31/07/2022
1060
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 08.2022

 

 

 
Ý cầu nguyện:

Cầu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa: Xin cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bị ảnh hưởng nghiêm trọng do khủng hoảng kinh tế và xã hội, tìm được những phương thế cần thiết để có thể tiếp tục hoạt động nhằm phục vụ các cộng đồng.

 

Ngày 01: Thứ Hai. Thánh Alphongsô Maria Liguori, Gm., Ts.HT. Lễ nhớ. Gr 28,1-17; Mt 14,13-21.

- Bổn mạng Cha Anphongsô Khuất Đăng Tôn.

Ngày 02: Thứ Ba. Thánh Êusêbiô Vercellêsi và Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr). Gr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 14,22-36 (hay Mt 15,1-2.10-14).

Ngày 03: Thứ Tư. Gr 31,1-7; Mt 15,21-28.

Ngày 04: Thứ Năm đầu tháng. Thánh Gioan Maria Vianney, Lm. Lễ nhớ. Gr 31,31-34; Mt 16,13-23.

Ngày 05: Thứ Sáu đầu tháng. Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr). Nk 2,1.3; 3,1-3.6-7; Mt 16,24-28 (hay lễ về Đức Mẹ: Kh 21,1-5a; Lc 11,27-28).

Ngày 06: Thứ Bảy đầu tháng. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hay 2 Pr 1,16-19); Lc 9,28b-36.

 

Ngày 07: CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần III. Kn 18,6-9; Dt 11,1-2.8-19 (hay Dt 11,1-2.8-12); Lc 12,32-48 (hay Lc 12,35-40). (Không cử hành lễ thánh Xystô II, giáo hoàng, và các bạn, tử đạo và thánh Cajêtanô, linh mục).

- Lễ giỗ Cha Micae Nguyễn Hữu Thanh (+2013).

- Phiên Chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Hoà Bình (Mỹ Tho) và Giồng Cát.

Ngày 08: Thứ Hai. Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ. Ed 1,2-5.24-28c; Mt 17,22-27.

- Bổn mạng quý Cha: Đôminicô Phạm Văn Khâm, Đôminicô Nguyễn Trọng Dũng, Đôminicô Phạm Minh Tiến, Đôminicô Lê Minh Cảnh, Đôminicô Nguyễn Thanh Liêm, Đôminicô Phạm Văn Khanh.

Ngày 09: Thứ Ba. Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh giá, nữ tu, tử đạo (Đ). Ed 2,8-3,4; Mt 18,1-5.10.12-14.

Ngày 10: Thứ Tư. Thánh Laurensô, phó tế, tử đạo. Lễ kính. 2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.

- Bổn mạng Cha Lôrensô Nguyễn Minh Toàn.

Ngày 11: Thứ Năm. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ. Ed 12,1-12; Mt 18,21-19,1.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục quý Cha khóa 5: Phêrô Đinh Sơn Hùng, Phêrô Nguyễn Ngọc Long, Anrê Phạm Ngọc Nhạn, Đôminicô Nguyễn Thanh Liêm, Giuse Nguyễn Văn Nhật, Phaolô Trần Chí Thanh, Inhaxiô Lê Phước Vân, Antôn Nguyễn Xuân Hà, Phanxicô. At Trần Thanh Hùng (2004).

Ngày 12: Thứ Sáu. Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu. Ed 16,1-15.60.63 (hay Ed 16,59-63); Mt 19,3-12.

Ngày 13: Thứ Bảy. Thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo, và thánh Hippôlytô, linh mục, tử đạo. Ed 18,1-10.13b.30-32; Mt 19,13-15.

 

Ngày 14: CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần IV. Gr 38,4-6.8-10; Dt 12,1-4; Lc 12,49-53. (Không cử hành lễ thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo).

- Bổn mạng Cha Maximilianô M. Kolbê Bùi Quang Đức Ái.

- Phiên Chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Lương Hoà Thượng và Thánh Giuse.

Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. 1 Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2; 1 Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.

Ngày 15: Thứ Hai. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1 Cr 15,20-26; Lc 1,39-56.

- Bổn mạng thứ hai của Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho.

Ngày 16: Thứ Ba. Thánh Stêphanô Hungari. Ed 28,1-10; Mt 19,23-30.

Ngày 17: Thứ Tư. Ed 34,1-11; Mt 20,1-16a.

Ngày 18: Thứ Năm. Ed 36,23-28; Mt 22,1-14.

- Giỗ Cha Matthêu Trương Quang Minh (+2009)

Ngày 19: Thứ Sáu. Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr). Ed 37,1-14; Mt 22,34-40.

Ngày 20: Thứ Bảy. Thánh Bernađô, viện phụ, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. Ed 43,1-7a; Mt 23,1-12.

- Bổn mạng Cha Bênađô Nguyễn Xuân Hải.

 

Ngày 21: CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần I. Is 66,18-21; Dt 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30. (Không cử hành lễ thánh Piô X, giáo hoàng).

- Phiên Chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Chánh Toà và Tín Đức.

Ngày 22: Thứ Hai. Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ. Is 9,1-6; Lc 1,26-38.

Ngày 23:. Thứ Ba. Thánh Rôsa Lima, trinh nữ (Tr). 2Tx 2,1-3a.14-17; Mt 23,23-26.

Ngày 24: Thứ Tư. Thánh Barthôlômêô tông đồ. Lễ kính. Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.

Ngày 25: Thứ Năm. Thánh Luy và thánh Giuse Calasanz, linh mục. 1Cr 1,1-9; Mt 24,42-51.

Ngày 26: Thứ Sáu. 1Cr 1,17-25; Mt 25,1-13.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục quý Cha: Phêrô Nguyễn Xuân Diễm, Phêrô Phạm Bá Đương (1999).

Ngày 27: Thứ Bảy. Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. 1Cr 1,26-31; Mt 25,14-30.

 

Ngày 28: CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần II. Hc 3,19-21.30-31 [Hl 3,17-18.20.28-29]; Dt 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14. (Không cử hành lễ thánh Augustinô, giám mục, Ts.HT).

- Bổn mạng cha Augustinô Trần Quang Hồng Phúc.

- Phiên Chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Cái Mây và Thánh Phaolô (Bà Từ)

Ngày 29: Thứ Hai. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. Gr 1,17-19; Mc 6,17-29.

Ngày 30: Thứ Ba. 1Cr 2,10b-16; Lc 4,31-37.

- Kỷ niệm ngày Thụ phong linh mục Đức Cha Phêrô (1980)

- Kỷ niệm ngày Đức Cha Phêrô về nhận Giáo phận (2014)

- Giỗ Cha G.Bt Nguyễn Văn Luy (+2016)

  Ngày 31: Thứ Tư. 1Cr 3,1-9; Lc 4,38-44.

Têrêsa Mai An

BTT Gp. Mỹ Tho