28/06/2021
572
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 07.2021


 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 07.2021 

Ý cầu nguyện: Cầu cho tình bằng hữu xã hội: Trong các cuộc xung đột, kinh tế và chính trị, xin cho chúng ta trở nên những người can đảm kiến tạo sự đối thoại và tình bằng hữu trong xã hội.

 
 

Ngày 01: Thứ Năm đầu tháng. St 22,1-19; Mt 9,1-8.

Ngày 02: Thứ Sáu đầu tháng. St 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Mt 9,9-13.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Nước Trong (2015)

Ngày 03: Thứ Bảy đầu tháng. THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22; Ga 20,24-29.

- Bổn mạng quý Cha: Tôma Phan Ngọc Phương, Tôma Bùi Công Dân, Tôma Nguyễn Văn Phong, Tôma Nguyễn Hoàng Duy, Tôma Lê Thành Nam, Tôma Lê Uy Vũ, Tôma Lê Duy Khang.

 

Ngày 04: CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần II. Ed 2,2-5; 2Cr 12,7-10; Mc 6,1-6. (Không cử hành lễ Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha).

- Giỗ Cha Batôlômêô Nguyễn Văn Thật (+1996).

Ngày 05: Thứ Hai. Thánh Antôn Maria Zaccaria, Lm (Tr). St 28,10-22a; Mt 9,18-26.

Ngày 06: Thứ Ba. Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo (Đ). St 32,22-32 [Hr 32,23-33]; Mt 9,32-38.

Ngày 07: Thứ Tư. St 41,55-57; 42,5-7.17-24a; Mt 10,1-7.

Ngày 08: Thứ Năm. St 44,18-21.23b-29; 45,1-5; Mt 10,7-15.

Ngày 09: Thứ Sáu. Thánh Augustinô Zhao Rong, Lm., và các bạn, tử đạo (Đ). St 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23.

Ngày 10: Thứ Bảy. St 49,29-32; 50,15-26a; Mt 10,24-33.

 

Ngày 11: CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần III. Am 7,12-15; Ep 1,3-14 (hay Ep 1,3-10a); Mc 6,7-13. (Không cử hành lễ Thánh Bênêđictô, viện phụ).

- Bổn mạng Cha Bênêđictô Nguyễn Công Tuyển.

Ngày 12: Thứ Hai. Xh 1,8-14.22; Mt 10,34-11,1.

Ngày 13: Thứ Ba. Thánh Henricô (Tr). Xh 2,1-15a; Mt 11,20-24.

- Bổn mạng Cha Henri Nguyễn Văn Ký.

Ngày 14: Thứ Tư. Thánh Camillô Lellis, linh mục. (Tr) Xh 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27.

Ngày 15: Thứ Năm. Thánh Bônaventura, Gm., Ts.HT. Lễ nhớ. Xh 3,13-20; Mt 11,28-30.

Ngày 16: Thứ Sáu. Đức Mẹ núi Carmêlô (Tr). Xh 11,10-12,14; Mt 12,1-8. (hay lễ về Đức Mẹ: Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50).

Ngày 17: Thứ Bảy. Xh 12,37-42; Mt 12,14-21.

 

Ngày 18: CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần IV. Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34.

Ngày 19: Thứ Hai. Xh 14,5-18; Mt 12,38-42.

Ngày 20: Thứ Ba. Thánh Apôllinarê, Gm., tử đạo (Đ). Xh 14,21-15,1; Mt 12,46-50.

Ngày 21: Thứ Tư. Thánh Laurensô Brinđisi, Lm, Ts.HT (Tr). Xh 16,1-5.9-15; Mt 13,1-9.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Kiến Bình (2017)

Ngày 22: Thứ Năm. THÁNH NỮ MARIA MAGDALENA. LỄ KÍNH. Dc 3,1-4a (hay 2Cr 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.

Ngày 23: Thứ Sáu. Thánh Birgitta, nữ tu (Tr). Xh 20,1-17; Mt 13,18-23.

Ngày 24: Thứ Bảy. Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục (Tr). Xh 24,3-8; Mt 13,24-30.

 

Ngày 25: CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần I. 2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15. (Không cử hành lễ thánh Giacôbê, tông đồ).

- Bổn mạng quý Cha: Giacôbê Hà Văn Xung, Giacôbê Nguyễn Duy Hiếu, Giacôbê Nguyễn Trịnh Huy Rặt.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục Cha Antôn Nguyễn Văn Tiếng (2001)

Ngày 26: Thứ Hai. Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ. Xh 32,15-24.30-34; Mt 13,31-35 (hay lễ về hai thánh: Hc 44,1.10-15; Mt 13,16-17).

- Ngày ĐGH bổ nhiệm Đức Cha Phêrô làm Giám mục Chánh Toà Gp (2014).

- Bổn mạng quý Cha: Gioakim Lai Thụy Minh Tâm, Gioakim Trần Quốc Toàn, Gioakim Nguyễn Ngọc Huynh.

- Giỗ Cha Phaolô Võ Văn Chánh (+2007).

Ngày 27: Thứ Ba. Xh 33,7-11; 34,5b-9,28; Mt 13,36-43.

Ngày 28: Thứ Tư. Xh 34,29-35; Mt 13,44-46.

- Giỗ Cha Tôma Lê Văn Hiếu (+1998)

Ngày 29: Thứ Năm. Thánh nữ Martha. Lễ nhớ. 1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (hay Lc 10,38-42).

Ngày 30: Thứ Sáu. Thánh Phêrô Kim Ngôn, Gm., Ts.HT (Tr). Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58.

- Bổn mạng Cha Phêrô Nguyễn Văn  Thành.

Ngày 31: Thứ Bảy. Thánh Ignatiô Loyôla, Lm. Lễ nhớ. Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12.

- Bổn mạng Cha Ignatiô Lê Phước Vân.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho