29/07/2019
839
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 08.2019


 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 08.2019

 

Ý cầu nguyện: Cầu cho các gia đình. Xin cho các gia đình, nhờ đời sống cầu nguyện và yêu thương, luôn trở nên “trường đào tạo nhân bản” rõ nét hơn.

 

Ngày 01: Thứ Năm đầu tháng. Thánh Alphongsô Maria Liguori, Gm., Ts.HT. Lễ nhớ. Xh 40,16-21.34-38; Mt 13,47-53.

- Bổn mạng Cha Anphôngsô Khuất Đăng Tôn.

Ngày 02: Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Êusêbiô Vercellêsi và Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr). Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58.

- Các Bà Mẹ Công Giáo hành hương kính các thánh tử đạo và Lòng Thương Xót Chúa.

Ngày 03: Thứ Bảy đầu tháng. Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12.

 

Ngày 04: CHÚA NHẬT XVIII TN. Tv Tuần II. Gv 1,2; 2,21-23; Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21. (Không cử hành lễ Thánh Gioan Maria Vianney, Lm).

Ngày 05: Thứ Hai. Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr). Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21 (hay lễ về Đức Mẹ: Kh 21,1-5a; Lc 11,27-28).

Ngày 06: Thứ Ba. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14; (hay 2 Pr 1,16-19); Lc 9,28b-36.

Ngày 07: Thứ Tư. Thánh Xystô II, Giáo hoàng, và các bạn, tử đạo. Thánh Cajêtanô, Linh mục (Tr). Ds 13,1-2.25-14,1.26-29.34-35;  Mt 15,21-28.

- Giỗ Cha Micae Nguyễn Hữu Thanh (+2013).

Ngày 08: Thứ Năm. Thánh Đa Minh, Lm. Lễ nhớ. Ds 20,1-13; Mt 16,13-23.

- Bổn mạng quý Cha: Đôminicô Phạm Văn Khâm, Đôminicô Nguyễn Trọng Dũng, Đôminicô Phạm Minh Tiến, Đôminicô Lê Minh Cảnh, Đôminicô Nguyễn Thanh Liêm, Đôminicô Phạm Văn Khanh.

Ngày 09: Thứ Sáu. Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh giá, nữ tu, tử đạo (Đ). Đnl 4,32-40; Mt 16,24-28.

Ngày 10: Thứ Bảy. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.

- BM Cha Lôrensô Nguyễn Minh Toàn.

 

Ngày 11: CHÚA NHẬT XIX TN. Tv Tuần III. Kn 18,6-9; Dt 11,1-2.8-19 (hay Dt 11,1-2.8-12); Lc 12,32-48 (hay Lc 12,35-40. (Không cử hành lễ Thánh Clara, trinh nữ).

- TPLM quý Cha Khóa 5: Phêrô Đinh Sơn Hùng, Phêrô Nguyễn Ngọc Long, Anrê Phạm Ngọc Nhạn, Đôminicô Nguyễn Thanh Liêm, Giuse Nguyễn Văn Nhật, Phaolô Trần Chí Thanh, Inhaxiô Lê Phước Vân, Antôn Nguyễn Xuân Hà, F. At. Trần Thanh  Hùng (2004).

Ngày 12: Thứ Hai. Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu (Tr). Đnl 10,12-22; Mt 17,22-27.

Ngày 13: Thứ Ba. Thánh Pontianô, Giáo hoàng, tử đạo, và thánh Hippôlytô, Lm., tử đạo (Đ). Đnl 31,1-8; Mt 18,1-5.10.12-14.

Ngày 14: Thứ Tư. Thánh Maximilianô Maria Kolbê, Lm., tử đạo. Lễ nhớ. Đnl 34,1-12; Mt 18,15-20.

Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (Tr). 1 Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2; 1 Cr 15,54-57; Lc 11,27-28.

Ngày 15: Thứ Năm. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. (Lễ họ). Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1 Cr 15,20-27; Lc 1,39-56.

- Bổn mạng thứ hai của Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho.

Ngày 16: Thứ Sáu. Thánh Stêphanô Hungari (Tr). Gs 24,1-13; Mt 19,3-12.

Ngày 17: Thứ Bảy. Gs 24,14-29; Mt 19,13-15.

 

Ngày 18: CHÚA NHẬT XX TN. Tv Tuần IV. Gr 38,4-6.8-10; Dt 12,1-4; Lc 12,49-53.

- Giỗ Cha Matthêu Trương Quang Minh (+2009).

Ngày 19: Thứ Hai. Thánh Gioan Êuđê, Lm (Tr). Tl 2,11-19; Mt 19,16-22.

Ngày 20: Thứ Ba. Thánh Bernađô, viện phụ, Ts.HT. Lễ nhớ. Tl 6,11-24a; Mt 19,23-30.

- Bổn mạng Cha Bênađô Nguyễn Xuân Hải.

Ngày 21: Thứ Tư. Thánh Piô X, Giáo hoàng. Lễ nhớ. Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a.

Ngày 22: Thứ Năm. Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ. Is 9,1-6 ; Lc 1,26-38.

Ngày 23: Thứ Sáu. Thánh Rôsa Lima, trinh nữ (Tr). R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40.

Ngày 24: Thứ Bảy. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.

 

Ngày 25: CHÚA NHẬT XXI TN. Tv Tuần I. Is 66,18-21; Dt 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30. (Không cử hành lễ Thánh Luy và Thánh Giuse Calasanz, linh mục).

Ngày 26: Thứ Hai. 1Tx 1,1-5.8b-10; Mt 23,13-22.

- TPLM quý Cha: Phêrô Nguyễn Xuân Diễm, Phêrô Phạm Bá Đương (1999).

Ngày 27: Thứ Ba. Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. 1Tx 2,1-8; Mt 23,23-26.

Ngày 28: Thứ Tư. Thánh Augustinô, Giám mục, Ts.HT. Lễ nhớ. 1Tx 2,9-13; Mt 23,27-32.

- Bổn mạng Cha Augustinô Trần Quang Hồng Phúc.

Ngày 29: Thứ Năm. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. Gr 1,17-19; Mc 6,17-29.

Ngày 30: Thứ Sáu. 1Tx 4,1-8; Mt 25,1-13.

 - Kỷ niệm ngày TPLM ĐỨC CHA PHÊRÔ (1980).

- Kỷ niệm ngày Đức Cha Phêrô về nhận Giáo phận (2014).

- Giỗ  Cha G.Bt Nguyễn Văn Luy (+2016)

Ngày 31: Thứ Bảy. 1Tx 4,9-11; Mt 25,14-30.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho