26/08/2020
527
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 09.2020


 

 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 09.2020
 

Ý cầu nguyện: Cầu cho mọi người biết tôn trọng các nguồn tài nguyên của hành tinh. Xin cho các nguồn tài nguyên của hành tinh không bị huỷ hoại, nhưng được phân chia công bằng và tôn trọng.

 

Ngày 01: Thứ Ba. 1Cr 2,10b-16; Lc 4,31-37.

Ngày 02: Thứ Tư. Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc. 1Cr 3,1-9; Lc 4,38-44.

Ngày 03: Thứ Năm đầu tháng. Thánh Grêgôriô Cả, Giáo hoàng, Ts.HT. Lễ nhớ. 1Cr 3,18-23; Lc 5,1-11.

- Bổn mạng Cha Grêgôriô Lê Nguyên Hòa

Ngày 04: Thứ Sáu đầu tháng. 1Cr 4,1-5; Lc 5,33-39.

Ngày 05: Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Têrêsa Calcutta, nữ tu (Tr). 1Cr 4,6b-15; Lc 6,1-5.

 

Ngày 06: CHÚA NHẬT XXIII TN. Tv Tuần III. Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20.

Ngày 07: Thứ Hai. 1Cr 5,1-8; Lc 6,6-11.

Ngày 08: Thứ Ba. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. Mk 5,1-4a (hay Rm 8,28-30); Mt 1,1-16.18-23 (hay Mt 1,18-23).

- Giỗ Cha F. At. Nguyễn Văn Hùng (+1996).

Ngày 09: Thứ Tư. Thánh Phêrô Claver, Lm (Tr). 1Cr  7,25-31; Lc 6,20-26.

Ngày 10: Thứ Năm. 1Cr 8,1-7.11-13; Lc 6,27-38.

Ngày 11: Thứ Sáu. 1Cr 9,16-19.22b-27; Lc 6,39-42.

Ngày 12: Thứ Bảy. Danh thánh Đức Maria (Tr). 1Cr 10,14-22; Lc 6,43-49 (hay lễ về Đức Mẹ: Gl 4,4-7 [hay Ep 1,3-6.11-12]; Lc 1,39-47).

 

Ngày 13: CHÚA NHẬT XXIV TN. Tv Tuần IV. Hc 27,33-28,9; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35. (Không cử hành lễ thánh Gioan Kim Khẩu, Gm, Ts.HT).

- Bổn mạng Cha Gioan Phan Văn Định.

Ngày 14: Thứ Hai. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. Ds 21,4b-9 (hay Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.

Ngày 15: Thứ Ba. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ. Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 (hay Lc 2,33-35).

Ngày 16: Thứ Tư. Thánh Cornêliô, Giáo hoàng và thánh Cyprianô, Gm., tử đạo. Lễ nhớ. 1Cr 12,31-13,13; Lc 7,31-35.

Ngày 17: Thứ Năm. Thánh Robertô Bellarminô, giám mục, Ts.HT (Tr). 1Cr 15,1-11; Lc 7,36-50.

Ngày 18: Thứ Sáu. 1Cr 15,12-20; Lc 8,1-3.

Ngày 19: Thứ Bảy. Thánh Januariô, Giám mục, tử đạo (Đ). 1Cr 15,35-37.42-49; Lc 8,4-15.

 

Ngày 20: CHÚA NHẬT XXV TN. Tv Tuần I. Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a (Không cử hành lễ Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chong Hasang và các bạn, tử đạo).

Ngày 21: Thứ Hai. THÁNH MATTHÊÔ, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.

- Bổn mạng Cha Tôma - Thiện Trần Quốc Hưng.

Ngày 22: Thứ Ba. Cn 21,1-6.10-13; Lc 8,19-21.

Ngày 23: Thứ Tư. Thánh Piô Pietrelcina, Lm. Lễ nhớ. Cn 30,5-9; Lc 9,1-6.

Ngày 24: Thứ Năm. Gv 1,2-11; Lc 9,7-9.

Ngày 25: Thứ Sáu. Gv 3,1-11; Lc 9,18-22.

Ngày 26: Thứ Bảy. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ). Kg 1,1-8; Lc 9,7-9.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục Cha Micae Nguyễn Văn Hồng (1984).

- Giỗ Cha Phêrô Nguyễn Văn Vĩnh (+2015)

 

Ngày 27: CHÚA NHẬT XXVI TN. Tv Tuần II. Ed 18,25-28; Pl 2,1-11 (hay Pl 2,1-5); Mt 21,28-32. (Không cử hành lễ Thánh Vinh Sơn Phaolô, Lm).

- Giỗ Cha Giuse Vũ Đức Tuấn (+2008).

Ngày 28: Thứ Hai. Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ). Thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo (Đ). G 1,6-22; Lc 9,46-50.

- Giỗ Cha Phaolô Nguyễn Văn Hoàng (+1995).

Ngày 29: Thứ Ba. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hay Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51.

- Bổn mạng quý Cha: Micae Nguyễn Văn Hồng, Gabriel Nguyễn Hữu Kỳ, Gabriel Nguyễn Tấn Di, Micae Tôn Quang Tiến, Gabriel Nguyễn Thiện Thuật.

Ngày 30: Thứ Tư. Thánh Giêrônimô, Lm., Ts.HT. Lễ nhớ. G 9,1-12.14-16; Lc 9,57-62.

Têrêsa Mai An 

Gp. Mỹ Tho