26/06/2020
613
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 07.2020

 

 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 07.2020

 

Ý cầu nguyện: Cầu cho các gia đình của chúng ta: Xin cho các gia đình ngày nay được hướng dẫn, được đồng hành và dẫn dắt trong yêu thương và tôn trọng.

   

Ngày 01: Thứ Tư. Am 5,14-15.21-24; Mt 8,28-34.

Ngày 02: Thứ Năm đầu tháng. Am 7,10-17; Mt 9,1-8.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Nước Trong (2015)

Ngày 03: Thứ Sáu đầu tháng. THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22; Ga 20,24-29.

- Bổn mạng quý Cha: Tôma Phan Ngọc Phương, Tôma Bùi Công Dân, Tôma Nguyễn Văn Phong, Tôma Nguyễn Hoàng Duy, Tôma Lê Thành Nam, Tôma Lê Uy Vũ.
- Giáo lý viên, giới trẻ, thiếu nhi hành hương Lòng Thương Xót Chúa đầu tháng

Ngày 04: Thứ Bảy đầu tháng. Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha (Tr). Am 9,11-15; Mt 9,14-17.

- Giỗ Cha Batôlômêô Nguyễn Văn Thật (+1996).

 

Ngày 05: CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần II. Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30. (Không cử hành lễ thánh Antôn Maria Zaccaria, Lm).

Ngày 06: Thứ Hai. Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo (Đ). Hs 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26.

Ngày 07: Thứ Ba. Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38.

Ngày 08: Thứ Tư. Hs 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7.

Ngày 09: Thứ Năm. Thánh Augustinô Zhao Rong, Lm., và các bạn, tử đạo (Đ). Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9; Mt 10,7-15.

Ngày 10: Thứ Sáu. Hs 14,2-10; Mt 10,16-23.

Ngày 11: Thứ Bảy. Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ. Is 6,1-8; Mt 10,24-33.

- Bổn mạng Cha Bênêđictô Nguyễn Công Tuyển.

 

Ngày 12: CHÚA NHẬT XV TN. Tv Tuần III. Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23 (hay Mt 13,1-9).

Ngày 13: Thứ Hai. Thánh Henricô (Tr). Is 1,10-17; Mt 10,34-11,1.

- Bổn mạng Cha Henri Nguyễn Văn Ký.

Ngày 14: Thứ Ba. Thánh Camillô Lellis, linh mục. (Tr) Is 7,1-9; Mt 11,20-24.

Ngày 15: Thứ Tư. Thánh Bônaventura, Gm., Ts.HT. Lễ nhớ. Is 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27.

Ngày 16: Thứ Năm. Đức Mẹ núi Carmêlô (Tr). Is 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30. (hay lễ về Đức Mẹ: Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50).

Ngày 17: Thứ Sáu. Is 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8.

Ngày 18: Thứ Bảy. Mk 2,1-5; Mt 12,14-21.

 

Ngày 19: CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần IV. Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43 (hay Mt 13,24-30).

Ngày 20: Thứ Hai. Thánh Apôllinarê, Gm., tử đạo (Đ). Mk 6,1-4.6-8; Mt 12,38-42.

Ngày 21: Thứ Ba. Thánh Laurensô Brinđisi, Lm, Ts.HT (Tr). Mk 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Kiến Bình (2017)

Ngày 22: Thứ Tư. THÁNH NỮ MARIA MAGDALENA. LỄ KÍNH. Dc 3,1-4a (hay 2Cr 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.

Ngày 23: Thứ Năm. Thánh Birgitta, nữ tu (Tr). Gr 2,1-3.7-8.12-13; Mt 13,10-17.

Ngày 24: Thứ Sáu. Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục (Tr). Gr 3,14-17; Mt 13,18-23.

Ngày 25: Thứ Bảy. THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ. LỄ KÍNH. 2Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.

- Bổn mạng quý Cha: Giacôbê Hà Văn Xung, Giacôbê Nguyễn Duy Hiếu, Giacôbê Nguyễn Trịnh Huy Rặt, Giacôbê Nguyễn Minh Phụng.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục Cha Antôn Nguyễn Văn Tiếng (2001)

 

Ngày 26: CHÚA NHẬT XVII TN. Tv Tuần I. 1V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52. (hay Mt 13,44-46) (Không cử hành lễ thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria).

- Bổn mạng quý Cha: Gioakim Lai Thụy Minh Tâm, Gioakim Trần Quốc Toàn, Gioakim Nguyễn Ngọc Huynh.

- Giỗ Cha Phaolô Võ Văn Chánh (+2007).

Ngày 27: Thứ Hai. Gr 13,1-11; Mt 13,31-35.

Ngày 28: Thứ Ba. Gr 14,17-22; Mt 13,36-43.

- Giỗ Cha Tôma Lê Văn Hiếu (+1998)

Ngày 29: Thứ Tư. Thánh nữ Martha. Lễ nhớ. 1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (hay Lc 10,38-42).

Ngày 30: Thứ Năm. Thánh Phêrô Kim Ngôn, Gm., Ts.HT (Tr). Gr 18,1-6; Mt 13,47-53.

- Bổn mạng Cha Phêrô Nguyễn Văn  Thành.

Ngày 31: Thứ Sáu. Thánh Ignatiô Loyôla, Lm. Lễ nhớ. Gr 26,1-9; Mt 13,54-58.

- Bổn mạng Cha Ignatiô Lê Phước Vân.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho