29/07/2023
8516
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 08.2023 

 
 LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 08.2023

Thực hiện: Vp. Truyền Thông

Gp. Mỹ Tho

Ý cầu nguyện:

Cầu cho những ngày giới trẻ thế giới: Xin cho những ngày giới trẻ thế giới tại Lisbon, Bồ Đào Nha giúp các bạn trẻ lên đường, dùng đời sống của mình để làm chứng cho Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô.

 

Ngày 01:    Thứ Ba. Thánh Alphongsô Maria Liguori, Gm., Ts.HT. Lễ nhớ.
Xh 33,7-11; 34,5b-9.28; Mt 13,36-43.

- Bổn mạng Cha Anphongsô Khuất Đăng Tôn.

 

Ngày 02:    Thứ TưThánh Êusêbiô Vercellêsi và Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr).
Xh 34,29-35; Mt 13,44-46.

 

Ngày 03:    Thứ Năm đầu tháng.
Xh 40,16-21.34-38; Mt 13,47-53.

 

Ngày 04:    Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Gioan Maria Vianney, Lm. Lễ nhớ.
Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58.

 

Ngày 05:    Thứ Bảy đầu tháng. Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr).
Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12 (hay lễ về Đức Mẹ: Kh 21,1-5a; Lc 11,27-28).

 

Ngày 06:    CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính.
Đn 7,9-10.13-14; 2Pr 1,16-19; Mt 17,1-9.

Giỗ giáp năm Cha Phanxicô Xavie Tô Hoàng Lâm (+2022).

- Phiên Chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Lương Hòa Hạ và Gx. An Bình.

 

Ngày 07:    Thứ Hai. Thánh Xystô II, giáo hoàng, và các bạn, tử đạo. (Đ) Thánh Cajêtanô, linh mục (Tr). Tv Tuần II.
Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21.

- Lễ giỗ Cha Micae Nguyễn Hữu Thanh (+2013).

 

Ngày 08:    Thứ Ba. Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ.
Ds 12,1-13; Mt 14,22-36.

- Bổn mạng quý Cha: Đôminicô Phạm Văn Khâm, Đôminicô Nguyễn Trọng Dũng, Đôminicô Phạm Minh Tiến, Đôminicô Lê Minh Cảnh, Đôminicô Nguyễn Thanh Liêm, Đôminicô Phạm Văn Khanh.

 

Ngày 09:    Thứ Tư. Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh giá, nữ tu, tử đạo (Đ).
Ds 13,1-2.25-14,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28.

 

Ngày 10:    Thứ Năm. Thánh Laurensô, phó tế, tử đạo. Lễ kính.
2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.

- Bổn mạng Cha Lôrensô Nguyễn Minh Toàn.

 

Ngày 11:    Thứ Sáu. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ.
Đnl 4,32-40; Mt 16,24-28.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục quý Cha khóa 5: Phêrô Đinh Sơn Hùng, Phêrô Nguyễn Ngọc Long, Anrê Phạm Ngọc Nhạn, Đôminicô Nguyễn Thanh Liêm, Giuse Nguyễn Văn Nhật, Phaolô Trần Chí Thanh, Inhaxiô Lê Phước Vân, Antôn Nguyễn Xuân Hà, Phanxicô. At Trần Thanh Hùng (2004).

 

Ngày 12:    Thứ Bảy. Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu.
Đnl 6,4-13; Mt 17,14-20.

 

Ngày 13:    CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần III. (Không cử hành lễ thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo, và thánh Hippôlytô, linh mục, tử đạo).
1V 19,9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33.

- Phiên Chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Hoà Bình (Mỹ Tho) và Giồng Cát.

 

Ngày 14:    Thứ Hai. Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ.
Đnl 10,12-22; Mt 17,22-27.

Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI.
               1 Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2; 1 Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28

- Bổn mạng Cha Maximilianô M. Kolbê Bùi Quang Đức Ái.

 

Ngày 15:    Thứ Ba. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1 Cr 15,20-26; Lc 1,39-56.

- Bổn mạng thứ hai của Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho.

 

Ngày 16:    Thứ Tư. Thánh Stêphanô Hungari.
Đnl 34,1-12; Mt 18,15-20.

 

Ngày 17:    Thứ Năm.
Gs 3,7-10a.11.13-17; Mt 18,21-19,1.

 

Ngày 18:    Thứ Sáu.
Gs 24,1-13; Mt 19,3-12.

- Giỗ Cha Matthêu Trương Quang Minh (+2009)

 

Ngày 19:    Thứ Bảy. Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr).
Gs 24,14-29; Mt 19,13-15

 

Ngày 20:    CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần IV. (Không cử hành lễ thánh Bênađô, viện phụ, tiến sĩ Hội thánh).
Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28.

- Bổn mạng Cha Bênađô Nguyễn Xuân Hải.

- Phiên Chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Lương Hòa Thượng và Gx. Thánh Giuse.

 

Ngày 21:    Thứ Hai. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ.
Tl 2,11-19; Mt 19,16-22.

 

Ngày 22:    Thứ Ba. Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ.
Is 9,1-6; Lc 1,26-38.

 

Ngày 23:    Thứ Tư. Thánh Rôsa Lima, trinh nữ (Tr).
Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a.

 

Ngày 24:    Thứ Năm. Thánh Barthôlômêô tông đồ. Lễ kính.
Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.

 

Ngày 25:    Thứ Sáu. Thánh Luy, vua nước Pháp (Tr) và thánh Giuse Calasanz, linh mục (Tr).
R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40.

 

Ngày 26:    Thứ Bảy.
R 2,1-3.8-11; 4,13-17; Mt 23,1-12.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục quý Cha: Phêrô Nguyễn Xuân Diễm, Phêrô Phạm Bá Đương (1999).

 

Ngày 27:   CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần I. (Không cử hành lễ thánh nữ Mônica).
Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20.

- Phiên Chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Chánh Toà và Gx. Tín Đức.

 

Ngày 28:    Thứ Hai. Thánh Augustinô, giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
1Tx 1,1-5.8b-10; Mt 23,13-22.

- Bổn mạng cha Augustinô Trần Quang Hồng Phúc.

 

Ngày 29:    Thứ Ba. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ.
Gr 1,17-19; Mc 6,17-29.

 

Ngày 30:    Thứ Tư.
1Tx 2,9-13; Mt 23,27-32.

- Kỷ niệm ngày Thụ phong linh mục Đức Cha Phêrô (1980)

- Kỷ niệm ngày Đức Cha Phêrô về nhận Giáo phận (2014)

- Giỗ Cha G.Bt Nguyễn Văn Luy (+2016)

 

Ngày 31: Thứ Năm. 1Tx 3,7-13; Mt 24,42-51.