04/07/2019
744
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 07.2019


 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 07.2019

 

Ý cầu nguyện: Cầu cho những người thực thi công lý. Xin cho những người có bổn phận thực thi công lý biết tận tụy chu toàn bổn phận và không còn những bất công đang lan tràn trên thế giới.

 

Ngày 01: Thứ Hai. St 18,16-33; Mt 8,18-22.

Ngày 02: Thứ Ba. St 19,15-29; Mt 8,23-27.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Nước Trong (2015)

Ngày 03: Thứ Tư. THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22; Ga 20,24-29.

- BM quý Cha: Tôma Phan Ngọc Phương, Tôma Bùi Công Dân, Tôma Nguyễn Văn Phong, Tôma Nguyễn Hoàng Duy, Tôma Lê Thành Nam, Tôma Lê Uy Vũ.

Ngày 04: Thứ Năm đầu tháng. Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha (Tr). St 22,1-19; Mt 9,1-8.

- Giỗ Cha Batôlômêô Nguyễn Văn Thật (+1996).

Ngày 05: Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Antôn Maria Zaccaria, Lm. (Tr). St 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Mt 9,9-13.

- Giáo lý viên, giới trẻ, thiếu nhi hành hương kính các Thánh tử đạo và kính lòng thương xót Chúa.

Ngày 06: Thứ Bảy. Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo (Đ). St 27,1-5.15-29; Mt 9,14-17.

 

Ngày 07: CHÚA NHẬT XIV TN. Tv Tuần II. Is 66,10-14c; Gl 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20 (hay Lc 10,1-9).

Ngày 08: Thứ Hai. St 28,10-22a; Mt 9,18-26.

Ngày 09: Thứ Ba. Thánh Augustinô Zhao Rong, Lm., và các bạn, tử đạo (Đ). St 32,22-32 [Hr 32,23-33]; Mt 9,32-38.

Ngày 10: Thứ Tư. St 41,55-57; 42,5-7a.17-24a; Mt 10,1-7.

Ngày 11: Thứ Năm. Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ. St 44,18-21.23b-29; 45,1-5; Mt 10,7-15.

- BM Cha Bênêđictô Nguyễn Công Tuyển.

Ngày 12: Thứ Sáu. St 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23.

Ngày 13: Thứ Bảy. Thánh Henricô (Tr). St 49,29-32; 50,15-26a; Mt 10,24-33.

- BM Cha Henri Nguyễn Văn Ký.

 

Ngày 14: CHÚA NHẬT XV TN. Tv Tuần III. Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37. (Không cử hành lễ Thánh Camillô Lellis, linh mục).

Ngày 15: Thứ Hai. Thánh Bônaventura, Gm., Ts.HT. Lễ nhớ. Xh 1,8-14.22; Mt 10,34-11,1

Ngày 16: Thứ Ba. Đức Mẹ núi Carmêlô (Tr). Xh 2,1-15a; Mt 11,20-24 (hay lễ về Đức Mẹ: Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50).

Ngày 17: Thứ Tư. Xh 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27.

Ngày 18: Thứ Năm. Xh 3,13-20; Mt 11,28-30.

Ngày 19: Thứ Sáu. Xh 11,10-12,14; Mt 12,1-8.

Ngày 20: Thứ Bảy. Thánh Apôllinarê, Gm., tử đạo (Đ). Xh 12,37-42; Mt 12,14-21.

 

Ngày 21: CHÚA NHẬT XVI TN. Tv Tuần IV. St 18,1-10a; Cl 1,24-28; Lc 10,38-42. (Không cử hành lễ Thánh Laurensô Brinđisi, Lm, Ts.HT).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Kiến Bình (2017)

Ngày 22: Thứ Hai. THÁNH NỮ MARIA MAGDALENA. Lễ kính. Dc 3,1-4a (hay 2Cr 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.

Ngày 23: Thứ Ba. Thánh Birgitta, nữ tu (Tr). Xh 14,21-15,1; Mt 12,46-50.

Ngày 24: Thứ Tư. Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục (Tr). Xh 16,1-5.9-15; Mt 13,1-9.

Ngày 25: Thứ Năm. THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 2Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.

- BM quý Cha: Giacôbê Hà Văn Xung, Giacôbê Nguyễn Duy Hiếu, Giacôbê Nguyễn Trịnh Huy Rặt.

- TPLM Cha Antôn Nguyễn Văn Tiếng (2001)

Ngày 26: Thứ Sáu. Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ. Xh 20,1-17; Mt 13,18-23 (hay lễ về hai thánh: Hc 44,1.10-15; Mt 13,16-17).

- BM quý Cha: Gioakim Lai Thụy Minh Tâm, Gioakim Trần Quốc Toàn, Gioakim Nguyễn Ngọc Huynh.

- Giỗ Cha Phaolô Võ Văn Chánh (+2007).

Ngày 27: Thứ Bảy. Xh 24,3-8; Mt 13,24-30.

 

Ngày 28: CHÚA NHẬT XVII TN. Tv Tuần I. St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13.

- Giỗ Cha Tôma Lê Văn Hiếu (+1998)

Ngày 29: Thứ Hai. Thánh nữ Martha. Lễ nhớ. 1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (hay Lc 10,38-42).

Ngày 30: Thứ Ba. Thánh Phêrô Kim Ngôn, Gm., Ts.HT (Tr). Xh 33,7-11; 34,5b-9.28; Mt 13,36-43.

- BM Cha Phêrô Nguyễn Văn  Thành.

Ngày 31: Thứ Tư. Thánh Ignatiô Loyôla, Lm. Lễ nhớ. Xh 34,29-35; Mt 13,44-46.

- BM Cha Ignatiô Lê Phước Vân.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho