01/09/2019
716
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 09.2019


 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 09.2019

 

Ý cầu nguyện: Cầu cho các nhà chính trị, khoa học và kinh tế. Xin cho các nhà chính trị, khoa học và kinh tế hợp tác với nhau để bảo vệ biển khơi và đại dương.

 

Ngày 01: CHÚA NHẬT XXII TN. Tv Tuần II. Hc 3,19-21.30-31 [Hl 3,17-18.20.28-29]; Dt 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14.

Ngày 02: Thứ Hai. Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc. 1Tx 4,13-18; Lc 4,16-30.

Ngày 03:. Thứ Ba. Thánh Grêgôriô Cả, Giáo hoàng, Ts.HT. Lễ nhớ. 1Tx 5,1-6.9-11; Lc 4,31-37.

- Bổn mạng Cha Grêgôriô Lê Nguyên Hòa

Ngày 04: Thứ Tư. Cl 1,1-8; Lc 4,38-44.

Ngày 05: Thứ Năm đầu tháng. Thánh Têrêsa Calcutta, nữ tu (Tr). Cl 1,9-14; Lc 5,1-11.

Ngày 06: Thứ Sáu đầu tháng. Cl 1,15-20; Lc 5,33-39.

- Legio Mariae hành hương kính các thánh tử đạo và Lòng Thương Xót Chúa.

Ngày 07: Thứ Bảy đầu tháng. Cl 1,21-23; Lc 6,1-5.

 

Ngày 08: CHÚA NHẬT XXIII TN. Tv Tuần III. Kn 9,13-18; Plm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33. (Không cử hành lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria).

- Giỗ Cha F. At. Nguyễn Văn Hùng (+1996).

Ngày 09: Thứ Hai. Thánh Phêrô Claver, Lm (Tr). Cl 1,24-2,3; Lc 6,6-11.

Ngày 10: Thứ Ba. Cl 2,6-15; Lc 6,12-19.

Ngày 11: Thứ Tư. Cl 3,1-11; Lc 6,20-26.

Ngày 12: Thứ Năm. Danh thánh Đức Maria (Tr). Cl 3,12-17; Lc 6,27-38. (hay lễ về Đức Mẹ: Gl 4,4-7 [hay Ep 1,3-6.11-12]; Lc 1,39-47).

Ngày 13: Thứ Sáu. Thánh Gioan Kim Khẩu, Gm, Ts.HT. Lễ nhớ. Ngày Trung Thu. Cầu cho thiếu nhi. 1Tm 1,1-2.12-14; Lc 6,39-42 (hay lễ cầu cho thiếu nhi: Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10; Mc 10,13-16).

- Bổn mạng Cha Gioan Phan Văn Định.

Ngày 14: Thứ Bảy. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. Ds 21,4b-9 (hay Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.

 

Ngày 15: CHÚA NHẬT XXIV TN. Tv Tuần IV. Xh 32,7-11.13-14; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 (hay Lc 15,1-10). (Không cử hành lễ Đức Mẹ Sầu Bi).

Ngày 16: Thứ Hai. Thánh Cornêliô, Giáo hoàng và thánh Cyprianô, Gm., tử đạo. Lễ nhớ. 1Tm 2,1-8; Lc 7,1-10.

Ngày 17: Thứ Ba. Thánh Robertô Bellarminô, giám mục, Ts.HT (Tr). 1Tm 3,1-13; Lc 7,11-17.

Ngày 18: Thứ Tư. 1Tm 3,14-16; Lc 7,31-35.

Ngày 19: Thứ Năm. Thánh Januariô, Giám mục, tử đạo (Đ). 1Tm 4,12-16; Lc 7,36-50.

Ngày 20: Thứ Sáu. Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chong Hasang và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. 1Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3.

Ngày 21: Thứ Bảy. THÁNH MATTHÊÔ, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. (LK). Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.

- Bổn mạng Cha Tôma - Thiện Trần Quốc Hưng.

 

Ngày 22: CHÚA NHẬT XXV TN. Tv Tuần I. Am 8,4-7; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 (hay Lc 16,10-13).

Ngày 23: Thứ Hai. Thánh Piô Pietrelcina, Lm. Lễ nhớ. Er 1,1-6; Lc 8,16-18.

Ngày 24: Thứ Ba. Er 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21.

Ngày 25: Thứ Tư. Er 9,5-9; Lc 9,1-6.

Ngày 26: Thứ Năm. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ). Kg 1,1-8; Lc 9,7-9.

- TPLM Cha Micae Nguyễn Văn Hồng (1984).

- Giỗ Cha Phêrô Nguyễn Văn Vĩnh (+2015)

Ngày 27: Thứ Sáu. Thánh Vinh Sơn Phaolô, Lm. Lễ nhớ. Kg 1,15b-2,9; Lc 9,18-22.

- Giỗ Cha Giuse Vũ Đức Tuấn (+2008).

Ngày 28: Thứ Bảy. Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ). Thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo (Đ). Dcr 2,5-9.14-15a; Lc 9,43b-45.

- Giỗ Cha Phaolô Nguyễn Văn Hoàng (+1995).

Ngày 29: CHÚA NHẬT XXVI TN. Tv Tuần II. Am 6,1a.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31. (Không cử hành lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel, Raphael).

- BM quý Cha: Micae Nguyễn Văn Hồng, Gabriel Nguyễn Hữu Kỳ, Gabriel Nguyễn Tấn Di, Micae Tôn Quang Tiến, Gabriel Nguyễn Thiện Thuật.

Ngày 30: Thứ Hai. Thánh Giêrônimô, Lm., Ts.HT. Lễ nhớ. Dcr 8,1-8, Lc 9,46-50.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho