Hai. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ). G 1,6-22; Lc 9,46-50.

- Giỗ Cha Phêrô Nguyễn Văn Vĩnh (+2015)

Ngày 27: Thứ Ba. Thánh Vinh-Sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ. G 3,1-3.11-17.20-23; Lc 9,51-56.

 

- Giỗ Cha Giuse Vũ Đức Tuấn (+2008).

Ngày 28: Thứ Tư. Thánh Venceslaô tử đạo (Đ). Thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo (Đ). G 9,1-12.14-16; Lc 9,57-62.

- Giỗ cha Phaolô Nguyễn Văn Hoàng (+1995).

Ngày 29: Thứ Năm. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hay Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51.

- Bổn mạng quý Cha: Gabriel Nguyễn Hữu Kỳ, Gabriel Nguyễn Tấn Di, Micae Tôn Quang Tiến, Gabriel Nguyễn Thiện Thuật.

Ngày 30: Thứ Sáu. Thánh Giêrônimô, Lm. Ts.HT. Lễ nhớ. G 38,1.12-21; 40,3-5; Lc 10,13-16.

Vp. Truyền Thông

Gp. Mỹ Tho