26/07/2021
661
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 08.2021

 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 08.2021

 

Ý cầu nguyện: Cầu cho Hội Thánh. Xin cho Hội Thánh nhận lãnh từ Chúa Thánh Thần ân sủng và sức mạnh để tự canh tân dưới ánh sáng Tin Mừng.

 


 

Ngày 01: CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần II. Xh 16,2-4.12-15; Ep 4,17.20-24; Ga 6,24-35 (Không cử hành lễ thánh Alphongsô Maria Liguori, Gm., Ts.HT).

- Bổn mạng Cha Anphôngsô Khuất Đăng Tôn.

Ngày 02: Thứ Hai. Thánh Êusêbiô Vercellêsi và Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr). Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21.

Ngày 03: Thứ Ba. Ds 12,1-13; Mt 14,22-36.

Ngày 04: Thứ Tư. Thánh Gioan Maria Vianney, Lm. Lễ nhớ. Ds 13,1-2.25-14,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28.

Ngày 05: Thứ Năm đầu tháng. Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr). Ds 20,1-13; Mt 16,13-23. (hay lễ về Đức Mẹ: Kh 21,1-5a; Lc 11,27-28).

Ngày 06: Thứ Sáu đầu tháng. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hay 2 Pr 1,16-19); Mc 9,2-10.

Ngày 07: Thứ Bảy. Thánh Xystô II, Giáo hoàng, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Cajêtanô, linh mục (Tr). Đnl 6,4-13; Mt 17,14-20.

- Giỗ Cha Micae Nguyễn Hữu Thanh (+2013).

  Ngày 08: CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần III. 1 V 19,4-8; Ep 4,30-5,2; Ga 6,41-51. (Không cử hành lễ Thánh Đa Minh, Lm).

- Bổn mạng quý Cha: Đôminicô Phạm Văn Khâm, Đôminicô Nguyễn Trọng Dũng, Đôminicô Phạm Minh Tiến, Đôminicô Lê Minh Cảnh, Đôminicô Nguyễn Thanh Liêm, Đôminicô Phạm Văn Khanh.

Ngày 09: Thứ Hai. Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh giá, nữ tu, tử đạo (Đ). Đnl 10,12-22; Mt 17,22-27.

Ngày 10: Thứ Ba. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.

- Bổn mạng Cha Lôrensô Nguyễn Minh Toàn.

Ngày 11: Thứ Tư. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ. Đnl 34,1-12; Mt 18,15-20.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục quý Cha Khóa 5: Phêrô Đinh Sơn Hùng, Phêrô Nguyễn Ngọc Long, Anrê Phạm Ngọc Nhạn, Đôminicô Nguyễn Thanh Liêm, Giuse Nguyễn Văn Nhật, Phaolô Trần Chí Thanh, Inhaxiô Lê Phước Vân, Antôn Nguyễn Xuân Hà, F. At. Trần Thanh Hùng (2004).

Ngày 12: Thứ Năm. Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu (Tr). Gs 3,7-10a.11.13-17; Mt 18,21-19,1.

Ngày 13: Thứ Sáu. Thánh Pontianô, Giáo hoàng, tử đạo, và thánh Hippôlytô, Lm., tử đạo (Đ). Gs 24,1-13; Mt 19,3-12.

Ngày 14: Thứ Bảy. Thánh Maximilianô Maria Kolbê, Lm., tử đạo. Lễ nhớ. Gs 24,14-29; Mt 19,13-15.

- Bổn mạng Cha Maximilianô M. Kolbê Bùi Quang Đức Ái.

Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (Tr). 1 Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2; 1 Cr 15,54-57; Lc 11,27-28.

 

Ngày 15: CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. (Lễ họ). Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1 Cr 15,20-27; Lc 1,39-56.

- Bổn mạng thứ hai của Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho.

Ngày 16: Thứ Hai. Thánh Stêphanô Hungari (Tr). Tv Tuần IV. Tl 2,11-19; Mt 19,16-22.

Ngày 17: Thứ Ba. Tl 6,11-24a; Mt 19,23-30.

Ngày 18: Thứ Tư. Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a.

- Giỗ Cha Matthêu Trương Quang Minh (+2009).

Ngày 19: Thứ Năm. Thánh Gioan Êuđê, Lm (Tr). Tl 11,29-39a; Mt 22,1-14.

Ngày 20: Thứ Sáu. Thánh Bernađô, viện phụ, Ts.HT. Lễ nhớ. R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40.

- Bổn mạng Cha Bênađô Nguyễn Xuân Hải.

Ngày 21: Thứ Bảy. Thánh Piô X, Giáo hoàng. Lễ nhớ. R 2,1-3.8-11; 4,13-17; Mt 23,1-12.

Ngày 22: CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần I. Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6,54a.60-69. (Không cử hành lễ Đức Maria Nữ Vương).

 

Ngày 23: Thứ Hai. Thánh Rôsa Lima, trinh nữ (Tr). 1Tx 1,1-5.8b-10; Mt 23,13-22.

Ngày 24: Thứ Ba. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.

Ngày 25: Thứ Tư. Thánh Luy (Tr) và Thánh Giuse Calasanz, linh mục (Tr). 1Tx 2,9-13; Mt 23,27-32.

Ngày 26: Thứ Năm. 1Tx 3,7-13; Mt 24,42-51.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục quý Cha: Phêrô Nguyễn Xuân Diễm, Phêrô Phạm Bá Đương (1999).

Ngày 27: Thứ Sáu. Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. 1Tx 4,1-8; Mt 25,1-13.

Ngày 28: Thứ Bảy. Thánh Augustinô, Giám mục, Ts.HT. Lễ nhớ. 1Tx 4,9-11; Mt 25,14-30.

- Bổn mạng Cha Augustinô Trần Quang Hồng Phúc.

 

Ngày 29: CHÚA NHẬT XXII TN. Tv Tuần II. Đnl 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8.14-15.21-23. (Không cử hành lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết).

Ngày 30: Thứ Hai. 1Tx 4,13-18; Lc 4,16-30.

- Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục ĐỨC CHA PHÊRÔ (1980).

- Kỷ niệm ngày Đức Cha Phêrô về nhận Giáo phận (2014).

- Giỗ Cha G.Bt Nguyễn Văn Luy (+2016)

Ngày 31: Thứ Ba. 1Tx 5,1-6.9-11; Lc 4,31-37.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho