27/07/2020
697
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 08.2020


 

 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 08.2020

  

Ý cầu nguyện: Cầu cho môi trường biển. Xin cho những người đang lao động và sống trong môi trường biển, trong đó có các thủy thủ, người đánh cá và gia đình họ luôn được bình an.

 

Ngày 01: Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Alphongsô Maria Liguori, Gm., Ts.HT. Lễ nhớ. Gr 26,11-16.24; Mt 14,1-12.

- Bổn mạng Cha Anphôngsô Khuất Đăng Tôn.

Ngày 02: CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần II. Is 55,1-3; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21. (Không cử hành lễ Thánh Êusêbiô Vercellêsi và Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục).

Ngày 03: Thứ Hai. Gr 28,1-17; Mt 14,22-36.

Ngày 04: Thứ Ba. Thánh Gioan Maria Vianney, Lm. Lễ nhớ. Gr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 15,1-2.10-14.

Ngày 05: Thứ Tư. Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr). Gr 31,1-7; Mt 15,21-28. (hay lễ về Đức Mẹ: Kh 21,1-5a; Lc 11,27-28).

Ngày 06: Thứ Năm đầu tháng. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hay 2 Pr 1,16-19); Mt 17,1-9.

Ngày 07: Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Xystô II, Giáo hoàng, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Cajêtanô, linh mục (Tr). Nk 2,1.3; 3,1-3.6-7; Mt 16,24-28.

- Giỗ Cha Micae Nguyễn Hữu Thanh (+2013).

- Các Bà Mẹ Công Giáo hành hương Các thánh Tử Đạo, và Lòng Thương Xót Chúa

Ngày 08: Thứ Bảy. Thánh Đa Minh, Lm. Lễ nhớ. Kb 1,12-2,4; Mt 17,14-20.

- Bổn mạng quý Cha: Đôminicô Phạm Văn Khâm, Đôminicô Nguyễn Trọng Dũng, Đôminicô Phạm Minh Tiến, Đôminicô Lê Minh Cảnh, Đôminicô Nguyễn Thanh Liêm, Đôminicô Phạm Văn Khanh.

 

Ngày 09: CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần III. 1V 19,9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33. (Không cử hành lễ Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh giá, nữ tu, tử đạo).

Ngày 10: Thứ Hai. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.

- Bổn mạng Cha Lôrensô Nguyễn Minh Toàn.

Ngày 11: Thứ Ba. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ. Ed 2,8-3,4; Mt 18,1-5.10.12-14.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục quý Cha Khóa 5: Phêrô Đinh Sơn Hùng, Phêrô Nguyễn Ngọc Long, Anrê Phạm Ngọc Nhạn, Đôminicô Nguyễn Thanh Liêm, Giuse Nguyễn Văn Nhật, Phaolô Trần Chí Thanh, Inhaxiô Lê Phước Vân, Antôn Nguyễn Xuân Hà, F. At. Trần Thanh  Hùng (2004).

Ngày 12: Thứ Tư. Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu (Tr). Ed 9,1-7; 10,18-22; Mt 18,15-20.

Ngày 13: Thứ Năm. Thánh Pontianô, Giáo hoàng, tử đạo, và thánh Hippôlytô, Lm., tử đạo (Đ). Ed 12,1-12; Mt 18,21-19,1.

Ngày 14: Thứ Sáu. Thánh Maximilianô Maria Kolbê, Lm., tử đạo. Lễ nhớ. Ed 16,1-15.60.63 (hay Ed 16,59-63); Mt 19,3-12.

Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (Tr). 1 Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2; 1 Cr 15,54-57; Lc 11,27-28.

Ngày 15: Thứ Bảy. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. (Lễ họ). Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1 Cr 15,20-27; Lc 1,39-56.

- Bổn mạng thứ hai của Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho.

 

Ngày 16: CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần IV. Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28. (Không cử hành lễ Thánh Stêphanô Hungari).

Ngày 17: Thứ Hai. Ed 24,15-24; Mt 19,16-22.

Ngày 18: Thứ Ba. Ed 28,1-10; Mt 19,23-30.

- Giỗ Cha Matthêu Trương Quang Minh (+2009).

Ngày 19: Thứ Tư. Thánh Gioan Êuđê, Lm (Tr). Ed 34,1-11; Mt 20,1-16a.

Ngày 20: Thứ Năm. Thánh Bernađô, viện phụ, Ts.HT. Lễ nhớ. Ed 36,23-28; Mt 22,1-14.

- Bổn mạng Cha Bênađô Nguyễn Xuân Hải.

Ngày 21: Thứ Sáu. Thánh Piô X, Giáo hoàng. Lễ nhớ. Ed 37,1-14; Mt 22,34-40.

Ngày 22: Thứ Bảy. Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ. Is 9,1-6; Lc 1,26-38.

 

Ngày 23: CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần I. Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20. (Không cử hành lễ thánh Rôsa Lima, trinh nữ).

Ngày 24: Thứ Hai. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.

Ngày 25: Thứ Ba. Thánh Luy (Tr) và Thánh Giuse Calasanz, linh mục (Tr). 2 Tx 2,1-3a.14-17; Mt 23,23-26.

Ngày 26: Thứ Tư. 2Tx 3,6-10.16-18; Mt 23,27-32.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục quý Cha: Phêrô Nguyễn Xuân Diễm, Phêrô Phạm Bá Đương (1999).

Ngày 27: Thứ Năm. Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. 1Cr 1,1-9; Mt 24,42-51.

Ngày 28: Thứ Sáu. Thánh Augustinô, Giám mục, Ts.HT. Lễ nhớ. 1Cr 1,17-25; Mt 25,1-13.

- Bổn mạng Cha Augustinô Trần Quang Hồng Phúc.

Ngày 29: Thứ Bảy. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. Gr 1,17-19; Mc 6,17-29.

 

Ngày 30: CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần II. Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27.

 - Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục ĐỨC CHA PHÊRÔ (1980).

- Kỷ niệm ngày Đức Cha Phêrô về nhận Giáo phận (2014).

- Giỗ  Cha G.Bt Nguyễn Văn Luy (+2016)

Ngày 31: Thứ Hai. 1Cr 2,1-5; Lc 4,16-30.

Têrêsa Mai An 

Gp. Mỹ Tho