28/08/2016
1197
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho tháng 09.2016

 

 

 

Ý cầu nguyện:

Ý chung: Cầu cho xã hội nhân ái hơn: Xin cho mỗi người biết đóng góp cho thiện ích chung và biết cùng nhau xây dựng một xã hội biết coi trọng quyền con người.

Ý truyền giáo: Cầu cho sứ mạng rao giảng Tin Mừng của các Kitô hữu: Xin cho các Kitô hữu, khi tham dự các bí tích và suy gẫm Kinh Thánh, ngày càng ý thức hơn về sứ mệnh truyền giáo của mình.

 

Ngày 01: Thứ Năm đầu tháng. 1Cr 3,18-23; Lc 5,1-11.

Ngày 02: Thứ Sáu đầu tháng. Ngày Quốc khánh. Cầu cho tổ quốc. 1Cr 4,1-5; Lc 5,33-39.

-  Hạt Tân An hành hương Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa tại TTMV Giáo phận.

Ngày 03: Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. 1Cr 4,6b-15; Lc 6,1-5.

-  Bổn mạng cha Grêgôriô Lê Nguyên Hòa.

 

Ngày 04: CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Kn 9,13-18b; Plm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33.

 

Ngày 05: Thứ Hai. 1 Cr 5,1-8; Lc 6,6-11.

Ngày 06: Thứ Ba. 1 Cr 6,1-11; Lc 6,12-19.

Ngày 07: Thứ Tư. 1Cr 7,25-31; Lc 6,20-26.

Ngày 08: Thứ Năm. Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Lễ kính. Mk 5,1-4a (hay Rm 8,28-30); Mt 1,1-16.18-23 (hay Mt 1,18-23).

-  Lễ giỗ Cha F.At Nguyễn Văn Hùng (+1996)

Ngày 09: Thứ Sáu. Thánh Phêrô Claver, linh mục. 1Cr 9,16-19.22b-27; Lc 6,39-42.

Ngày 10: Thứ Bảy. 1Cr 10,14-22; Lc 6,43-49.

 

Ngày 11: CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh Tuần IV. Xh 32,7-11.13-14; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 (hay Lc 15,1-10).

Ngày 12: Thứ Hai. Danh thánh Đức Maria. 1Cr 11,17-26.33; Lc 7,1-10 (hay lễ về Đức Mẹ: Gl 4,4-7 [hay Ep 1,3-6.11-12]; Lc 1,39-47).

Ngày 13: Thứ Ba. Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. 1Cr 12,12-14.27-31a; Lc 7,11-17.

-  Bổn mạng Cha Gioan Phan Văn Định.

Ngày 14: Thứ Tư. Suy tôn Thánh Giá. Lễ kính. Ds 21,4b-9 (hay Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.

Ngày 15: Thứ Năm. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ. Ngày Trung Thu. Cầu cho thiếu nhi. Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 (hay Lc 2,33-35) (hay lễ cầu cho thiếu nhi: Hc 42,15-16;43,1-2.6-10; Mc 10,13-16)

Ngày 16: Thứ Sáu. Thánh Cornêliô, giáo hoàng và thánh Cyprianô, giám mục  tử đạo. Lễ nhớ. 1Cr 15,12-20; Lc 8,1-3.

Ngày 17: Thứ Bảy. Thánh Robertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh. 1Cr 15,35-37.42-49; Lc 8,4-15.

 

Ngày 18: CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Am 8,4-7; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 (hay Lc 16,10-13).

Ngày 19: Thứ Hai. Thánh Januariô, giám mục, tử đạo. Cn 3,27-34; Lc 8,16-18.

Ngày 20: Thứ Ba. Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chong Hasang và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. Cn 21,1-6.10-13; Lc 8,19-21.

Ngày 21: Thứ Tư. Thánh Matthêô tông đồ, tác giả sách Tin Mừng. Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.

-  Bổn mạng Cha Tôma Thiện_Trần Quốc Hưng.

Ngày 22: Thứ Năm. Gv 1,2-11; Lc 9,7-9.

Ngày 23: Thứ Sáu. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ. Gv 3,1-11; Lc 9,18-22.

Ngày 24: Thứ Bảy. Gv 11,9-12,8; Lc 9,43b-45.

 

Ngày 25: CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Am 6,1a.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31.

-  Giáo lý viên Giáo phận hành hương Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa tại TTMV Giáo phận.

 

Ngày 26: Thứ Hai. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo. G 1,6-22; Lc 9,46-50.

-  Kỷ niệm thụ phong linh mục Cha Micae Nguyễn Văn Hồng (1984)

-  Giỗ Cha Phêrô Nguyễn Văn Vĩnh (+2015)

Ngày 27: Thứ Ba. Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ.

-  Giỗ Cha Giuse Vũ Đức Tuấn (+2008).

Ngày 28: Thứ Tư. Thánh Vinceslaô Ruiz và các bạn tử đạo. G 9,1-12.14-16; Lc 9,57-62.

-  Giỗ Cha Phaolô Nguyễn Văn Hoàng (+1995).

Ngày 29: Thứ Năm. Các tổng lãnh Thiên Thần Micael, Gabriel và Raphael. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hay Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51.

-  Bổn mạng quý Cha: Micae Nguyễn Văn Hồng, Gabriel Nguyễn Hữu Kỳ, Gabriel Nguyễn Tấn Di, Micae Tôn Quang Tiến.

Ngày 30: Thứ Sáu. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. G 38,1.12-21;40,3-5; Lc 10,13-16.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho