30/08/2021
680
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 09.2021
 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 09.2021

 

Ý cầu nguyện: Cầu cho mỗi người luôn sống thân thiện với môi trường. Xin cho mỗi người biết can đảm chọn lựa một nếp sống luôn luôn giản dị, và vui mừng khi thấy giới trẻ quyết tâm sống như vậy.

 

Ngày 01: Thứ Tư. Cl 1,1-8; Lc 4,38-44.

Ngày 02: Thứ Năm đầu tháng. Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc. Cl 1,9-14; Lc 5,1-11.

Ngày 03: Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Grêgôriô Cả, Giáo hoàng, Ts.HT. Lễ nhớ. Cl 1,15-20; Lc 5,33-39.

- Bổn mạng Cha Grêgôriô Lê Nguyên Hòa

Ngày 04: Thứ Bảy đầu tháng. Cl 1,21-23; Lc 6,1-5.

 

Ngày 05: CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần III. Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37. (Không cử hành lễ thánh Têrêsa Calcutta, nữ tu).

- Phiên Chầu Lượt Giáo phận: Giáo xứ Cồn Bà và Xoài Mút.

Ngày 06: Thứ Hai. Cl 1,24-2,3; Lc 6,6-11.

Ngày 07: Thứ Ba. Cl 2,6-15; Lc 6,12-19.

Ngày 08: Thứ Tư. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. Mk 5,1-4a (hay Rm 8,28-30); Mt 1,1-16.18-23 (hay Mt 1,18-23).

- Giỗ Cha F. At. Nguyễn Văn Hùng (+1996).

Ngày 09: Thứ Năm. Thánh Phêrô Claver, Lm (Tr). Cl 3,12-17; Lc 6,27-38.

Ngày 10: Thứ Sáu. 1Tm 1,1-2.12-14; Lc 6,39-42.

Ngày 11: Thứ Bảy. 1Tm 1,15-17; Lc 6,43-49.

 

Ngày 12: CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần IV. Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35. (Không cử hành lễ Danh thánh Đức Maria).

- Phiên Chầu Lượt Giáo phận: Giáo xứ Bến Dinh, và Vĩnh Hưng.

Ngày 13: Thứ Hai. Thánh Gioan Kim Khẩu, Gm, Ts.HT. Lễ nhớ. 1Tm 2,1-8; Lc 7,1-10.

- Bổn mạng Cha Gioan Phan Văn Định.

Ngày 14: Thứ Ba. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. Ds 21,4b-9 (hay Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.

Ngày 15: Thứ Tư. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ. Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 (hay Lc 2,33-35).

Ngày 16: Thứ Năm. Thánh Cornêliô, Giáo hoàng và thánh Cyprianô, Gm., tử đạo. Lễ nhớ. 1Tm 4,12-16; Lc 7,36-50.

Ngày 17: Thứ Sáu. Thánh Robertô Bellarminô, giám mục, Ts.HT (Tr). 1Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3.

Ngày 18: Thứ Bảy. 1Tm 6,13-16; Lc 8,4-15.

 

Ngày 19: CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần I. Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37. (Không cử hành lễ Thánh Januariô, Giám mục, tử đạo).

- Phiên Chầu Lượt Giáo phận: Giáo xứ Mỹ Quí và Kim Sơn.

Ngày 20: Thứ Hai. Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chong Hasang và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. Er 1,1-6; Lc 8,16-18.

Ngày 21: Thứ Ba. THÁNH MATTHÊÔ, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.

- Bổn mạng Cha Tôma - Thiện Trần Quốc Hưng.

Ngày 22: Thứ Tư. Er 9,5-9; Lc 9,1-6.

Ngày 23: Thứ Năm. Thánh Piô Pietrelcina, Lm. Lễ nhớ. Kg 1,1-8; Lc 9,7-9.

Ngày 24: Thứ Sáu. Kg 1,15b-2,9; Lc 9,18-22.

Ngày 25: Thứ Bảy. Dcr 2,5-9.14-15a; Lc 9,43b-45.

 

Ngày 26: CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần II. Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48. (Không cử hành lễ Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo).

- Kỷ niệm thụ phong linh mục Cha Micae Nguyễn Văn Hồng (1984).

- Giỗ Cha Phêrô Nguyễn Văn Vĩnh (+2015)

- Phiên Chầu Lượt Giáo phận: Giáo xứ An Long và Gò Da.

Ngày 27: Thứ Hai. Thánh Vinh Sơn Phaolô, Lm. Lễ nhớ. Dcr 8,1-8; Lc 9,46-50.

- Giỗ Cha Giuse Vũ Đức Tuấn (+2008).

Ngày 28: Thứ Ba. Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ). Thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo (Đ). Dcr 8,20-23; Lc 9,51-56.

- Giỗ Cha Phaolô Nguyễn Văn Hoàng (+1995).

Ngày 29: Thứ Tư. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hay Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51.

- Bổn mạng quý Cha: Micae Nguyễn Văn Hồng, Gabriel Nguyễn Hữu Kỳ, Gabriel Nguyễn Tấn Di, Micae Tôn Quang Tiến, Gabriel Nguyễn Thiện Thuật.

Ngày 30: Thứ Năm. Thánh Giêrônimô, Lm., Ts.HT. Lễ nhớ. Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12; Lc 10,1-12.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho